open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 25 ביוני 2013

      התראה טרם נקיטה בהליכים מעיריית ראשון לציון

      תודה על התשובה. אבל אתה יכול להפנות אותי לפסקה בחוק?
      כמו שחשבתי ,קיבלתי מכתב התראה טרם נקיטה בהליכים לפי סעיף 8א לחוק העזר לראשון לציון 2009. כמו כן,כתוב שתוך 15 ימים עלי לפנות לח"מ לצורך ביצוע עבודות שיפוץ. והזהרה :ככל ולא תקוים הדרישה לעיל,לא תהסס העירייה לבצע את עבודות השיפוץ תוך נקיטה בהליכים כנגדך והגשת תביעה לבית המשפט וחיובך בעלויות הכרוכות בכך,לרבות הפרשי הצמדה וריבית כדין. מכתב הם טוענים שבניין במצב שאינו תקין,בעל מראה ירוד הפוגע בחזות העיר......למרות שבניין במצב מעולה לעומת בניינים בסביבה שלא מבצעים שום שיפוץ וכל זה קרה בעקבות פניה של הוועד לעירייה לגבי לפרויקט תמ"א.
      מה אתה מציע לעשות? האם יש דרך להילחם או שעלי להסכים לדרישה של עירייה לקחת הלוואה לשיפוץ? אני חד הורית ומתגוררת עם אבא חולה אונקולוגי ואין לי אפשרות פיננסית לזה.
      להלן הסעיפים מחוק העזר:
      דרישה לשיפוץ
      4. (א) נוכח המנהל כי מראה חזית הבית אינו תקין, רשאי הוא לדרוש מבעל הבית בהודעה בכתב, כי יעשה בה שיפוץ.
      (ב) בהחלטה על מתן דרישה לשיפוץ, ישקול המנהל, בין השאר, שיקולים אלה:
      (1)אופי הבית;
      (2)מראה חזית הבית, לרבות הצורך באחידות צורתה;
      (3)השתלבות מראה הבית בסביבתו, לרבות ברחוב ובשכונה שבו הוא מצוי;
      (4)הוראות תכנית על פי חוק התכנון והבניה;
      (5)התאמת הבית להנחיות בדבר שיפוץ המתחם שבו הוא מצוי.
      (ג)בדרישת השיפוץ יקבע המנהל את מהות העבודות הנדרשות, המועד שבו על בעל הבית להגיש לו בקשה לרישיון שיפוץ; כמו כן, תכלול דרישת השיפוץ הודעה על זכותו של בעל הבית להגיש השגה לוועדה בתוך המועדים הקבועים בסעיף 7 לחוק עזר זה.
      (ד)בעל בית שקיבל דרישה לשיפוץ, יגיש למנהל, בתוך התקופה שצוינה בדרישה, בקשה לרישיון שיפוץ ובה יכלול את תיאור עבודות השיפוץ שיבצע בהתאם לדרישה.
      סייג לדרישה
      5. (א) לא ידרוש המנהל לשפץ בית לפני חלוף חמש עשרה שנים מיום גמר בנייתו או מיום שנעשה בו שיפוץ להנחת דעתו של המנהל, זולת אם היה סבור, מטעמים מיוחדים שיפרט בדרישתו, כי מצבו של הבית מחייב זאת לפני חלוף התקופה.
      השגה
      7.(א) קיבל בעל בית דרישת שיפוץ והוא סבור, כי הבית אינו טעון שיפוץ או כי אין לבצע בו עבודות שפורטו בדרישה, רשאי הוא, בתוך 60 ימים ממועד שקיבל את הדרישה, להגיש לוועדה השגה על החלטתו של המנהל; הוועדה תדון בהשגה ותיתן את החלטתה בכתב בתוך 90 ימים מיום הגשת ההשגה.
      (ב)הגיש בעל הבית השגה כאמור, יידחה המועד להגשת בקשה לרישיון שיפוץ עד למתן החלטה של הוועדה.
      (ג)לעניין סעיף זה יראו השגה שהוגשה לגבי בית משותף, אם חתמו עליה בעלי הדירות אשר שליש לפחות מן הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.
      (ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאית הוועדה לדון בהשגה שהוגשה באיחור, אם ראתה שיש טעמים מיוחדים לכך מנימוקים שיירשמו
      מלי

      25 ביוני 2013
     • 26 ביוני 2013

      התראה טרם נקיטה בהליכים מעיריית ראשון לציון

      שלום רב. מתוך הציטוט שצטט מחוק העזר ניתן ללמוד כי יש באפשרותך להשיג על הקביעה לשפץ את הבית וככל שאת אכן משיגה על עצם הרעיון עליך לפעול בהתאם.

      26 ביוני 2013
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form