• 12 באפריל 2015

  חיוב הצגת הדירה לקונים בתקופת השכירות

  שלום לכם

  לפני מספר חודשים חתמתי חוזה שכירות לתקופה של שנה וחצי.
  פתאום בעל הבית החליט שהוא מעוניין למכור את הדירה ומסר להם את הטלפון שלי כדי שאראה להם את הדירה.
  המון אנשים החלו לשגע אותי וזה נהיה כאב ראש.

  להלן הסעיפים שבחוזה שממתייחסים לנושא :

  8. המשכיר או בא כוחו יהא זכאי לבקר במושכר בכל עת שירצה, בתאום מראש עם השוכר, כדי שהמשכיר ו/או ב"כ יוכלו לבדוק ולוודא כי השוכר ממלא אחר כל התחייבויותיו על פי הסכם זה,
  ולרבות הצגת המושכר לשוכר אחר ו/או חלופי, לפי העניין.

  9. מוסכם בין הצדדים, כי המשכיר יהא רשאי למכור את הדירה ו/או להמחות את זכויותיו בה, בכל עת שימצא לנכון, ולכל אדם שימצא לנכון, וגם לצורך זה יחול האמור בסעיף 8 לעיל.

  למען הסר ספק מובהר בזאת, שאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות כלשהי של השוכר. ואף אם יימכר המושכר, בתוך תקופת השכירות ו/או כל תקופה מוארכת לאחר מכן, אם תהיה, זכותו של הקונה תהיה כפופה לזכות השוכר בנכס, אלא אם סוכם בין הצדדים להסכם זה אחרת, בכתב.


  האם לפי הסעיפים האלו יש לי חובה להראות את הדירה לכל אדם שמעוניין אולי לקנותה ?
  מה חובותי בנידון ? מה זכויותי ?
  אני יכול לדרוש מהמשכיר שאראה את הדירה רק לשעתיים ביום ה בשבוע אחת ל-3 שבועות ?


  בתודה מראש.
  מרדכי.

  12 באפריל 2015
 • 12 באפריל 2015

  התייחסות עוה"ד יגאל מירון לעניין הצגת הדירה לקונים פוטנציאליים בתקופת השכירות

  הסעיפים שציטטת אכן מקנים לבעל הבית את הזכות ומטילים עלייך את החובה. הואיל ומדובר בתיאום מוקדם ניתן לתחום את הביקורים. חלון זמן שבועי של 2-3 שעות הוא סביר. יגאל מירון, עו"ד

  12 באפריל 2015
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?