• 13 ביולי 2015

  הסכמה שניתנה להרחבת דירה - המשך

  כתבת לי :
  יש להבחין בין ההסכמה להוסיף בניה לבין הצמדה. הפסיקה אינה מכירה בזכות שנוצרת בהסכמה כהצמדה.
  יגאל מירון, עו"ד


  אם כך, אני שואל כעת ממך
  מה משמע הסעיף הזה בחוק המקרקעין-בתים משותפים :
  [סעיף 71ב]
  "(א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה,...
  (ד) נתקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף. "


  שאלותי :
  "להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית"
  על איזו הצמדה מדובר אם לא על הסכמה להרחבת בניה המתוארת לפני כן במילים "להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה" ?

  מה דינה וטיבה של "הצמדה" זו לעניין בעלות ולעניין יחסי הבעלות ברכוש המשותף ?


  מדוע יש לשלם "תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף." אם הסכמה זו להצמדה לשם הרחבת דירה אינה מהווה גריעה מן הרכוש המשותף ?


  "לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון ל... " - האם חלה על תשלומים חד פעמיים אלו האמורים להנתן "במועד החלטת ההרחבה" התיישנות בת 7 שנים כדינו של כל חוב ממוני ?


  ובתודה מראש
  קפצון

  13 ביולי 2015
 • מנהל הפורום יגאל מירון, עו"ד 13 ביולי 2015

  התייחסות עוה"ד יגאל מירון לעניין הסכמה שניתנה להרחבת דירה - המשך

  מדובר בשטח הפיסי אשר יוצא מגדר 'רכוש משותף' והופך לשטח בנוי המשרת דירה פלונית. יגאל מירון, עו"ד

  13 ביולי 2015
  • 14 ביולי 2015

   אז אם השטח יצא מכלל "רכוש משותף" הוא לא יצא לבעלות אישית ?

   ואם הוא יצא מכלל "רכוש משותף" ו"הוצמד לדירה פלונית לשם הרחבה" (כלשון החוק) אזי הרכוש המשותף נגרע בפועל
   ואם כן מדוע אין זה מקנה בעלות על אותו שטח למי שהשטח הוצמד לו ? ומדוע אין נוצרים יחסי בעלות שונים בשאר הרכוש המשותף לאור השינוי ב"שטח הרצפה" היחסי המוסכם ?
   ומדוע לא תחול התיישנות על "תשלומי האיזון" ? ואם אכן חלה, אזי שוב מדובר בבעלות יחסית שונה ברכוש המשותף הנותר-הלא כן ?

   אני מודה לך מראש על הסבלנות
   אבל אנא ממך הסבר מניח את הדעת
   זה פשוט משגע אותי הדבר הזה-איך יכול להיות שהסכמה מפורשת להצמדת רכוש משותף לשם הרחבת דירה פלונית-אין לה משמעות קניינית ???
   אז איזו משמעות כן יש לה ?
   ומה יתרונה על בניה על רכוש משותף שלא ברשות ושלא בהסכמה [נניח "רשות מכללא" או בכלל לללא רשות] ???

   14 ביולי 2015
   • מנהל הפורום יגאל מירון, עו"ד 14 ביולי 2015

    אז אם השטח יצא מכלל "רכוש משותף" הוא לא יצא לבעלות אישית ?

    ההסכמה היא מתן זכות חוזית ולא מתן זכות קניינית.

    14 ביולי 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?