חישוב פיצוי אכ"ע לעצמאי - פורום אובדן כושר עבודה

שאלה חדשה
 • יונתן גרוס

  נשלח ע"ייונתן גרוס 01:34, 18 באפריל 2016

  מהו המפתח לחישוב פיצויים לעצמאי על אכ"ע? חברת הביטוח טוענת ששומת המס כלומר רווח לפני מס זהו המפתח. החוזר של המפקחת על הביטוח טוען משהו אחר אך לא הצלחתי להבינו: ( סכום הפיצוי החודשי יהיה שווה למכפלת שיעור הפיצוי החודשי שנרכש בפוליסה באחד מבין אלה, הגבוה מבניהם: ממוצע השכר המבוטח בפוליסה בשנים עשר החודשים שקדמו למועד קרות מקרה הביטוח )להלן: "ממוצע הכנסה מעבודה המבוטחת בפוליסה"( או השכר המבוטח בפוליסה לפי העדכון האחרון שנעשה על ידי המבוטח, בהתאם להכנסה מעבודה בפועל, כשהוא צמוד למדד מהעדכון האחרון. )0( למרות האמור בסעיף קטן )ב()0( לעיל, "ממוצע הכנסה מעבודה המבוטחת בפוליסה" בשנת הביטוח הראשונה יהיה שווה למכפלת שיעור הפיצוי החודשי שנרכש בפוליסה בממוצע השכר המבוטח בפוליסה על בסיס התקופה שבין יום תחילת הביטוח לבין יום קרות מקרה הביטוח . )2( ממוצע ההכנסה מעבודה המבוטחת בפוליסה כאמור בסעיפים קטנים )0( ו-)0( יחושב באופן הבא: לכל אחת מההכנסות הכלולות בחישוב יתווספו הפרשי הצמדה מהמדד הידוע ביום תשלום ההכנסה מעבודה או ביום העדכון האחרון של ההכנסה מעבודה, לפי העניין, ועד למדד הידוע ביום קרות מקרה ביטוח, הסכום שיתקבל יחולק במספר חודשי ההכנסות הכלולות בחישוב כאמור בסעיפים קטנים )ב()0(-)0(.

  השב
 • מנהל הפורום:אריק שלו, עו"ד

  אריק שלו,מנהל הפורום

  13:18, 4 במאי 2016

  שלום יונתן,
  בעת רכישת הפוליסה, נקבע הסכום פיצוי החודשי המבוטח במקרה של אובדן כושר . ללא עיון בפוליסה לא נוכל להשיבך.
  נשמח לעמוד לשרותך

  תגובה

פורום זה עוסק באותם המצבים שעשויים לתפוס כל אחד מאתנו, בכל שלב מחייו. תקופת "אובדן כושר עבודה" (זמנית או קבועה) עקב מחלה או תאונה עשויה להיות הרת גורל עבור רבים מאתנו מאחר ומדובר בשיתוק מקור ההכנסה העיקרי של מרבית הנפגעים/החולים. מכאן שחשובה התנהלות אסטרטגית תוך ראיית הנולד מראש בין הגופים השונים (חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, ביטוח לאומי, תביעת נזיקין) כדי למקסם את הזכויות המגיעות לנפגע ולמזער את הנזק הנובע משיתוק או הפחתה במקור ההכנסה.