• 29 בינואר 2014

  מבחן הכנסה - מהי הכנסה ?

  שלום,
  לאחר הגעה לעירייה בעיר בה אני מתגורר לבקשת הנחה ע"פ מבחן ההכנסה נאמר לי כי איני זכאי להנחה. המשכורת החודשית שלי בשלושת החודשים האחרונים של 2013 הייתה נמוכה מאוד והצגתי כמובן את תלושי השכר. ואולם אחת מדרישות העירייה (חולון) היא גם הצגת דפי בנק. בדפי הבנק ישנן מספר העברות של כסף שפקידת העירייה קראה לו הכנסה. למשל: החברה לשעבר שגרה איתי באותה תקופה בדירה ולא עבדה החזירה לי כסף שהייתה חייבת לי בגין חודשים קודמים ששילמתי הוצאותינו לבד וכיוון שתשלומי שכר הדירה ירדו מחשבון הבנק שלי והוא היה די ריק היא העבירה את הכסף לחשבון, הלוואה שלקחתי מאבא שלי כדי שלא אצטרך לקחת הלוואה מהבנק, כסף שאחי החזיר לי כי היה חייב לי.
  לא ברורה לי מהי הכנסה לצורך פקודת הארנונה. האם יש לי קייס להתעקש ?
  אודה לך מאוד על עצתך

  29 בינואר 2014
 • 29 בינואר 2014

  מבחן הכנסה - מהי הכנסה ?

  ההגדרה קבועה תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993

  "הכנסה" - הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו, לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם, למעט -

  (1) (נמחקה);

  (1א) קצבה המשולמת לפי פרקים ד' ו-י"א לחוק הביטוח וגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010;

  (2) מחצית מהכנסתם החודשית של בן או בת המתגוררים עם המחזיק בנכס; לעניין זה לא תובא בחשבון, לגבי בן אחד או בת אחת בלבד, הכנסה חודשית עד גובה שכר המינימום, ואם אותה הכנסה חודשית עולה על גובה שכר המינימום, לא יובא בחשבון החלק מההכנסה החודשית השווה לגובה שכר המינימום; בפסקת משנה זאת, "שכר מינימום" – שכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, בשיעורו המעודכן ל-1 בינואר של שנת הכספים שבעדה מבוקשת ההנחה;

  (3) דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו - בסכום שאינו עולה על דמי שכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו;

  29 בינואר 2014
  • 30 בינואר 2014

   מבחן הכנסה - מהי הכנסה ?

   תודה לך.
   קראתי את תוכן החוק. ואולם במקרה שלי מדובר על הלוואות שקיבלתי מאבא, במקום ללוות מהבנק וכן בהחזר חובות של השותפה שלי לשעבר למגורים - אני שילמתי לבד את כל חשבונותינו במשך מספר חודשים והיא החזירה סכומים בתשלומים. האם ישנה דרך לערער על קביעת העירייה שמדובר בהכנסות? הרי הלוואות אינן נחשבות להכנסות וגם החזרי חובות.

   30 בינואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?