Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

יש נגדכם מס' תיקים בהוצלפ? חשבו על איחוד תיקים

חייב שיש נגדו כמה תיקי הוצאה לפועל (יותר מאחד) יכול לבקש שכל התיקים שנפתחו נגדו ידונו במסגרת תיק אחד.

מאת: מערכת משפטי |
10.01.10
תאריך עדכון: 22.10.15
3 דק'
יש נגדכם מס' תיקים בהוצלפ? חשבו על איחוד תיקים

מהו איחוד תיקים בהוצאה לפועל? באילו מקרים יאוחדו תיקים כנגד חייב? האם כדי לחייב לבקש מראש ההוצאה לפועל איחוד תיקים?

חייב שיש נגדו כמה תיקי הוצאה לפועל (יותר מאחד) יכול לבקש "איחוד תיקים", כלומר: שכל התיקים שנפתחו נגדו ידונו במסגרת תיק אחד. המטרה של איחוד תיקים היא לסייע לחייב, כאשר ניצבים מולו מספר נושים המעוניינים לגבות את חובם. כך, באמצעות איחוד התיקים, הוא יוכל לשלם את חובו לפי תכנית תשלומים מסודרת שתקבע מהי יכולתו הכלכלית האמיתית.

את הבקשה לאיחוד תיקים החייב יכול להגיש בלשכת ההוצאה לפועל שבה נפתחו רוב התיקים נגדו.
במסגרת הבקשה החייב יצטרך לגלות את כל המידע על הנכסים שלו במשך 5 השנים שקדמו לבקשה, וכן אלו תביעות משפטיות וחובות עומדים כנגדו.

התנאים לאיחוד תיקים

• על החייב לצרף לבקשה תצהיר שמאמת את הפרטים בבקשה בדבר נכסיו וחובותיו, כאמור לעיל.
• בזמן הגשת הבקשה לאיחוד תיקים, על החייב לשלם 3% מכלל החובות העומדים נגדו. אחר-כך, החייב יצטרך לשלם מדי חודש 3% מהחובות שלו.
ההשלכות של איחוד תיקים
• במידה שראש ההוצאה לפועל החליט על איחוד תיקים, הוא יערוך לחייב חקירת  יכולת אחת.
• במצב של איחוד תיקים לא יוכלו להינקט כנגד החייב הליכי עיקול בכל פעם ע"י נושה אחר.
• עם הגשת בקשת איחוד תיקים, יינתן צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד החייב. הצו יבוטל אם החובות שולמו, הזוכים הסכימו לביטולו או אם הבקשה לאיחוד תיקים נדחתה. כמו-כן במקרים מסוימים (מטעמים מיוחדים שירשמו), ראש ההוצאה לפועל יכול לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ אם ניתנה ערובה מתאימה. במידה שהנסיבות השתנו, ראש ההוצאה לפועל יכול לתת מחדש צו עיכוב יציאה מהארץ.
• ראש ההוצאה לפועל יכול מיוזמתו או לפי בקשת הנושים להורות על עיקול נכסי החייב.

מתי לא ניתן לבקש איחוד תיקים?

בתיקים מסוימים לא ניתן לבקש איחוד תיקים. המדובר בתיקי מזונות, תיקי משכון/משכנתא, תיקי שטרות שביהמ"ש עדיין לא הכריע בהתנגדות שהוגשה בהם, ותיקי פסק-דין בעניין לא כספי.

מינוי עורך-דין

לאחר שראש ההוצאה לפועל החליט על איחוד תיקים, הוא ימנה בדרך-כלל עורך-דין (לרוב יהיה זה עורך-דין שמייצג נושה של חייב), שיהיה אחראי על התיק המאוחד של החייב. הוא יפקח על מערכת היחסים בין החייב, הנושים ולשכת ההוצאה לפועל, וידאג לכך שהנושים יקבלו את הכספים המגיעים להם, ע"פ החלקים שנקבעו.
עורך הדין יקבל את שכרו מהתשלומים החודשיים של החייב.

יש לכם שאלה רלוונטית בנושא חשוב זה? היכנסו לפורום הוצאה לפועל

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים