zap group mishpati logo

נוהל גילוי מרצון החדש: דצמבר 2017 - כל מה שחשוב לדעת

ניתן להגיע להסדר עם רשות המיסים תוך קבלת חסינות מפני הליכים פליליים - כל המידע, לפניכם

14.12.17
תאריך עדכון: 30.03.24
8 דק'
נוהל גילוי מרצון החדש: דצמבר 2017 - כל מה שחשוב לדעת

לקראת סוף שנת 2017 (12.12.17) פרסמה רשות המיסים את הנוהל החדש להגשת בקשות גילוי מרצון בקשר להכנסות לא מדווחות בארץ ובחו"ל לרבות מע"מ מיסוי מקרקעין ומכס.
הנוהל החדש מחייה למעשה את האפשרות להגיע להסדר מרצון עם רשות המיסים תוך קבלת חסינות מפני הליכים פליליים לאחר שהנוהל הקודם פג בסוף שנת 2016, ובכך נפתח חלון הזדמנויות מחודש בפני נישומים. 

הנוהל החדש פותח שוב את חלון ההזדמנויות להסדיר את העניינים מול רשויות המס ללא נקיטה באמצעים פליליים כלשהם 

חלון הזדמנויות

יש לזכור, כי הסכמי חילופי המידע בין הממשלות שעליהן חתומה גם ישראל (CRS) בצד החלת הוראות חוק ה - FATCA האמריקאיות והסרת כללי החיסיון הבנקאי בכל הנוגע לעבירות מס, יצרו טבעת אכיפה הולכת ומתהדקת מסביב לצווארם של אלו שטרם הסדירו עת ענייניהם הפיסקליים עם שלטונות המס, ולמעשה אינם מותירים עוד ברירה בפניהם אלא לעשות כן בהקדם האפשרי. הנוהל החדש פותח כאמור שוב את חלון ההזדמנויות לעשות כן ללא נקיטה באמצעים פליליים כלשהם. 

הנישום מקבל הזדמנות להסדיר אחת ולתמיד את ההון הלא מדווח שלו במחיר הוגן 

יתרונות הן לנישום והן לרשות המיסים

ההסדר מעניק יתרונות לשני הצדדים: הנישום, מצד אחד, מקבל הזדמנות להסדיר אחת ולתמיד את ההון הלא מדווח שלו במחיר הוגן - דבר שיאפשר לו להניע בחופשיות את ההון העומד לרשותו באופן גלוי ומבלי להיות חשוף לחסימת החשבונות בבנק ולהליכים פליליים. ואילו רשות המיסים מצד שני, מגדילה באמצעותו את גביית המס באמצעים אדמיניסטרטיביים יעילים ומהירים ובעלויות תפעול זולות יחסית בהשוואה לכוח האדם והאמצעים הרבים והיקרים הנדרשים מצידה על מנת כדי לתפוס עברייני מס ולמצות את הדין עמם. 

רובם של מגישי הבקשות במסגרת גילוי מרצון הינם אנשים נורמטיביים בדרך כלל, שהתנהלותם באופן כללי אינה בעלת דפוסים עברייניים, ויש אולי אינטרס ציבורי לאפשר להם "ליישר קו"

מגישי הבקשות - רובם אנשים נורמטיביים

לכך יש להוסיף, כי הנסיון מלמד כי רובם של מגישי הבקשות במסגרת גילוי מרצון הינם אנשים נורמטיביים בדרך כלל, שהתנהלותם באופן כללי אינה בעלת דפוסים עברייניים, ויש אולי אינטרס ציבורי לאפשר להם "ליישר קו" לגבי המחדלים שבוצעו על ידם בקשר לחובות המס לפני שהרשויות יגיעו אליהם. בבחינת "לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת".  

במסגרת המסלול השמי נקבע "מסלול מקוצר" לבקשות שההון המדווח בהן אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ש"ח

שני מסלולים עיקריים - אנונימי ושמי

בדומה לנוהל הקודם, גם בנוהל הקיים נקבעו שני מסלולים עיקריים: המסלול האנונימי והמסלול השמי. כאשר במסגרת המסלול השמי נקבע "מסלול מקוצר" לבקשות שההון המדווח בהן אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ש"ח. הכוונה הינה לאפשר טיפול מהיר ויעיל בתיקים קטנים ופשוטים.

במסלול האנונימי נקבעה מסגרת זמן מחייבת של 180 יום להגעה להסדר שבסיומו יחתום ב"כ הנישום על טיוטת הסכם שומה המתייחס להכנסות וחובות המס בקשר לגילוי מרצון בלבד. לפקיד השומה ניתנה סמכות להאריך את התקופה האמורה עד 90 יום נוספים.

הנוהל בדומה לקודמיו, אינו מפרט את שיעורי חיוב המס והשנים שייכללו בהסדר. ואולם על בסיס הפרקטיקה שכבר התגבשה משנים עברו, ייגבה מס עבור הכנסות "בשוטף" בעשר השנים האחרונות בהתאם לשיעורים שנקבעו בפקודה

שיעורי המס השונים

הנוהל בדומה לקודמיו, אינו מפרט את שיעורי חיוב המס והשנים שייכללו בהסדר. ואולם על בסיס הפרקטיקה שכבר התגבשה משנים עברו, ייגבה מס עבור הכנסות "בשוטף" בעשר השנים האחרונות (שזהו בדרך כלל גבול ההתיישנות העליון בפלילים) בהתאם לשיעורים שנקבעו בפקודה, ואילו שיעור המס שיחול על סכום הקרן תלוי באיכות הראיות שיביא הנישום לגבי מקורו ויכולת השכנוע שלו או מייצגו את פקיד השומה לגביו.  כך לדוגמה, כאשר הנישום הוכיח בראיות טובות כי סכום הקרן מקורו בירושה פטורה ממס, אין כל הצדקה לחייבו במס כשלהו בגינו. לעומת זאת כאשר הראיות לכך פחות מובהקות (לעיתים מזומנות בשל הקושי להשיג מסמכים מלפני עשרות שנים) עלול שיעור המס לטפס לרמות של 15% - 20% ואף יותר לפי נסיבותיו של כל מקרה. לפיכך, נודע יתרון להגשת בקשות מסוג זה במסלול האנונימי שבמסגרתו ניתן לרכוש וודאות לגבי תוצאות המס לפני חשיפת השמות.

אם הבקשה לא אושרה, נקבע בנוהל, כי רשות המיסים לא תעשה שימוש במידע שבבקשה

חסינות על מסמכים

יצוין כי אם הבקשה לא אושרה, נקבע בנוהל, כי רשות המיסים לא תעשה שימוש במידע שבבקשה. משמעות הדבר הינה חסינות על המסמכים המוגשים במסגרת הבקשה הן בהליכים פליליים והן בהליכים אזרחיים. מלבד זאת יש לזכור, כי כל המסמכים הנמסרים במסגרת המסלול האנונימי ניתנים ממילא להגשה תוך השחרה של פרטים מזהים.

נקבע בנוהל החדש סייג לאמור במסלול האנונימי ולפיו, במידה שבמועד החתימה על טיוטת הסכם השומה כאמור לא נמסר שמו של המבקש, כי אז תידחה הבקשה 

סייג לגבי מסירת שם המבקש

עם זאת, נקבע בנוהל החדש סייג לאמור במסלול האנונימי ולפיו, במידה שבמועד החתימה על טיוטת הסכם השומה כאמור לא נמסר שמו של המבקש, כי אז תידחה הבקשה והרשות תוכל לעשות שימוש בנתונים שנמסרו בבקשה כראיה בכל הליך פלילי ואזרחי. יצוין, כי תכליתה של ההוראה האמורה אינה ברורה, שכן לא ברור לשם מה ולאיזו תכלית נישום שכבר הגיע עם פקיד השומה לטיוטת הסכם לא ימסור גם את שמו. ואם בכל זאת עשה כן, יש אולי היגיון לנקוט נגדו בסנקציה האמורה.

התנאים לתשלום המס אינם שונים במהותם מאלו שנקבעו בנוהל הקודם, לפיו תשלום המס יכלול קרן הצמדה וריבית וכן קנסות אזרחיים

הטלת קנסות

התנאים לתשלום המס אינם שונים במהותם מאלו שנקבעו בנוהל הקודם, לפיו תשלום המס יכלול קרן הצמדה וריבית וכן קנסות אזרחיים. במסגרת הפרקטיקה שהתגבשה בעבר על פי  הנוהל הקודם לא הוטלו בדרך כלל קנסות. ואולם בהוראת ביצוע שפרסמה הרשות אך לאחרונה בעקבות הנוהל החדש (5/2018) נקבעה הנחיה חדשה מחמירה המשקפת שינוי במדיניות ולפיה, רשאי פקיד השומה להטיל קנס בגין אי הגשת הדוח במועד במידה שהנישום כלל לא הגיש דוח בגין השנים נשוא בקשת הגילוי מרצון. במקרים אחרים בהם הוגשו דוחות שמהם הושמטו ההכנסות נשוא הגילוי מרצון, מונחה פקיד השומה להטיל קנס גירעון שעלול להגיע לסכומים משמעותיים. עם זאת, נקבעה רשימת קריטריונים להקלות בעניין הקנס במקרים המתאימים, ובין יתר מצבו האישי והבריאותי של הנישום וכן שורת שיקולים נוספים המתייחסת לסכום ההון הלא מדווח והיחס בינו לבין כלל ההכנסות המדווחות, היחס בין סכום ההכנסה החייבת נשוא בקשת הגילוי וסכום הקנס, "צייתנותו" של הנישום להוראות המס מלבד מחדל אי הדיווח נשוא הבקשה.  ובכל מקרה במסגרת המסלול האנונימי, המבקש יכול לקבל וודאות מראש בעניין זה במסגרת טיוטת הסכם השומה בטרם ימסור את שמו.

במקרה של מחלוקת עם פ"ש לגבי חבות המס

במסגרת החוזר האמור, נקבעה הוראה חשובה נוספת המעגנת נוהל שהיה נוהג בפרקטיקה גם קודם לכן ולפיה, בכל מקרה של מחלוקת ביחס לפרטי ההסכם ניתן לפנות לבירור המחלוקת ולהיוועצות עם הרפרנט המוסמך בחטיבה המקצועית - בין אם לבקשת הנישום ובין אם לבקשת פקיד השומה.

עיסוק בתחום היהלומים  

יובהר, כי במסגרת הנספחים לבקשה לפי הנוהל החדש נדרש לציין, האם המבקש עוסק בתחום היהלומים במישרין או בעקיפין אם לאו, ואולם אין החרגה למבקשים שעיסוקם בתחום זה מלהגיש בקשה. 

בדומה לקודמיו, הנוהל החדש מעניק חסינות מוחלטת מפני העמדה לדין פלילי בשורה של חוקי מס המפורטים בו, לרבות פקודת מס הכנסה, חוקי מע"מ, מיסוי מקרקעין ופקודת המכס

חסינות מפני העמדה לדין - מתי?

בדומה לקודמיו, הנוהל החדש מעניק חסינות מוחלטת מפני העמדה לדין פלילי בשורה של חוקי מס המפורטים בו, לרבות פקודת מס הכנסה, חוקי מע"מ, מיסוי מקרקעין ופקודת המכס. כאשר החידוש בנוהל החדש הינו, שהוא מעניק חסינות גם מפני העמדה לדין לפי חוק איסור הלבנת הון כש -"עבירת המקור" הינה עבירת מס על פי החוקים האמורים. זאת, להבדיל מעבירות מקור אחרות כגון: מרמה ועבירות אחרות של פשיעה חמורה (סמים, סחר בנשים, טרור וכו') המהוות עבירות מקור שלגביהן הנוהל אינו מעניק חסינות. 

יצוין, כי בדומה לנוהל הישן גם הנוהל החדש מוגבל בזמן כהוראת שעה עד לסוף שנת 2019 כאשר חלון הזמן להגשת בקשות במסלול האנונימי  קצר יותר ונקבע לשנה אחת בלבד עד סוף 2018.

זה הזמן לבדוק אם אתם חייבים כספים

לסיכום, הנוהל החדש פתח חלון הזדמנויות נוסף לפרק זמן מוגבל בפני אלה שטרם הספיקו להסדיר את מחדלי המס שלהם לפי הנהלים הקודמים. לא ברור אם הסדרים אלה יחודשו גם בעתיד וזאת לאור המגמה ההולכת ומתגברת של חילופי המידע בין הממשלות ושיתופי הפעולה מצד הבנקים, הנעשים באופן ממוחשב באופן שאולי הולך ומייתר את האינטרס מצד הרשות לחדשו גם בעתיד. כמו כן יש לזכור, כי הגשת בקשה לגילוי מרצון טעונה הגשת מסמכים רבים בנקאיים ואחרים לרבות בנקים זרים, שאיסופם עשוי לקחת זמן ממושך. ועל כן, כדי לעמוד בלוח הזמנים שנקבע בנוהל, רצוי להיערך בהקדם, ולתאם מבעוד מועד את המהלך היוועצות עם מומחי מס.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים