Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

שטר מכר - מדריך 2022

כיצד למלא שטר מכר ידני ואיך מגישים שטר מכר מקוון? המדריך המלא לשטר מכר לשנת 2022, כולל פירוט המסמכים שיש לצרף לבקשה לרישום מכר

מאת: רני זהר
17.08.22
תאריך עדכון: 17.08.22
5 דק'
שטר מכר - מדריך 2022

עיקרי הכתבה:

 • שטר מכר הוא רישום העברת בעלות על נכס מקרקעין בישראל המתבצע בפנקסי המקרקעין.
 • עורך דין יכול להגיש שטר מכר באופן מקוון, או באופן ידני באמצעות הדואר או באמצעות תיבת ההפקדה בלשכת המקרקעין בה רשום הנכס.
 • על פי חוק המקרקעין, על מנת שעסקת מקרקעין תתבצע, היא מחייבת רישום. מכירת נכס למעשה מסתיימת ברישום ובלעדיו היא נחשבת רק להתחייבות לביצוע העיסקה.
  _________________________________________________

מהו שטר מכר ומהי מטרתו?

שטר מכר הוא אחד מהשטרות שמשמשים ליצירת והעברת זכות מקרקעין בישראל - זכות הבעלות. לשכת רישום המקרקעין (או בכינויה ״טאבו") מחייבת רישום של כל עסקאות המקרקעין במדינה. לכן, קיימים נהלים כמו רישום בטאבו ושטר מכר, שנועדו להסדיר כל מה שקשור בנכס – את הפרטים הבסיסים הנוגעים לו רושמים בטאבו, בעוד שעיסקת מכירה מציינים באמצעות שטר מכר. השטר הוא למעשה טופס קבוע המכיל פרטים הנוגעים לנכס המקרקעין ועליו חותמים המוכר והקונה. את הטופס מאמתים עורך דין או רשם מקרקעין לאחר שבדקו כי הצדדים מבינים את מהות העיסקה וחותמים עליה מרצונם.

הגשת המסמך חתום על ידי עורך הדין בחתימה אלקטרונית מאובטחת תייתר את הצורך באימות חתימת עורך דין של מורשה החתימה מטעמה של רשות המקרקעין

הגשת שטר מכר ללשכת רישום מקרקעין

שטר מכר מקוון - החל מספטמבר 2021 עורך דין המייצג את הצדדים בעיסקה יכול להגיש שטר מכר לרישום המקרקעין באמצעות ממשק מקוון, הפתוח רק לעורכי דין וחברים בלשכת עורכי הדין שהנפיקו כרטיס חכם דרך חברת Comsign או personal ID בלבד. הגשת המסמך חתום על ידי עורך הדין בחתימה אלקטרונית מאובטחת תייתר את הצורך באימות חתימת עורך דין של מורשה החתימה מטעמה של רשות המקרקעין.

שטר מכר ידני - ניתן להגיש בקשה ידנית ללשכת רישום המקרקעין הרלוונטית בה רשומים המקרקעין באמצעות הדואר או באמצעות הפקדת התיק בתיבת ההפקה המצויה מחוץ לשערי הלשכה. ניתן לאתר את הלשכה הרלוונטית לפי מספר גוש של הנכס באתר לשכת המקרקעין.

יש להגיש יחד עם שטר ידני או מקוון את מסמכי החובה הבאים:

 • אישור על תשלום מס שבח ומס רכישה, או על פטור מהם.
 • אישור על תשלום מסי הרשות המקומית, המופנה לרשם המקרקעין.
 • אישור על תשלום או פטור מהיטל השבחה בעל תוקף ליום הגשת התיק.
 • אישור על תשלום אגרה – ניתן לשלם את האגרה בשירות התשלומים הממשלתי באינטרנט, בעמדות התשלום בלשכות או בדואר, באמצעות שובר תשלום שניתן לקבל בלשכות.
 • צילום תעודת זהות של המגיש.
 • ייפוי כוח או הרשאה למגיש התיק כאשר מדובר במיופה כוח.
 • במקרים בהם תאריך העיסקה בוצע בין התאריכים 1 בינואר.2000 ל-1 באוגוסט 2007, יש להמציא בנוסף אישור על תשלום או על פטור ממס מכירה.
 • אם לא בוצעה עיסקה בנכס מיום 21 בדצמבר 1999, יש לצרף אישור, המופנה לרשם המקרקעין, על תשלום מס רכוש או פטור ממנו בתוקף ליום הגשת התיק. בדירות ובתי עסק הרשומים בפנקס הבתים המשותפים אין צורך באישור זה.

במקרים מסוימים יש לצרף מסמכים נוספים. למשל, כאשר צד לפעולה הוא תאגיד, הוא יצטרך להוסיף תעודת רישום של התאגיד והחלטה בכתב המעידה על ביצוע ההחלטה. דוגמה נוספת היא כאשר צד לעיסקה הוא קטין או חסוי - יש לצרף אישור של בית המשפט או בית דין דתי הנוגע לעניין.

כאשר צד לעיסקה הוא קטין או חסוי - יש לצרף אישור של בית המשפט או בית דין דתי הנוגע לעניין

שטר מכר במקרקעי ישראל

טופס שטר מכר מכיל מספר פרטים על צדדי העיסקה (המוכר/ים והקונה/ים), כמו גם פרטים על הנכס:

 • שם משפחה ושם פרטי או שם התאגיד של כל אחד מהצדדים.
 • מספר תעודת זהות/ מספר דרכון/ מספר חברה של כל אחד מהצדדים.
 • שם היישוב שבו נמצא הנכס.
 • מספר הגוש והחלקה של הנכס.
 • השטח במ״ר של הנכס.
 • חלקו של המוכר במקרקעין, החלקים המועברים מהמקרקעין, כולל העודף, אם קיים, לאחר המכר.
 • חתימת המוכר/ים וחתימת הקונה/ים.
 • אימות חתימות וכשירות ביצוע העיסקה של הצדדים לעסקה על ידי עורך דין או רשם, כולל תאריך.
 • במקרה שבו צד לפעולה הוא תאגיד, על עורך הדין לחתום על אישור צד זה (לכל תאגיד בנפרד) ועל כשירותו לביצוע העיסקה.

חוק המכר ושטר מכר

חוק המקרקעין קובע כי עיסקה במקרקעין היא הקניה של בעלות או של זכות אחרת במקרקעין לפי רצון המקנה, וכי עיסקה זו טעונה ברישום. העיסקה למעשה נגמרת ברישום. עיסקה שלא נגמרה ברישום, היא למעשה רק התחייבות לביצוע עיסקה.

שאלות ותשובות על שטר מכר

מה זה שטר מכר?

שטר מכר הוא מסמך שמשמש להעברת זכות הבעלות על נכס מקרקעין בישראל.

איך למלא שטר מכר?

על מנת למלא שטר מכר, יש להצטייד בפרטים הבאים: שם המוכר, הקונה, מספר זהות של שני הצדדים, מספר הגוש והחלקה של הנכס, שטחו, החלק של המוכר והחלק שמועבר, כולל שטח העודף, אימות חתימות שני הצדדים על ידי עורך דין. כמו כן יש לצרף לבקשה לרישום מכר את המסמכים הבאים: אישורי מס רכישה, מס שבח ומס רכוש, אישור הרשות המקומית, תשלום אגרה ועוד. 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים