zap group mishpati logo

החלת הסדר של פנסיה צוברת על העובדים החדשים

בית הדין הארצי לעבודה הפך את החלטת בית הדין האזורי, וקבע כי על עובדים שהחלו לעבוד באוניברסיטה משנת מאוקטובר 2003 לא יוחל הסדר של פנסיה תקציבית

מאת: מערכת משפטי
15.11.12
תאריך עדכון: 31.05.18
2 דק'
החלת הסדר של פנסיה צוברת על העובדים החדשים

בית הדין הארצי לעבודה דן בשאלה מהו ההסדר הפנסיוני שיש להחיל על עובד המשתייך לסגל האקדמי הבכיר ואשר התקבל לאוניברסיטה החל משנת הלימודים תשס"ד (יום 1.10.2003) (להלן: עובד חדש): האם פנסיה צוברת כפי שהונהגה בפועל על העובדים החדשים החל מיום 1.10.03, או שמא פנסיה תקציבית כפי שהיה נהוג באוניברסיטה עוד מהקמתה.

יש צורך באישור הממונה על השכר
הרכב השופטים הנשיאה נילי ארד והשופטים אילן איטח ואילן סופר קיבל ערעורים שהגישו אוניברסיטת תל אביב והממונה על השכר על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.

לאחר בחינת הוראות ההסכמים החלים על חברי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה שהתקבלו לעבודה בה החל מיום 1.10.03, קבע בית הדין הארצי כי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985, וסעיף 29 חלים על האוניברסיטה, וכי בסעיף 29 לחוק יסודות התקציב יש כדי למנוע החלת הפנסיה התקציבית על העובדים החדשים, כל עוד לא ניתן לכך היתר הממונה על השכר.

"אין חולק כי על עובדים חדשים בשירות המדינה לא הוחלה פנסיה תקציבית, מכאן שעל פני הדברים החלת פנסיה תקציבית על עובדים חדשים ב"גוף מתוקצב" או ב"גוף נתמך", ובכלל זה באוניברסיטה, טעונה אישורו של הממונה על השכר לו הואצלו סמכויות השר", קבע בית הדין.

בכך התקבלו הערעורים על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב (ס"ק (ת"א) 501/09) אשר קבע, כי גם על העובדים החדשים יוחל הסדר הפנסיה התקציבית, זאת, בשל הוראות הסכם קיבוצי משנת 1972 אשר לא שונה או בוטל כדין. בית הדין האזורי דחה את טענת הממונה על השכר כי יש בסעיף 29 לחוק יסודות התקציב, כדי למנוע תוצאה זו.

רוצים לקרוא את פסק הדין? תקדין - פסק דין

(עס"ק 11563-05-10 אוניברסיטת תל אביב - ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת תל אביב;)

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה