Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

חוק הגברת האכיפה במשפט העבודה

עיצומים כספיים והטלת אחריות על מזמין שירות מקבלנים - אלו הם שני החידושים בחוק החדש

מאת: עו"ד ענת רוזנר ועו"ד שי רוזנר | ענת רוזנר ושות'- משרד עו"ד
11.12.12
תאריך עדכון: 22.10.15
3 דק'
חוק הגברת האכיפה במשפט העבודה

בחודש יוני 2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב- 2011. בחוק זה הוספה לאכיפה הפלילית גם האכיפה המנהלית, במסגרתה יופעלו על-ידי משרד התמ"ת התראות מנהליות ויוטלו עיצומים כספיים על מעסיקים, במקביל להליכים הפליליים שמתנהלים בבתי הדין לעבודה.
בעקבות זאת, עובדים שיגישו תלונה לאגף האכיפה במשרד התמ"ת על פגיעה בזכויותיהם ותלונתם תמצא מוצדקת, יוכלו לגרום לכך שיושתו על המעסיק המפר עיצומים כספיים כבדים וכל זאת בהליך מינהלי מהיר, יעיל ומקוצר. כתוצאה, מעסיק המפר זכויות עובדיו צפוי הן להליך פלילי והן להליך מינהלי.

עיקרי החוק
הטלת עיצומים כספיים: ההפרות מחולקות לשלוש רמות. ברמה הראשונה, נמצאות הפרות דוגמת הימנעות מניהול פנקס חופשה או פנקס שעות עבודה, אי-מסירת תלוש שכר וכיוצ"ב, בגינן יוטל עיצום כספי בגובה 5,000 שקלים.
ברמה השנייה מופיעות הפרות כמו אי-מתן חופשה שנתית או הימנעות מתשלום שעות נוספות, אשר העיצום בגין הפרתן עומד על 20,000 שקלים.
ברמה השלישית ניתן למצוא הפרות מסוג תשלום שכר הנמוך משכר המינימום, הלנת שכר, פיטורי עובדת בהריון ללא היתר ועוד. העיצום בגין הפרות אלו מסתכם ב- 35,000 שקלים.

הטלת אחריות על "מזמין שירות": זהו חידוש משמעותי, אשר נתקבל במסגרת החוק להגברת האכיפה. מזמין השירות הינו מי שבמסגרת עסקיו מקבל שירות מקבלן בתחומי שמירה, אבטחה, ניקיון והסעדה. על-פי החוק החדש, במקרים מסוימים, יישא המזמין בחובות של מעביד כלפי עובד הקבלן וזאת - בשלושה מסלולים:
אחריות אזרחית: חובות מכח חוקי העבודה, אשר חלות על קבלן שירותים כלפי עובדיו (דוגמת מתן חופשה שנתית או תשלום גמול שעות נוספות), יחולו על מזמין השירות בגין התקופה במהלכה הועסקו אצלו העובדים.
המשמעות היא, שאם קבלן השירותים מפר הוראות אלו, האחריות תוטל גם על מזמין השירות, בהתקיים מספר תנאים.

אחריות פלילית: החוק אוסר על מזמין שירות להתקשר עם קבלן בחוזה, אשר אינו כולל את הפרטים הבאים: רכיבי השכר שישלם הקבלן לעובדיו, עלות השכר המינימלית, הצהרת הקבלן על עלויות נוספות והתחייבות של מזמין השירות לתשלום, בסכום שלא יפחת מעלות השכר המינימלית והעלויות הנוספות.

אחריות מנהלית: על-פי החוק, ניתן להטיל עיצום כספי גם על מזמין השירות, וזאת כאשר מוטל עיצום כספי על קבלן השירותים בגין הפרה של הוראות חוקי העבודה, והמזמין לא פעל למניעת ההפרה.

כיצד ניתן לצמצם את החשיפה לאחריות אזרחית או פלילית?
להקפיד על רישום נוכחות ורישום נכון של שעות העבודה בפועל בתלוש השכר ולהקפיד למוסרו במועד.
לערוך בדיקות תקופתיות של תנאי העבודה והשכר של העובדים, כדי להבטיח התאמה לחוקי המגן.
לוודא כי חוזי ההתקשרות עם קבלני שירותים כוללים את כל הפרטים הנדרשים על-פי החוק וכי חוזים אלה אינם "מכרזי הפסד".

לקבוע דרך יעילה למסירת הודעה של עובד קבלן על הפרת הוראות החוק כלפיו, וכן לקבוע דרך יעילה לבירור תלונות עובדי הקבלן.

* משרד עו"ד רוזנר מתמחה בתחום דיני העבודה, על כל נגזרותיו.
** טלפון: 04-8266688 , דוא"ל: Office@anatrosner-law.co.il

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים