נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

רעש חזק מהדירה? השוטר יכול להיכנס/דעה

מטרת הצעת החוק היא לאפשר לשוטרים להתפרץ לבתים מהם בוקע רעש ללא צו. עו"ד רגב סבור, כי יש לשנות את הנוסח המרחיב

מאת: עו"ד יאיר רגב| | 4

ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה ביום 2.7.13 לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק ממשלתית שתאפשר למשטרה, בתנאים מסוימים, להיכנס למקום מסוים ובכלל זה לבתי מגורים, ללא צו שיפוטי, אם לשוטר יש "חשד סביר" כי מתבצעת במקום עבירה של "גרימת רעש", ולנקוט בכל האמצעים הסבירים הנדרשים לצורך הפסקת הרעש.

במשטרה טוענים שאירועים של "הקמת רעש" הפכו לבעיה קשה שהשוטרים מתקשים להתמודד איתה. לכן המשטרה מבקשת להרחיב את סמכויות השוטרים לחדור לכל מקום כולל בית מגורים כדי לנטרל בכוח את מקור הרעש. האמנם בעיה זו כה דחופה?


התפרצות לדירה ללא הסכמת הבעלים

הבעיה הוגדרה כך: "שוטרים הנקראים לטפל בהקמות רעש נתקלים במצבים בהם מקור הרעש מזוהה כבוקע בוודאות מדירה מסויימת, אך האחראים לגרימת הרעש מסרבים לפתוח את הדלת על אף שנדרשו לכך על ידי השוטרים".

מאחר שלא מדובר בעבירה מסוג פשע, השוטרים המגיעים למקום לטפל בהקמת רעש אינם רשאים להיכנס למקום מכח סעיף 25 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש). לשוטר המגיע בעקבות תלונה טלפונית אסור להיכנס בכוח וללא קבלת רשות והטיפול המשטרתי בהקמת הרעש מותנה ברצונו הטוב של מחזיק המקום לפתוח את הדלת ולאפשר את כניסת השוטרים. זו הסיבה שהשוטרים מתוסכלים ורוצים סמכות לאפשר להם לפרוץ בכוח לדירה ללא הסכמת הבעלים.

כאמור, במצב כזה, הדרך להקנות סמכות כניסה למקום היא באמצעות הוצאת צו חיפוש שיפוטי, פעולה שאורכת זמן ואינה מעשית ברוב המקרים.

נוסח החוק המוצע

לכן מוצע לתקן את החוק, ולקבוע במפורש את סמכות הכניסה של שוטר למקום בו מתבצעת עבירה של הקמת רעש לצורך הפסקת ביצוע העבירה והנוסח המוצע:
" שוטר מוסמך להיכנס ללא צו,  לכל בית או מקום, ולנקוט אמצעים סבירים הנדרשים לצורך הפסקת ביצוע העבירה, אם יש לו יסוד סביר לחשד כי מתבצעת שם עבירה של גרימת רעש... המשך ביצוע העבירה גורם, לדעת השוטר, להפרעה לשלום הציבור, הפעלת הסמכות לפי סעיף זה דרושה ללא דיחוי לשם הפסקת העבירה..."

במהלך הדיונים בהצעת החוק, הסתבר כי כיום אין למשטרה נתונים המצדיקים הרחבת סמכויות השוטר, אולם חברי הכנסת אישרו את הצעת החוק והיא תעלה לאישור סופי במליאה.

מה קובע החוק?

חיפוש בצו

שופט רשאי לתת צו לערוך חיפוש (צו חיפוש) בכל בית או מקום במקרים הבאים:

1. החיפוש בו נחוץ כדי להבטיח הצגת חפץ לצורך חקירה, משפט או הליך אחר.

2. יש יסוד להניח שהמקום משמש להחסנתו של חפץ גנוב או שנימצא בו חפץ שנעברה בו או לגביו עבירה, או שמתכננים להשתמש בו למטרה לא חוקית.

3. יש יסוד להניח שנעברה עבירה או שמתכוננים לעבור עבירה נגד אדם הנמצא בו.

צו החיפוש יהווה אסמכתא לכל שוטר:

1. לערוך חיפוש בבית או במקום לפי האמור בצו.
2. לעצור כל אדם הנמצא בבית או במקום לפי צו החיפוש ונחזה כמי שהייתה לו יד בעבירה.
לאחר הצגת הצו, על אדם הגר בבית או במקום להרשות למבצע הצו כניסה חופשית אליו. אם הוא סירב, רשאי מבצע הצו לבצע את הכניסה בכוח.

חיפוש ללא צו
שוטר רשאי להיכנס ולחפש בכל בית או מקום בלא צו חיפוש במקרים הבאים:

1. יש לשוטר יסוד סביר להניח שמבצעים שם פשע, או שפשע בוצע שם זה מקרוב.
2. השוטר רודף אחרי אדם המתחמק ממעצר או נמלט ממשמורת חוקית.

חיפוש, בין על פי צו ובין שלא על פי צו, ייערך בפני שני עדים שאינם שוטרים, זולת אם:

לא ניתן בנסיבות העניין ובגלל דחיפותו; השופט הרשה לערכו שלא בפני עדים;
בעל הבית או המקום או אחד מבני ביתו שנוכחים שם ביקש לערכו שלא בפני עדים;
לבעל הבית או המקום שמחפשים בו או לאדם מטעמו יינתן להיות נוכח בחיפוש.

ההגדרות בחוק למניעת מפגעים

מניעת רעש: לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי-סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת-מקום או לעוברים ושבים.

כאמור, באופן עקרוני, הסמכות לערוך חיפוש בביתו של אדם אמורה להיות מותנית בקבלת צו מבית המשפט. רק במקרים חריגים יש למשטרה סמכות לערוך חיפוש דחוף ללא צו כזה.
כותב שורות אלו סבור, כי ניתן להסתפק בקנס של 5,000 ₪ לצורך הרתעה, ועל מי שלא פותח את הדלת ומנמיך את הרעש הבלתי סביר להטיל 10,000 ₪ נוספים.

הצעה: לשנות את הנוסח המרחיב

לחילופין, יש לשנות את הנוסח המרחיב כך שהחשד לביצוע עבירת הרעש לא יהיה רק "חשד סביר" כי אם ידיעה ממשית של השוטר בדבר ביצוע העבירה. בנוסף, חייבת להיות אזהרה מוקדמת והפרעה ממשית לתושבי המקום!

מכאן, שהכניסה תהיה רק כאשר השוטר שוכנע שנעברה עבירה אשר גורמת הפרעת רעש חמורה לתושבי המקום. בנוסף: צריכה להיות הפרעה ממשית לתושבי הסביבה, והכניסה תתאפשר רק לאחר מתן אזהרה מפורשת לבעלי הבית אשר סרבו להפסיק את הרעש. הכניסה צריכה להתאפשר להפסקת הרעש ולא למטרות חיפוש אחרות.

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
החוק למניעת מפגעים סביבתיים מטרדי רעש

קבע פגישה עם