נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

שינויים במיסוי נאמנויות

תיקון מהותי בנושא מיסוי נאמנויות מצריך היערכות לחבויות המס והדיווח אשר יחולו על הנאמנויות הרלוונטיות משנת 2014 ואילך

מאת: ד"ר אבי נוב, עו"ד| | 3

החוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014), כולל תיקון מהותי בנושא מיסוי נאמנויות. במסגרת תיקון החקיקה, נערכו שינויים בפרק רביעי 2 של חלק ד לפקודת מס הכנסה, והורחבה חובת הדיווח החלה על נאמנויות בסעיף 131 לפקודת מס הכנסה.
השינוי העיקרי בחקיקת הנאמנויות הינו ביחס לחבות המס של נאמנויות בהן יוצר הנאמנות הינו תושב חוץ או שהיה תושב חוץ במותו ואשר יש בהן נהנה תושב ישראל אחד לפחות. התיקון יחול ביחס להכנסות שיופקו על ידי נאמנויות מסוימות החל מיום 1.1.2014.

חברה לאחזקת נכסי נאמנות
בעלי הון עושים שימוש רב בנאמנויות המחזיקות בנכסים המועברים לניהולן. מקובל שהנאמן מקים "חברה לאחזקת נכסי נאמנות" אשר מחזיקה בנכסים וגם מקבלת את ההכנסות הנובעות מאותם נכסים. במסגרת התיקון לחוק צומצמה ההגדרה של חברה לאחזקת נכסי נאמנות באמצעות הוספת תנאים שונים.
בנוסף, תוקן סעיף 196 לפקודה, כך שחברה להחזקת נכסי נאמנות לא תיחשב תושבת ישראל לעניין אמנות המס של ישראל.

נאמנות יוצר תושב חוץ
התיקון לחוק ביחס למיסוי נאמנויות משנה את שיטת המס ביחס לנאמנות יוצר תושב חוץ, אשר מבחינה עקרונית רווחיה לא היו חייבים במס בישראל. רווחי נאמנות יוצר תושב חוץ פטורים בעיקרון ממס בישראל, גם אם אחד הנהנים הוא תושב ישראל.

החקיקה החדשה ביחס למיסוי נאמנויות משנה את ההסדר בעניין נאמנות יוצר תושב חוץ, ומעתה נאמנות יוצר תושב חוץ תיחשב רק נאמנות שבה גם היוצר וגם כל הנהנים הם תושבי חוץ. נאמנות זו מכונה בחקיקה החדשה - נאמנות תושבי חוץ. נאמנות תושבי חוץ בה היוצר נפטר, תמשיך להתקיים גם כאשר כל הנהנים בה בשנת המס הם תושבי חוץ ולא היו בה מעולם נהנים תושבי ישראל.

דיווחים
בחקיקה החדשה ביחס למיסוי נאמנויות נקבעו חובות דיווח שונות, בין היתר, על נהנה שקיבל חלוקה מנאמן גם אם אינה חייבת במס בישראל, וזאת בניגוד למצב הקודם, לפיו נהנה תושב ישראל היה חייב בהודעה לרשות המסים רק על חלוקה של נכס שאינו כסף, שקיבל מנאמן, ולא היה חייב בהגשת דוח שנתי על חלוקה כאמור.
 
הסדרי מעבר
לאור המחלוקת שעלולה להיות ביחס לחבות המס בישראל החלה על הכנסות של נאמנויות בהן יש נהנה תושב ישראל שהופקו או צמחו עובר ליום התחילה (1.1.2014), הודיעה רשות המיסים בתחילת ספטמבר 2013, כי היא מגבשת הסדרי מעבר בדומה להסדרי המעבר שהוצעו לציבור הנאמנים עם כניסתו של פרק הנאמנויות לתוקף.

כמו כן, כדי להבטיח פשטות בדיווח וביישום של תיקון החקיקה, רשות המסים בישראל אמורה לקדם תקינה שתסדיר את יעוד הכנסת הנאמן לנהנים שהם תושבי חוץ, תושבי ישראל לראשונה, או תושבי חוץ, וכן תקנות שיסדירו את מנגנון הזיכוי ממס זר בנאמנויות שבהן היוצר הוא תושב חוץ.

היערכות לתיקוני החקיקה
היות שהחקיקה החדשה משפיעה מהותית על נאמנויות שיש בהן נהנה תושב ישראל, ולאור העובדה כי מועד כניסת החקיקה החדשה לתוקף הוא בתחילת שנת 2014, מוצע לבחון שינויים בנאמנויות אלה, וכמובן ולהיערך לחבויות המס והדיווח אשר יחולו על נאמנויות אלה החל משנת 2014 ואילך.

* ד"ר אבי נוב הוא עורך דין לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()

קבע פגישה עם