נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מיסים: חוקי מיסוי חדשים ביחס לחברות זרות בשליטת ישראלים

בהצעת החוק נקבע שאין להתחשב ב"זיכוי הרעיוני", שמטרתו להימנע מתשלום מסים בישראל, אלא רק כאשר המס ישולם בפועל בחו"ל

מאת: ד"ר אבי נוב, עו"ד | | 3

הצעת חקיקה חדשה למיסוי חברות זרות בשליטת ישראלים אושרה על ידי ועדת הכספים של הכנסת ביום 11 בנובמבר 2013. מדובר בתיקונים משמעותיים, אשר ישפיעו באופן דרמאטי על ישראלים שהם בעלי מניות בחברות זרות כמפורט להלן. 
הצעת החקיקה החדשה עוסקת בסגירת מספר פרצות מס הקיימות לטענת רשות המסים במשטר "חברה נשלטת זרה" כמוסבר להלן. הצעת החקיקה אמנם הוגשה במסגרת חוק ההסדרים האחרון, אך הוחלט לבסוף להגיש את החקיקה באופן נפרד. 

"חברה נשלטת זרה" היא בעיקרון חברה זרה, אשר מקיימת את התנאים המצטברים הבאים:

1. תושבי ישראל שולטים ב-50% או יותר ממניות החברה; 

2. מרבית ההכנסות והרווח של החברה הם פסיביים; 

3. המניות בחברה הזרה לא תהינה רשומות למחסר בבורסה, ובאם חלקן נרשמו למסחר - לא יותר מ- 30% ממניות או זכויות החברה הנבחנת כחברה נשלטת זרה הוצעו לציבור.

4. שיעור המס החל על רווחיה הפסיביים במדינת תושבותה נמוך מ-20%.

חברה המוגדרת כ"חברה נשלטת זרה", רואים את בעל השליטה הישראלי בחברה זאת כאילו קיבל דיבידנד מהחברה הזרה הנשלטת לפי חלקו, על אף שהחברה לא חילקה את הדיבידנד בפועל. מדובר למעשה ב"הכנסה רעיונית" המכונה גם "דיבידנד רעיוני".

רשות המסים סוגרת פרצות
לדברי רשות המסים, אחת מפרצות המס האלה מכונה תכנון מס "שומר מסך". בהתאם לתכנון מס זה, מקימים חברת ביניים זרה אשר נמצאת בין בעל השליטה הישראלי לבין החברה הנשלטת הזרה שמפיקה את ההכנסות הפאסיביות. חברת הביניים אמורה ליצור "זיכוי מס רעיוני", שיחול כנגד מס ההכנסה הישראלי שנובע מחלוקת הדיבידנד הרעיוני.

 במסגרת הצעת החוק, נקבע שאין להתחשב ב"זיכוי הרעיוני" כאמור לעיל, שמטרתו להימנע מתשלום מסים בישראל, אלא רק כאשר ישולם המס בפועל בחו"ל. המשמעות של תיקון החקיקה היא שרק בשנה שבה ישולם המס הזר בחו"ל, הוא יזוכה כנגד ההכנסות הישראליות ובמידת הצורך אף יוחזר לנישום, ששילם אותו.

בנוסף לכך, בהצעת החוק נקבע כי במקרים של מכירת מניות שהוחזקו על ידי "החברה הנשלטת הזרה" מעל לשנה, הרווח ממכירתן ייחשב ל"הכנסה פסיבית", וישולם בגינו "דיבידנד רעיוני". מאידך, כאשר מדובר בהחזקה בתקופה שהיא קצרה משנה אחת, ניתן יהיה להוכיח בפני פקיד השומה שמדובר בהכנסה עסקית.

שינויים נוספים 
בהצעת החוק נקבע גם, כי דיבידנד שמקבלת חברה נשלטת זרה אשר מקורו בהכנסה ששולם עליה מס זר בשיעור העולה על 15%, לא ייכלל במסגרת הרווחים שלא שולמו, מותנה בכך ששיעור ההחזקה של החברה הנשלטת הזרה בחברה הזרה מחלקת הדיבידנד במישרין או בעקיפין, הינו לפחות 10%, וכאשר המחלקת נסחרת בבורסה מחוץ לישראל – 5%.

עוד נקבע בהצעת החוק של רשות המסים כי סף שיעור המס החל על הכנסה פסיבית לצורך החלת כללי חברה נשלטת זרה יופחת מ- 20% ל- 15%. כמו כן, בחישוב הרווחים שעל בסיסם מחושבת הדיבידנד הרעיוני, לגבי חברה תושבת מדינת אמנה, לא ייעשה על פי כללי חשבונאות מקובלים בישראל, אלא על פי דיני המס בישראל. אולם, ביחס לחברה נשלטת זרה שהיא תושבת מדינה שיש לישראל עימה אמנה, הרווחים ימשיכו להיות מחושבים בהתאם לדיני המס באותה מדינה, תוך קביעת התאמות שונות.

 

* ד"ר אבי נוב, עו"ד, הוא מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי 

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוק החברות מס חברות פקודת מס הכנסה

קבע פגישה עם