Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

דיווחים מיידיים למס הכנסה / פרשנות

אילו דיווחים ניתן לדחות לסוף מאי 2014? לאילו סכנות חשופים נישומים שלא יגישו את הדו"חות בזמן?

מאת: ד"ר אבי נוב, עו"ד | ד"ר עו"ד נוב אבי
24.04.14
תאריך עדכון: 22.10.15
3 דק'

ישנם דיווחים שונים למס הכנסה שיש לבצע עד סוף חודש אפריל 2014 כמפורט להלן. אולם, בחלק מהמקרים, רשות המסים הודיעה על דחייה של מועד הדיווח עד לסוף חודש מאי 2014. 

הדיווח החשוב ביותר מתייחס ליחיד שאינו חייב בדיווח מקוון, ובמקרה זה היחיד נדרש להגיש את דוח המס השנתי לשנת 2013 עד ליום 30/4/2014. חובת הגשת דוח המס השנתי קבועה בסעיף 132(א) לפקודת מס הכנסה. עם זאת, רשות המיסים הודיעה על דחיית המועד להגשת דוח המס השנתי עד ליום 29/5/14.

מהו דו"ח מקוון?
"דו"ח מקוון" הוא דו"ח מס המוגש לאחר ששודר באינטרנט או שודר על-ידי רואה חשבון בחיבור ישיר למערכת המחשב של רשות המסים. לאחר שידור הדו"ח המקוון, יש להדפיס את האישור ולהגישו במשרדי פקיד השומה הרלוונטי. המועד האחרון להגשת דו"ח שנתי 2013 למס הכנסה לעצמאים אשר מחויבים בהגשת דוח שנתי מקוון, הוא 30 יוני 2014.

דיווח בנושא נאמנויות
דיווח נוסף שיש להזדרז ולהגישו קשור ל"נאמנויות". מדובר בהגשת דיווח על  "שינוי סוג נאמנות קיימת" בהתאם לסעיף 75טז2(2) לפקודה, וסיום נאמנות תושבי ישראל בהתאם לסעיף 75טז2(3) לפקודה. דיווחים אלה יש להגיש עד ליום 30/4/2014.

בהקשר זה יש לציין, כי לאחרונה נכנסו לתוקף שינויים ביחס למיסוי נאמנויות בהתאם לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים התשע"ג-2013, שנכנס לתוקף ביום 5 באוגוסט 2013, אשר מחייבים היערכות מיוחדת. בהתאם לשינויים במיסוי נאמנויות, נקבע כי הנאמן בנאמנות קרובים יודיע לפקיד השומה הן על יצירת הנאמנות בטופס 147, והן על בחירתו באחד ממסלולי המיסוי בטופס 154. עוד נקבע, כי את הטפסים האמורים (טופס 147 וכן טופס 154) יש להגיש תוך  60 יום מיום הקמתה או הפיכתה של נאמנות לנאמנות קרובים.

בעלי הכנסות חוץ
לבסוף, דיווח נוסף שיש להגיש עד ליום 30/4/2014 חל על בעלי הכנסות חוץ. בהתאם לתקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ), התשס"ד- 2004, יחיד שיש לו "הכנסות חוץ" שאינן פטורות ממס בישראל, חייב לשלם מקדמה שנתית, בגין שנת 2013, עד ליום 30/4/2014. מקדמה זו כוללת, בין היתר, תשלום בגין הכנסות מדמי-שכירות, ריבית ודיבידנד מחו"ל.

התקנות האמורות קובעות ניכויים המותרים מההכנסה. בנוסף לכך, מסכום המקדמה שיש לשלם לרשות המסים, למעט הכנסה משכר דירה החייבת במס של 15%, יופחתו סכומי המס ששולמו במדינה הזרה בה הופקה ההכנסה. לתשלום המקדמה לרשות המסים יש לצרף דוח בו מפורט תחשיב המקדמה. כל עוד המקדמה שולמה בהתאם לתקנות אלו במועד שנקבע לכך כאמור לעיל, לא יוטלו הפרשי הצמדה וריבית.

הרשות עלולה לנקוט צעדים
נישומים שלא הגישו דיווחים על הכנסות חוץ ולא שילמו את המס המתחייב מכך חשופים להליכים פליליים ואזרחיים מצד רשות המסים. במקרה כזה, מומלץ לבחון את האפשרות לעשות שימוש בנוהל גילוי מרצון אשר פורסם על ידי רשות המסים. בתמורה לגילוי המידע ותשלום המס המתחייב, לא יינקטו הליכים פליליים כנגד הנישום. 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

הפרופיל של ד"ר אבי נוב, עו"ד, בגוגל פלוס

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים