zap group mishpati logo

תשקיף - מהו?

מהו תשקיף? אילו פרטים צריכים להיות בו ומהו מעמדו המשפטי? קיבצנו את הדברים החשובים שכדאי לדעת על תשקיף.

מאת: מערכת משפטי
15.02.10
תאריך עדכון: 28.10.15
2 דק'
תשקיף - מהו?

תשקיף הוא מסמך משפטי, שמוציא הגוף שאחראי על הנפקת ניירות הערך לציבור. התשקיף מכיל את המידע שהציבור צריך לדעת כדי להחליט אם לקנות את ניירות הערך המוצעים לו או לא. התשקיף כולל, בין היתר, מידע אודות החברה שמנפיקה את נייר הערך ופירוט התנאים להנפקה.
כל חברה שמעוניינת להנפיק ניירות ערך לציבור חייבת להציג תשקיף שיקבל את אישורה של הרשות לניירות ערך.

למציאת עו"ד בנושא הקמת חברות ועסקים באינדקס משפטי

הפרטים שיכללו בתשקיף להלן:

התשקיף כולל, כאמור, פרטים של ניירות הערך המוצעים לציבור, ביניהם:

1) תיאור המניות

2) פירוט אם יש זכויות מיוחדות למניות ספציפיות

3) ניירות ערך שמוצעים לסוג אנשים מסוים

4) מחיר ניירות ערך ותנאי התשלום

5) אופן הזמנת ניירות הערך כולל המקומות שבהם אפשר להשיג טפסי הזמנה והמקומות שבהם אפשר להגיש אותם

6) תיאור אג"ח במידה שיש

7) תחילת התקופה להגשת הזמנות והקצאה

8) פיצול וחיתום

בנוסף לכך, יש לכלול בתשקיף פרטים הנוגעים לניירות הערך של הגוף המנפיק וההון שלו, כדוגמת:

-הזכויות הנלוות למניות המוצעות והקיימות של הגוף המנפיק,

-שער הבורסה של מניות הגוף המנפיק, הון המניות ושינויים שחלו בו,

-מיהם המחזיקים במניות הגוף מנפיק ועוד.


במסגרת הפרטים שיכללו בתשקיף על הגוף המנפיק, יש להזכיר את: תיאור הגוף המנפיק, הסברים על הדירקטוריון של הגוף המנפיק, על עובדי הגוף המנפיק, נושאי משרה בכירה וכן התחייבויות מסוימות של הגוף המנפיק.

בתשקיף יכללו גם פרטים אודות השימוש בתמורה לניירות הערך המוצעים וכן דו"חות כספיים (דו"חות שנתיים ודו"חות בינתיים וכן דו"חות השוואתיים) ופרטים נוספים אחרים, כדוגמת: חוות דעת של עורך דין, חוות דעת של רואה חשבון, הוצאות בנוגע להצעת ניירות ערך והנפקתם, עלויות של ניירות ערך אחרים, הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה למזומנים, ערבויות ושעבודים של הגוף המנפיק, הסכמים מהותיים וכן דרך עיון במסמכים ושמות החותמים על התשקיף.

פרט מטעה בתשקיף

יש לדעת, כי פרט מטעה בתשקיף אשר גורם לנזק למי שהסתמך עליו יכול להוליד עילת תביעה. ביהמ"ש יבחן האם המנפיק הפר את הוראות החוק והטעה את הציבור, והאם נגרם נזק כתוצאה מהסתמכות על המצג המטעה.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה