נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

חוק חוזה קבלנות (תשל"ד-1974) - מדריך מקיף

הזמנתם שולחן מנגר לראש השנה, הגיע ליל הסדר - ואתם עדיין מחכים? מערכת היחסים ביניכם מוגדרת בחוק חוזה קבלנות ושונה לחלוטין מיחסי עובד מעביד או רכישת שולחן מוכן בחנות רהיטים

מאת: עו"ד אמיר שושני | | 4
חוק חוזה קבלנות (תשל"ד-1974)  - מדריך מקיף

חוק חוזה קבלנות (תשל"ד-1974) נועד להסדיר את מערך היחסים והציפיות בין נותן השירות, הקבלן, לבין מקבל השירות - המזמין. הקבלן מבצע עבודה כלשהי עבור המזמין, אך אינו עובד אצלו, ולכן לא חלים עליהם דיני העבודה, המתייחסים ליחסי עובד-מעביד.

מהי מטרת החוק?

מטרת החוק היא להגדיר את כללי ההתנהלות במערכת היחסים בין קבלן למזמין, את תחומי האחריות של כל אחד מהצדדים ואת המגיע לכל צד במקרה של הפרת החוק על ידי הצד השני. החוק נועד להשלים הוראות קיימות של חוקים אחרים, כגון חוק החוזים. החוק חל רק במקום בו אין כללים ספציפיים שהוכתבו על ידי חוקים אלה.

מטרת החוק היא להגדיר את כללי ההתנהלות במערכת היחסים בין קבלן למזמין, את תחומי האחריות של כל אחד מהצדדים ואת המגיע לכל צד במקרה של הפרת החוק על ידי הצד השני. החוק נועד להשלים הוראות קיימות של חוקים אחרים, כגון חוק החוזים

מהי חשיבות חוק חוזה קבלנות?

מאחורי המושג יחסי עובד-מעביד עומדים הרבה חוקים ופסיקות, וערכאה משפטית מיוחדת - בית הדין לעבודה - שהוקמה לשם הסדרת יחסים אלה. יחסי קבלן-מזמין אינם עונים על הגדרה זו, ושונים גם מהיחסים המוגדרים בחוק המכר, המדבר על אספקת נכס קיים.

יחסי קבלן - מזמין מתחילים עוד לפני שהנכס קיים, כאשר המזמין פונה אל הקבלן ומבקש ממנו לייצר עבורו נכס כזה. בפרק הזמן עד להשלמת העבודה על הנכס ומסירתו לידי המזמין, עלולות לעלות מחלוקות שונות, אותן בא החוק להסדיר, כגון: מי אחראי על תקינות חומרי הגלם, מה קורה כאשר יש פגם בתוצר וכו'.

מהם עיקרי חוק חוזה קבלנות?

עיקר החוק הוא הגדרת תחום האחריות של השותפים לעסקה: מתי נגמרת אחריותו של צד א' ועוברת לצד ב', מהן החובות הכלולות תחת אחריות זו ומהן הזכויות של כל אחד מהצדדים.

הגדרת מהות היחסים

סעיף 1 מגדיר את מטרת החוק, תוך דגש על היחסים בין המזמין לקבלן, והגדרתם כיחסים שאינם יחסי עובד-מעביד. יודגש כי אם יקבע כי מתקיימים יחסי עובד-מעביד, כל הכתוב מטה בהמשך מאמר זה - אינו רלוונטי.

חובות הצדדים

סעיף 2 מהווה אחד ההבדלים המהותיים בין הגדרת יחסי עובד-מעביד להגדרת יחסי קבלן-מזמין. על פי סעיף זה, חובת הקבלן היא ביצוע העבודה, וחובת המזמין היא תשלום השכר. אילו היו אלה יחסי עובד-מעביד, היה המזמין חייב לשלם את שכרו, גם אם לא ביצע את העבודה (והיה חייב כלפיו בעוד זכויות מכוח דיני העבודה: ימי חופשה, ימי מחלה, פיצויי פיטורין וכו').  

זכות הקבלן להזדמנות נאותה לתיקון

סעיף 3(א) מתייחס למצבים בהם יש פגם בביצוע העבודה, לטענת המזמין. כלומר: הקבלן לא ביצע את עבודתו בהתאם למוסכם. במצבים כאלה, קובע החוק, חייב המזמין להודיע לקבלן על פגם זה, תוך זמן סביר, ולתת לו הזדמנות לתקן את הפגם, אם ניתן לתקן את הפגם.

סעיף 3(ב) מוסיף כי אם לא יאפשר המזמין לקבלן לתקן את הפגם תוך זמן סביר, או אם הפגם נגרם מסיבה שהמזמין אחראי לה, לא יוכל המזמין לבוא בטענות לגבי פגם זה.

סעיף 4(א) עוסק במקרים בהם הקבלן לא תיקן את הפגם תוך זמן סביר, על אף שקיבל על כך הודעה. במקרה זה, רשאי המזמין לתקן את הפגם בעצמו ולדרוש מהקבלן החזר או לנכות אותו מהתמורה שסוכמה. 

פגם שלא תוקן

סעיף 4(א) לחוק חוזה קבלנות עוסק במקרים בהם הקבלן לא תיקן את הפגם תוך זמן סביר, על אף שקיבל על כך הודעה. במקרה זה, רשאי המזמין לתקן את הפגם בעצמו ולדרוש מהקבלן החזר או לנכות אותו מהתמורה שסוכמה. 

באותו אופן, מבטיחים סעיפים 4(ב) ו- 4(ג) את זכותו של המזמין לנכות מהתמורה המגיעה לקבלן, אם תיקון הפגם דחוף, ולכן מתבצע בידי איש מקצוע אחר; או אם הפגם לא ניתן לתיקון.

במבחן המציאות, משאיר סעיף זה מקום רב לפרשנות, ומהווה מקור למחלוקות רבות בבתי המשפט, סביב השאלה מהו סכום ההחזר אותו רשאי המזמין לדרוש או לנכות עבור התיקון, מהתמורה המגיעה לקבלן.

אספקת הנכס בגמר התשלום

סעיף 5 מצהיר כי הקבלן רשאי לעכב את מסירת או שחרור הנכס עד גמר התשלומים שסוכמו.

חובת המזמין לקבל את הנכס

סעיף 6(א) נועד למנוע מצבים בהם המזמין אינו מגיע לאסוף את הנכס שהזמין. על פי סעיף זה, אם המלאכה בוצעה, המזמין חייב לקחת את הנכס שהזמין במועד עליו סוכם, או אם לא סוכם מועד כזה, תוך זמן סביר.

סעיף 6(ב) מגדיר עד איזה שלב אחראי הקבלן על הנכס, ומאיזה שלב עובר הנכס להיות תחת אחריותו של המזמין. הסעיף קובע כי אם הנכס אבד או ניזוק כשהיה ברשות הקבלן, יחול עליו חוק השומרים. 

אחריות במקרה נזק או אובדן

סעיף 6(ב) מגדיר עד איזה שלב אחראי הקבלן על הנכס, ומאיזה שלב עובר הנכס להיות תחת אחריותו של המזמין. הסעיף קובע כי אם הנכס אבד או ניזוק כשהיה ברשות הקבלן, יחול עליו חוק השומרים. 

בסעיף זה, ניתן להיווכח באופן בו משלים חוק חוזה קבלנות את החסר בחוקים אחרים. החוק מבטל את ההסתייגות הקיימת בחוק השומרים (לפיה אם השמירה היא עניין טפל למטרה העיקרית, לא תחול האחריות) ומטיל על הקבלן אחריות מלאה. 

יחד עם זאת, מבהיר סעיף זה את חשיבות המועד בו אבד או ניזוק הנכס: אחריות הקבלן תקפה עד למועד בו אמור המזמין לקחת את הנכס. אם הנכס אבד או ניזוק לאחר מועד זה, זו אחריות המזמין בלבד.

מילוי הסדקים בחוק ובחוזה העבודה

סעיף 7 מבהיר כי חוק זה אינו בא במקום סעיפי חוק החוזים העוסקים בהפרת חוזה. אם הופר החוזה בין המזמין לקבלן, ייקבע הפיצוי על פי חוק החוזים.

סעיף 8 ממשיך במגמה זו ומוסיף כי חוק חוזה קבלנות אינו חוק קוגנטי. כלומר, החוק אינו מחייב בכל מצב: אם סוכם אחרת בחוזה שבין הקבלן למזמין, יהיה המוסכם ביניהם תקף.

חוק חוזה קבלנות מגדיר את התנהלות יחסי העבודה בין קבלן למזמין בכל שלבי ההתנהלות ביניהם, ובמקרים בהם אחד הצדדים חורג מהתנאי שהוסכמו על ידם. פרטים רבים הקשורים ליחסים בין קבלן למזמין מוגדרים בחוקים אחרים, וחוק זה נועד לתת את המענה במקרים הספציפיים עליהם לא עונים חוקים אלו

הצהרת תוקף החוק

סעיפים 9 ו-10 מבטלים חוקים קודמים מתקופת העות'מאנים והבריטים, כדי להסיר כל אפשרות למחלוקת בדבר החוק התקף. חוק זה נכנס לתוקף, על פי סעיף 11, החל מה- 17.10.74.

לסיכום: חוק חוזה קבלנות מגדיר את התנהלות יחסי העבודה בין קבלן למזמין בכל שלבי ההתנהלות ביניהם, ובמקרים בהם אחד הצדדים חורג מהתנאי שהוסכמו על ידם. פרטים רבים הקשורים ליחסים בין קבלן למזמין מוגדרים בחוקים אחרים, וחוק זה נועד לתת את המענה במקרים הספציפיים עליהם לא עונים חוקים אלו.

חוק חוזה קבלנות ‪ ,תשל"ד­‪* 1974

‫חוזה קבלנות ‫מהו

1. חוזה ‫קבלנות הוא חוזה לעשיית מלאכה או למתן שירות כשכר כשהקבלן איבו עובדו ‫של המזמין‪.  

‫חיובי הצדדים

  1. הקבלן חייב לעשות את המלאכה או לתת את השירות והמזמין חייב לשלם את השכר‪ ‫ הכל לפי המוסכם בין הצדדים‪. 

‫פגם

  1. ‫(א) לא היו המלאכה או השירות בהתאם למוסכם (להלן ­פגם)‪ ,על המזמין להודיע‫‪‫ לקבלן על הפגם זמן סביר לאחר שגילה אותו או שהיה עליו לגלותו ‪ ואם הפגם

‫          ניתן לתיקון ­- לתת לקבלן הזדמנות נאותה לתקנו‪.

         ‫(ב) אין המזמין זכאי להסתמך על הפגם ­-

‫          (1) ‪ אם לא קיים את המוטל עליו לפי סעיף קטן (א) זולת אם ידע הקבלן על פגם

          (2) אם בא הפגם מסיבה שהמזמין אחראי לה‪. 

‫תרופות בשל ‫הפגם

4.‫ ‫(א) לא תיקן הקבלן את הפגם תוך זמן סביר לאחר שהמזמין עשה כאמור בסעיף (3א) ‪       ‫‪‫‪  - רשאי המזמין ­

      (1) ‬לתקן את הפגם ולדרוש מהקבלן החזרת הוצאותיו הסבירות;‬‬‬‬‬

‫      (‪ (2‬ לנכות מן השכר‪ ,‬כל עוד לא תוקן הפגם‪ ,‬את הסכום שבו פחת שווי‬‬‬‬‬‬‬‬‬‫ המלאכה או השירות עקב הפגם לעומת השכר לפי המוסכם‪.‬‬‬‬‬‬

   ‫ (ב) פגם שתיקונו דחוף עד שאין לדרוש מן המזמין שימתין לתיקונו בידי הקבלן‪,‬‬‬‬‬‬ רשאי המזמין לתקנו כאמור בסעיף קטן (1)(א‪ (‬גם בלי שעשה כאמור בסעיף (‪(3‬(א) ‪.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

   ‫ (ג) לא ניתן הפגם לתיקון‪ ,‬זכאי המזמין לניכוי מן השכר כאמור בסעיף קטן (א‪.(2)(‬‬‬‬‬‬‬‬
 

‫זכות ‫עכבון

5. ‫‫‪  לקבלן תהא זכות עכבון על נכס שמסר לו המזמין לביצוע מלאכתו או למתן שירותו‪, 

‫כדי תשלום הסכומים המגיעים לו מן המזמין עקב עסקת הקבלנות‪.

 

‫קבלת הנכס ‫והעברת הסיכון

‫6. (א) נעשו המלאכה או השירות בנכס בידי הקבלן, ‪  ‫שהוסכם עליו ‪ חייב המזמין לקבלו במועד שהוסכם עליו ובאין הסכם ­- תוך זמן סביר לאחר שהקבלן הודיע לו שגמר את המלאכה ‫או השירות‪.

‫    (ב) ‫אבד או ניזק הנכס בעודו כידי הקבלן ­-

 (1)אחראי הקבלן‪ ,‬לענין חוק השומרים‪ ,‬תשכ"ז­ ‪, 11967‬‬ כשומר שכר‬‬ ‫ששמירת הנכס אינה טפלה למטרה העיקרית של החזקתו;‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫ (2)‬פטור המזמין מתשלום השכר‪ ,‬זולת אם אבד או ניזק הנכס אחרי שהמזמין‬‬‬‬ ‫היה חייב לקבלו ומסיבה שהקבלן אינו אחראי לה‪.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

‫שמירת תרופות

  1. אין ‫בהוראות חוק זה כדי לגרוע מתרופה אחרת בשל הפרת חוזה‪.

תחולה

‫8. (א) הוראות חוק זה יחולו כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון ‪ ,ובאין ‫כוונה אחרת משתמעת מן ההסכם בין הצדדים‪.

    (ב) על חוזה להספקת נכס שיש להפיקו או לייצרו והקבלן קיבל עליו לתת את ‫עיקר החמרים הדרושים לכך, ‪ יחולו הוראות חוק המכר, תשכ"ח - 1968 2

 

אי­-תחולת ‫המגילה

9. ‫‪‪ בענינים שחוק זה דן בהם לא יחול הספר השבי של המג'לה‪.

 

עצמאות החוק

‫‪‫10. בענינים שחוק זה דן בהם לא יחול סימן 46 ‪  לדבר המלך במועצתו לארץ ­ישראל 1922 – 1947  3

 

תחילה והוראות ‫מעבר

11. ‫‪‫תחילתו של חוק זה ביום א' בחשון תשל"ה ‪  ‪ (1974על חוזה קבלנות ‫‪‫שנעשה לפני תחילתו יוסיף לחול הדין הקודם (17 באוקטובר 

 

יצחק רבין                                  אפרים קציר                             צדוק י' חיים

‫ראש הממשלה                            ‫נשיא המדינה                           ‫ שר המשפטים

                      ‫                     ‫

 ‫ 

‫* נתקבל בכנסת ביוט ג' באב תשל"ד (‪ 22ביולי ‪ ;)1974הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ת ‪ , 1078תשל"ג‪, ‫עמ' ‪.402

‫‪ 1ס"ח תשכ'"ז‪ ,עמ' ‪.52

 

‫‪2 ס"ח תשכ''ח‪ ,עמ' ‪. 98

3 ‫ חוקי א"י, כרך ג', עמ' 2738.

 

 תיקון טעות

לפי סעיף 10א(ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח – 1948

בסעיף2(2) לחוק תיקון פקודת המשטרה (מס' 3), תשל"ד – 1974, במקום "ותיחתם" יבוא "ותימסר".

 

ישראל ישעיהו                            חיים  ‫י'  צדוק

‫יושב ראש הכנסת                        שר המשפטים

‫ 

*נתקבל בכנסת ביום כ"א בתמוז תשל"ד (11 ביולי 1974)

1 ס"ח 728, תשל"ד, עמ' 46

 

חוק חוזה קבלנות (תשל"ד - 1974)

עו"ד אמיר שושני עוסק בתחום דיני העבודה, נזיקין, מקרקעין ונדל"ן.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוזה עבודה זכויות עובדי קבלן חוק החוזים חוזה מחייב
עו"ד אמיר שושני

קבע פגישה עם
עו"ד אמיר שושני

עו"ד אמיר שושני הוא בוגר האוניברסיטה העברית וחבר בלשכת עורכי הדין משנת 1994. משרד עורכי הדין שושני אמיר עוסק במגוון...

לפרופיל המלא