open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 12 באוקטובר 2015

      חתימה עקרונית על הסכמה להתקנת מעלית

      שלום ותודה מראש על התשובה
      בבניין שלנו 4 קומות 8 דירות. 4 דיירים הדירות בקומות העליונות לוחצים על התקנת מעלית.
      4 בעלי דירות מקומות 1ו-2 לא מעוניינים להשתמש במעלית, אך למען שמירה של שלום בית בין השכנים הם מסכימים לחתום עקרונית על הסכמה.
      האם חתימה עקרונית כזאת תחייב אותם בכל זאת להשתתף, במימון המעלית? באחזקתה בעתיד? בביטוח המעלית? בתיקונים?
      שאלה נוספת: האם הסכמה על בניית מעלית בתנאי שוועד הבית ישכור עורך דין לעשות חוזה בין הדיירים לבין עצמם כמו גם בין הדיירים לבין הברה המתקינה את המעלית?
      ועוד משהו : הדירות בקומה ראשונה הן מיני קוטג' - האם יצטרכו אישור מיוחד לפתיחת דלת כניסה מקומה ראשונה?

      12 באוקטובר 2015
     • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 14 באוקטובר 2015

      השתתפות בעלי הדירות בקומות התחתונות בהוצאות התקנת מעלית ואחזקתה בעתיד

      שלום,
      בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף רשאים להחליט באסיפה כללית על התקנת מעלית ברכוש המשותף בתנאי שניתן לקבל היתר בניה כדין להתקנת המעלית ובתנאי שהמעלית לא תגרום לפגיעה מהותית בדירות בבית המשותף, ברכוש המשותף (כגון: המדרגות ) או בחזות הבניין וכן בתנאי שההחלטה לא נוגדת סעיף מיוחדת בנוגע למעלית בתקנון המוסכם של הבית.
      בעניין זה עוסק סעיף 59ו' של חוק המקרקעין. החוק קובע גם כי אם יוחלט על התקנת מעלית, כל בעלי הדירות בבית המשותף פרט לבעלי הדירות בקומת הקרקע ישאו בהוצאות התקנתה של המעלית לפי חלקם היחסי ברכוש המשותף. אולם, לאחר התקנת המעלית כל בעלי הדירות ( כולל בעלי הדירות בקומת הקרקע ) יהיו חייבים להשתתף בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית.
      שינויים של פתחי הכניסות לדירות מחייבים הסכמת האסיפה הכללית וכן היתר בניה של הועדה המקומית לתכנון ובניה שליד הרשות המקומית שכן מדובר בשינוי של הקירות החיצוניים של הדירות.

      " התקנת מעלית
      59ו. (א) בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף, רשאים להחליט באסיפה הכללית על התקנת מעלית ברכוש המשותף, אם נתקיימו תנאים אלה:
      (1) ניתן לקבל היתר בניה להתקנת המעלית לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;
      (2) ניתן להתקין את המעלית באופן שלא יהיה בו כדי לגרום פגיעה מהותית בדירות האחרות או בחלקן, ברכוש המשותף או בחזות הבית.
      (ב) (1) בעלי הדירות המחליטים על התקנת המעלית ישאו בהוצאות התקנתה, ורשאים הם להסכים כי רק מקצתם ישאו בהוצאות כאמור;
      (2) בעלי הדירות בקומת הקרקע לא ישאו בהוצאות התקנת המעלית, אף אם הם נמנים עם המחליטים להתקינה;
      (3) כל בעלי הדירות יהיו חייבים להשתתף בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית;
      (4) התשלומים שבהם ישאו בעלי הדירות לפי סעיף קטן זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם התשלומים.
      (ג) (1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון מוסכם, כי הוראות סעיף זה לא יחולו עליהם;
      (2) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראה מיוחדת הקיימת בתקנון מוסכם בדבר התקנת מעלית.
      (ד) (1) ההוראות בפרק ו' סימן ד' יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח, בשינויים המחוייבים;"
      (2) המפקח רשאי להורות על ביטול החלטה שהתקבלה לפי סעיף זה, על שינויה או על התנייתה בתנאים, לרבות בפיצוי, הכל כפי שימצא לנכון.

      14 באוקטובר 2015
     שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form