open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 11 בפברואר 2016

      התקנת מעלית בבנין משותף

      האם זה נכון /שהשתתפות הדיירים בהתקנת מעלית ובתשלום האגרות/רשיונות/היתרים/בדיקות מקדימות.... הינה כדלקמן:
      קומת קרקע לא משתתפת בכל הנ"ל, קומה ראשונה 10%, קומה שניה - 20%, קומה שלישית - 30% ורביעית - 40%? ובכל מקרה החלוקה בין דיירי הקומות אינה זהה?
      תודה מראש על התשובה

      11 בפברואר 2016
     • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 28 בפברואר 2016

      התקנת מעלית בבית משותף

      שלום תקי,
      סעיף 59ו של חוק המקרקעין קובע כדלקמן"- " (א) בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף, רשאים להחליט באסיפה הכללית על התקנת מעלית ברכוש המשותף, אם נתקיימו תנאים אלה:
      (1) ניתן לקבל היתר בניה להתקנת המעלית לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;
      (2) ניתן להתקין את המעלית באופן שלא יהיה בו כדי לגרום פגיעה מהותית בדירות האחרות או בחלקן, ברכוש המשותף או בחזות הבית.
      (ב) (1) בעלי הדירות המחליטים על התקנת המעלית יישאו בהוצאות התקנתה, ורשאים הם להסכים כי רק מקצתם יישאו בהוצאות כאמור;
      (2) בעלי הדירות בקומת הקרקע לא ישאו בהוצאות התקנת המעלית, אף אם הם נמנים עם המחליטים להתקינה;
      (3) כל בעלי הדירות יהיו חייבים להשתתף בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית;
      (4) התשלומים שבהם ישאו בעלי הדירות לפי סעיף קטן זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם התשלומים.
      (ג) (1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון מוסכם, כי הוראות סעיף זה לא יחולו עליהם;
      (2) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראה מיוחדת הקיימת בתקנון מוסכם בדבר התקנת מעלית.
      (ד) (1) ההוראות בפרק ו' סימן ד' יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח, בשינויים המחויבים;
      (2) המפקח רשאי להורות על ביטול החלטה שהתקבלה לפי סעיף זה, על שינויה או על התנייתה בתנאים, לרבות בפיצוי, הכל כפי שימצא לנכון.
      כאמור, החוק קובע כי כל בעלי הדירות בבית המשותף פרט לבעלי הדירות בקומת הקרקע חייבים להשתתף בהוצאות התקנתה של המעלית. ברם, בעלי הדירות רשאים גם להסכים כי רק חלק מהם יישאו בהוצאות ההתקנה של המעלית. החלוקה שפירטת בשאלתך היא כנראה מקרה פרטי עליו הוסכם אולי באחד הבתים שאת מכירה אבל בחוק אין זכר לאופן זה של חלוקת ההוצאות הכרוכות בהתקנת מעלית. שימי לב ליתר התנאים המקדמיים המחייבים שפורטו בחוק ובמיוחד להוראות סעיף משנה (א) של סעיף 59ו של החוק.

      28 בפברואר 2016
     שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form