open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 14 באפריל 2013

      התקנת מעלית שבת בבית משותף מאוכלס בשנת 2000

      בבנין שלנו שקיים לפני שנת 2000 גובה הבניין 16 קומות ,בעל שתי כניסות , כשבכל כניסה יש מעלית אחת ויש מעבר בין שתי הכניסות.
      מזה מספר חודשים התארגנו מספר דיירים והודיעו שברצונם להתקין מעלית שבת באחת המעליות.התקיימה אסיפה דיירים שבה הודיע אחד הדיירים שיש בידו "רב" של דיירים להתקנת המעלית ,בישיבה לא הוצגה רשימת ה"מסכימים",כמו כן לא פורט איך תמומן מעלית זו (התקנה ,ואחזקה שוטפת). כמו כן לא נקבעו לוחות זמנים ושעות להפעלת המעלית.לחלק מהדיירים מודרו ולא תושאלו לגבי עמדתם ולא שותפו ברשימה כלל כמו כן לא הוצג פרוטוקל מטעם ועד הבית לישיבה זו.
      נודה לנו שההכנות להתכנת המעלית כבר בשיאן תוך התעלמות מהחוק .
      אבקש את הנחייתכם לגבי החוק ומהו התהליך שעל פיו ניתן אם בכלל להתקין מעלית שבת על פי נתונים אלו.

      14 באפריל 2013
     • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 15 באפריל 2013

      התקנת מעלית שבת בבית משותף שבו יותר ממעלית אחת

      שלום שוש,
      בחוק "התקנת מעליות שבת בבניינים ציבוריים ובבנייני מגורים
      (הוראות ותיקוני חקיקה)התשס"א-2001 הוסף לחוק המקרקעין סעיף 59ז' שהסדיר לראשונה את עניין התקנת מעליות שבת בבניינים רבי קומות.

      בשנת 2011 ביוזמת חבר הכנסת אורי אורבך תוקן החוק ונקבעו בו תנאים מקלים יותר להתקנת מעלית שבת בבית משותף שבו דירות מגורים ושמותקנת בו יותר ממעלית אחת.

      לאחר התיקון (תיקון מס' 31), די עתה ברוב רגיל של בעלי הדירות בבית המשותף כדי להחליט על התקנת מנגנון פיקוד שבת באחת המעליות.

      החוק החדש גם קובע, בין היתר, כי רק בעלי הדירות הדורשים הפעלת מעלית שבת ישאו בהוצאות ההתקנה של מנגנון הפיקוד האוטומטי.לפיכך, הוצאות ההתקנה של מנגנון פיקוד השבת לא יוצאו מהחשבון המשותף של כלל דיירי הבית.

      החוק גם קובע כי בעלי הדירות בבית המשותף רשאים בהחלטת רוב רגיל לקבוע את שעות הפעילות של מעלית השבת.

      ידוע לי כי בבתים אחדים החליטו הדיירים להפעיל את מנגנון פיקוד השבת רק בשעות הפעילות כלומר בשעות היום לרבות השעות שבהן הציבור הדתי נוהג לצאת לתפילה בבתי הכנסת ובשעות סיום התפילה.

      להלן הנוסח העדכני של סעיף 59ז' של חוק המקרקעין:-

      "59ז. (א)בבית משותף שבו דירות המשמשות למגורים, כולן או חלקן,
      ושבו מותקנת יותר ממעלית אחת ובאחת המעליות הותקן מנגנון
      פיקוד שבת, רשאי כל בעל דירה לדרוש כי המעלית שבה הותקן
      המנגנון תופעל כמעלית שבת; דרש בעל דירה כאמור, תופעל
      המעלית כמעלית שבת.

      (א1)בבית משותף כאמור בסעיף קטן (א), שמותקנת בו מעלית אחת או יותר ולא הותקן באחת המעליות, לפי העניין, מנגנון פיקוד שבת, רשאים רוב בעלי הדירות להחליט על התקנת מנגנון פיקוד שבת, וכן על הפעלת המעלית או אחת המעליות, לפי העניין, כמעלית שבת.

      (ב) שר המשפטים יקבע את זמני הפעלת מעלית שבת בהתחשב, בין השאר, במספר האנשים הדורשים את הפעלתה ובצורכיהם.

      (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאים כל בעלי הדירות בבית המשותף להחליט על הפעלת מעלית שבת בשעות מסוימות.
      (ג1) לא קבע שר המשפטים זמני הפעלה כאמור בסעיף קטן (ב), תופעל מעלית שבת בזמנים שיקבעו רוב בעלי הדירות, ובלבד שקביעת זמני הפעלת מעלית שבת כאמור בסעיף קטן (א1) תהיה בהתחשב בכלל המשתמשים במעלית ובצורכיהם.

      (ד)(1) בעלי הדירות הדורשים את הפעלת מעלית השבת יישאו בהוצאות
      החזקתה והפעלתה הנובעות מהפעלת המעלית כמעלית שבת;
      (2) בעלי הדירות הדורשים התקנת מנגנון פיקוד שבת כאמור בסעיף
      קטן (א1), יישאו בהוצאות התקנתו.

      (ה) התשלומים שבהם יישאו בעלי הדירות לפי סעיף זה, יהיו בהתאם
      ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות
      שבעליהן נושאים באותם תשלומים.

      (ו) לענין סעיף זה, בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59, יראו כל מבנה
      או אגף בו כבית משותף.

      (ז) הוראות פרק ו' סימן ד' יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני
      המפקח, בשינויים המחויבים.

      (ח) בסעיף זה –
      "מנגנון פיקוד שבת" - כהגדרתו בחוק התקנת מעליות שבת בבנינים
      ציבוריים ובבניני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), תשס"א-2001

      "מעלית שבת" - מעלית שבה מותקן מנגנון פיקוד שבת ושהתקיימו
      לגביה הוראות סעיף קטן (א) או (א1), לפי העניין.

      לאור הוראות החוק, אני סבור כי עליכם לכנס אסיפה של כלל בעלי הדירות בבית ולהחליט ברוב דיעות על מועדי הפעלת אחת המעליות כמעלית שבת.

      האסיפה הכללית רשאית גם להחליט בהצבעת רוב לאסור את הפעלת המעלית כמעלית שבת.

      במקרה של מחלוקת בין בעלי הדירות ניתן להביא את העניין להכרעת המפקח על רישום המקרקעין בלשכה שבה רשום הבית.

      15 באפריל 2013
     שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form