• 27 בדצמבר 2013

  מה זכויותיי לאחר שלא השתתפתי בתשלומי אחזקת מעלית?

  שלום. 27.12.13 - לא השתתפתי בהתקנת המעלית בבניין המשותף שאני גר בו . שאלותיי 1. האם אני חייב בתשלום החודשי ? 2. האם יש לי זכות להשתמש במעלית להעלאת חפצים כבדים, בגלל שהצרו את רוחב המדרגות, ויש לי בעיה בהעלאת החפצים האלה ? תודה מראש על תשובתכם .

  27 בדצמבר 2013
 • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 29 בדצמבר 2013

  תשלומי אחזקת מעלית

  שלום ברוך,
  סעיף 59ו של חוק המקרקעין דן בשאלות שהעלית בפנייתך. להלן נוסח הסעיף:-

  "59ו. (א) בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף, רשאים להחליט באסיפה הכללית על התקנת
  מעלית ברכוש המשותף, אם נתקיימו תנאים אלה:
  (1) ניתן לקבל היתר בניה להתקנת המעלית לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;
  (2) ניתן להתקין את המעלית באופן שלא יהיה בו כדי לגרום פגיעה מהותית בדירות האחרות או בחלקן, ברכוש המשותף או
  בחזות הבית.
  (ב) (1) בעלי הדירות המחליטים על התקנת המעלית ישאו בהוצאות התקנתה, ורשאים הם להסכים כי רק מקצתם ישאו
  בהוצאות כאמור;
  (2) בעלי הדירות בקומת הקרקע לא ישאו בהוצאות התקנת המעלית, אף אם הם נמנים עם המחליטים להתקינה;
  (3) כל בעלי הדירות יהיו חייבים להשתתף בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית;
  (4) התשלומים שבהם ישאו בעלי הדירות לפי סעיף קטן זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם התשלומים.
  (ג) (1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון מוסכם, כי הוראות סעיף זה לא יחולו עליהם;
  (2) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראה מיוחדת הקיימת בתקנון מוסכם בדבר התקנת מעלית.
  (ד) (1) ההוראות בפרק ו' סימן ד' יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח, בשינויים המחוייבים;
  (2) המפקח רשאי להורות על ביטול החלטה שהתקבלה לפי סעיף זה, על שינויה או על התנייתה בתנאים, לרבות בפיצוי, הכל כפי שימצא לנכון.
  לסיכום, עליך להשתתף בהוצאות החזקתה של המעלית אלא אם כן התקנון המוסכם קובע אחרת. אתה רשאי לעשות שימוש סביר במעלית ככל יתר הדיירים. אינני יודע מה משקלם של החפצים הכבדים שבכוונתך להעלות לדירתך באמצעות המעלית. החוק לא קבע משקל מקסימלי והמבחן הוא האם שימושך במעלית יהיה שימוש סביר ורגיל בהתחשב במשקל המירבי המותר הרשום על קיר תא המעלית.

  29 בדצמבר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?