open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 9 בינואר 2014

      החלפת מעלית בבית משותף

      בנין 4 קומות ב-ת"א המעלית הישנה מאוד מתקלקלת לעתים קרובות ויש צורך להחליף למעלית חדשה , רציתי לשאול כיצד מתחלק הוצאה התקנת המעלית בין בעלי הדירות מקומה 1 ועד 4 האם שווה ? האם מופיע בחק בתים משותפים החלוקה

      9 בינואר 2014
     • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 11 בינואר 2014

      החלפת מעלית בבית משותף

      שלום alm,

      ההוראות המתייחסות להתקנת מעלית מפורטות בסעיף 59 ו של חוק המקרקעין:-
      " התקנת מעלית (תיקון מס' 19) תשנ"ו-1996

      59ו. (א) בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף, רשאים להחליט באסיפה הכללית על התקנת מעלית ברכוש המשותף, אם נתקיימו תנאים אלה:

      (1) ניתן לקבל היתר בניה להתקנת המעלית לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;

      (2) ניתן להתקין את המעלית באופן שלא יהיה בו כדי לגרום פגיעה מהותית בדירות האחרות או בחלקן, ברכוש המשותף או בחזות הבית.

      (ב) (1) בעלי הדירות המחליטים על התקנת המעלית ישאו בהוצאות התקנתה, ורשאים הם להסכים כי רק מקצתם ישאו בהוצאות כאמור;

      (2) בעלי הדירות בקומת הקרקע לא ישאו בהוצאות התקנת המעלית, אף אם הם נמנים עם המחליטים להתקינה;

      (3) כל בעלי הדירות יהיו חייבים להשתתף בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית;

      (4) התשלומים שבהם ישאו בעלי הדירות לפי סעיף קטן זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם התשלומים.

      (ג) (1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון מוסכם, כי הוראות סעיף זה לא יחולו עליהם;

      (2) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראה מיוחדת הקיימת בתקנון מוסכם בדבר התקנת מעלית.

      (ד) (1) ההוראות בפרק ו' סימן ד' יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח, בשינויים המחוייבים;

      (2) המפקח רשאי להורות על ביטול החלטה שהתקבלה לפי סעיף זה, על שינויה או על התנייתה בתנאים, לרבות בפיצוי, הכל כפי שימצא לנכון.

      כפי שראית, בעלי הדירות בקומת הקרקע לא יחויבו להשתתף בהוצאות התקנת המעלית. יתר בעלי הדירות ישתתפו בחלקם היחסי עפ"י הוראות התקנון.

      11 בינואר 2014
     שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form