• 3 במרץ 2013

  שיפוץ גינה משותפת ותשלומי ועד בית

  שלום, רכשתי דירה בבניין 8 דיירים , 2 כניסות. עד היום לא גבו תשלומי ועד בית בכלל. שתי שאלות:
  1. האם ניתן להקים ועד בית רק לכניסה אחת ?
  2. כיצד ניתן לחייב בתשלומי ועד בית בעל דירה שאינה מאוכלסת מספר שנים (אנחנו לא רוצים שהוא יבוא אחרי הרבה שנים או ימכור את הדירה כאשר הבית משופץ על חשבוננו).

  3 במרץ 2013
 • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 10 במרץ 2013

  שיפוץ גינה משותפת

  שלום איציק,
  התשובה לשאלותיך מצויה בסעיפים 58 ו-59 של חוק המקרקעין שזו לשונם:-
  "
  58. (א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.
  59. (א) מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן - בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף.
  (ב) באין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שנסיבות הענין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור, יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א).
  (ג) אין בקביעה שבית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות החוק החלות על הרכוש המשותף בבית כאמור, שהחזקתו וניהולו לא הופרדו.

  כלומר,
  1) ניתן להקים ועד בית לאחת הכניסות אם עניין זה הוסדר בתקנון הבית המשותף. לחלופין, אם הדבר לא הוסדר בתקנון הבית המשותף, אתה זכאי לפנות למפקח על רישום המקרקעין ולבקש ממנו צו שיקבע כי הדירות בכניסה שבה אתה גר תנהלנה וועד בית נפרד.
  2) כל בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות ניהולו ואחזקתו של הרכוש המשותף גםאם הוא אינו גר או משתמש בדירה שבבעלותו. אם בעל הדירה יסרב לשלם, ועד הבית זכאי לתבוע את המגיע מאותו בעל דירה בפני המפקח על רישום המקרקעין וזה מוסמך לחייבו לשלם. פסק דינו של המפקח ניתן לאכיפה בלשכת ההוצאה לפועל ככל פסק דין של בית משפט.

  10 במרץ 2013
  • 11 במרץ 2013

   שיפוץ גינה משותפת

   תודה רבה על התשובה המפורטת . חג שמח.

   11 במרץ 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?