• 18 באוקטובר 2012

  האים יש לי קייס נגד עו"ד? אודה למענה

  אר-1-2

  בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים
  רח' קרן היסוד 20, ירושלים מיקוד 92149
  פקס: 02-6497738

  תאריך: 18 באוקטובר 2012


  מבקש/ת: ת.ז:

  כתובת:פרנק טלפון/נייד: 7

  פקס:


  נגד


  משיב/ה:משרד הבריאות –מדינת ישראל ע"י פרקליטות מחוז חיפה(אזרחי)

  כתובת: רח' פלי"ם 15א קרית הממשלה חיפה ת.ד. 550 מיקוד 31004
  טלפון/נייד: 04-8633888
  פקס:04-8634011


  בקשת רשות ערעור

  מוגש בזה בקשה לרשות ערעור על פסק דין אשר ניתן בבית הדין האזורי לעבודה ב חיפה בתיק מספר ס"ע שניתן על ידי כבוד השופט בתאריך 12/

  להלן נימוקי הערעור:
  הנני נכה המל"ל בשיעור 75% (מצ"ב) החל מ 01 בינואר 2007, בזמן שירותי בשירות המדינה החמיר מצבי הבריאות עקב פגיעות גופניות שאינם קשורים במגובלות בגינם נבדקתי ונקבע שיעור הנכות ע"י ועדה רפואית בשירות המדינה ב 1999 לצורכי הגבלה בזכויות הפנסיוניות באם אטען בגין אותם הסעיפים במשך 15 שנה, לעולם לא טענתי לסעיפים הנ"ל בעת שירותי . המל"ל פסק 75% נכות וועדת ערערים בשירות המדינה לא פסקה נכות כלל וכלל, למרות שהיו מונחים בפניה ונמסרו באמצעות מעסיקי .
  בסיבותיי מתקנות שירות המדינה בנושא גימלאות חוזר מס' 7/2007 – מצורף ציטוטת
  במקרה שלא עלה בידי המשרד ונציבות שירות המדינה למצוא לעובד משרה חלופה אזי רואים את העובד כמי שאינו כשיר מבחינה רפואית כלל לשירות המדינה, ואזי יש להחליל עליו את סעיף 15 (2) האמור לחוק שירות המדינה (גימלאות).
  אי כשירות לשירות המדינה - ס' 15 (2) לחוק שירות המדינה (גימלאות) (נספח משולב) התש"ל ל-1970, קובע כי עובד זכאי לקיצבת פרישה אם הוא פוטר לאחר חמש שנות שירות מסיבות מצב בריאות לקוי כשדרגת נכותו היא 25% או יותר
  בצער לי עו"ד שייצג אותי בתביעה זו נגד המדינה, לא דיבר אמת בדיון הוכחות ולא הגיש בזמן אמת מסמכים הנחוצים וטוענים לגרסתי ולהם משקל רב לתיק זה הצדקה לגרסתי היא שהיו מונחים על שולחנו מסמכיי והוא אישית הגיש למוסד לביטוח הלאומי לצורכי החמרת מצבי את המסמכים בחודש אוגוסט 2008– הוא קיבל כל המסמכים ולא הגיש לבית הדין נכבד זה כפי שלא הגיש יתר המסמכים, בחודש אחריו הוא קיבל תשלום בחודש שלאחר מכן. יתרה מזו הגיש כתב תביעה באיחור וכעבור 8 חודשים (מצ"ב חשבוניות)
  אבקשכם מטעמי הצדק לדון בבקשתי לביטול פסק דין אודות דחייה, לאפשר לי להגיש מסמכים הנחוצים לטענתי ולדון בבקשתי ע"י כבוד בית הדין נכבד .
  מצורף בזה עותק פסק הדין של בית הדין האזורי

  _________________
  חתימת מערער / ב"כ

  הבקשה תוגש ב-3 עותקים + 3 עותקים מפסק הדין / החלטה

  18 באוקטובר 2012
 • 21 באוקטובר 2012

  האים יש לי קייס נגד עו"ד? אודה למענה

  שלום רב,

  לא כל כך ברורה לי השאלה המופנית אליי, אולם ככל שאתה מתייחס להאם העו"ד שייצג אותך התרשל בייצוג, אזי אין שום יכולת להשיב על כך במסגרת זו.

  21 באוקטובר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?