open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 26 במרץ 2012

      אשפוז כפוי

      שלום, אני בת 15.5 ובזמן האחרון אני בוכה הרבה ואין לי מצב רוח. לא בא לי ללכת לבי"ס ולא בא לי לראות אף אחד. ההורים שלי רוצים לקחת אותי לפסיכולוג אבל אני לא מוכנה. אימא שלי אמרה שאם זה ימשיך ככה אז אולי ננסה פסיכיאטר. אחרי שהיא אמרה את זה נכנס בי פחד שיאשפזו אותי בבי"ח למשוגעים אם אני לא אסכים ללכת לטיפול. רציתי לדעת אם הם יכולים לאשפז אותי בניגוד לרצוני?? חייבת תשובה

      26 במרץ 2012
     • 12 באפריל 2012

      אשפוז כפוי

      לירון שלום.

      זהו סעיף החוק הנוגע לעניינך:


      ארבעים ושמונה שעות מהגשת בקשתו של החולה לשחרור, ישוחרר החולה מבית החולים.

      4א. אשפוז קטין בהסכמת האחראי עליו (תיקון: תשנ"ה, תשע"א)
      א. בסעיף זה ובסעיפים 4ב, 5 ו- 6 -
      "אחראי על קטין" - הורה, הורה מאמץ או אפוטרופוס, למעט אם הקטין הוצא ממשמורתם על פי סעיף 3(4) לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960 (להלן - חוק הנוער);
      "בית המשפט", ו"עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)" - כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הנוער.
      ב. אחראי על קטין רשאי לבקש את אשפוזו של הקטין בבית חולים ולהסכים בשמו לאשפוזו ולטיפול בו.
      ג. על אף הוראות סעיף קטן (ב), לא יאושפז קטין בהסכמת האחראי עליו, אם מלאו לו חמש עשרה שנים והוא אינו מסכים להתאשפז, אלא באישור בית המשפט שיינתן לפי הוראות חוק הנוער, ועל פי העילות המנויות בו לאשפוז כפוי של קטין.
      ד. נוכח מנהל, פסיכיאטר או אדם אחר המטפל בקטין בבית חולים, כי קטין שאושפז בהסכמת האחראי עליו אינו מסכים לאשפוז, יודיע על כך, בהקדם האפשרי, לעובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה); מלאו לקטין חמש עשרה שנים, יביא העובד הסוציאלי האמור את ענינו להכרעת בית המשפט; לא מלאו לקטין חמש עשרה שנים, יביא את ענינו לועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ולנוער, אשר תבחן אם לא ניתן לטפל בקטין אלא בדרך של אשפוז ותורה על המשך אשפוזו או על שחרורו של הקטין בהתאם לממצאיה.
      ה. אשפוז קטין בהסכמת האחראי עליו, למעט אשפוז שאינו כולל לינה בבית חולים, יהיה לתקופה שלא תעלה על חודשיים.
      ו. ועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ולנוער רשאית, לפי בקשה מנומקת בכתב של המנהל, להאריך בהתאם לתכנית טיפול, את תקופת האשפוז לתקופות נוספות, שכל אחת מהן לא תעלה על שלושה חודשים, אם שוכנעה כי הקטין זקוק לטיפול המחייב את הארכת תקופת האשפוז.
      ז. האחראי על קטין, עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), או קטין שמלאו לו חמש עשרה שנים, וכן המנהל, רשאים, בכל עת, לפנות אל הועדה הפסיכיאטרית המחוזית לילדים ולנוער בבקשה לדיון נוסף בענין אשפוזו של הקטין.

      4ב. אשפוז בהסכמת הקטין בלבד (תיקון: תשנ"ה)
      קטין שמלאו לו חמש עשרה שנים רשאי לבקש להתאשפז מרצונו בבית חולים, ולתת הסכמתו לאשפוז לפי הוראות סעיף 4; ואולם, בהעדר הסכמת האחראי עליו, לא יאושפז הקטין אלא באישור בית המשפט לפי סעיף 3ז לחוק הנוער.

      סעיפים קטנים ג' ו- ד' לסעיף 5 רלונטיים לבני נוער:

      5. אשפוז דחוף בידי המנהל (תיקון: תשנ"ה, תשע"א)
      א. מנהל רשאי לקבל חולה לאשפוז דחוף בניגוד לרצונו וללא הוראת אשפוז לאחר שהחולה נבדק כאמור בסעיף 3, ונמצא כי נתמלאו לגביו התנאים לאשפוז כאמור בסעיף 9(א).
      ב. תקופת אשפוז דחוף לפי סעיף קטן (א) לא תעלה על ארבעים ושמונה שעות; בתום התקופה האמורה ישוחרר החולה, אלא אם כן ניתנה בתוך אותה תקופה הוראת אשפוז או שהחולה הסכים לאשפוזו כאמור בסעיף 4.
      ג. הובא קטין לבית חולים בידי עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) רשאי המנהל לקבלו לאשפוז, בניגוד לרצונו, לאחר שנבדק כאמור בסעיף 3, אף אם לא נתמלאו לגביו התנאים לאשפוז לפי הוראות סעיף 9(א), אם נמצא בבדיקה כי קיימת אפשרות של ממש שהקטין חולה במחלת נפש או שיש לו הפרעה נפשית קשה, העלולות לסכן אותו או את זולתו סיכון פיסי מיידי.
      ד. תקופת אשפוז דחוף לפי סעיף קטן (ג) לא תעלה על ארבעים ושמונה שעות; בתום התקופה האמורה ישוחרר הקטין אלא אם כן ניתנה בתוך אותה תקופה הוראת אשפוז או שהאחראי עליו הסכים לאשפוזו לפי סעיף 4א ואם מלאו לקטין 15 שנים הסכים אף הוא לאשפוזו, או שבית המשפט הורה על אשפוזו לפי הוראות חוק הנוער.

      בית המשפט לנוער מוסמך לאשר אשפוז בכפייה שכזה לבקשתו של פקיד סעד. בתחום האשפוז הכפוי לבית המשפט נטייה לאשר חוות דעת של מומחים ולא לערער עליהן, כאשר המקרה המתואר בכתבה זו חריג להתנהלות בתי המשפט:
      http://www.news1.co.il/Archive/005-D-39588-00.html

      12 באפריל 2012
     • 26 במרץ 2012

      אשפוז כפוי

      לירון שלום

      לירון, מנסיוני, הייתי מציעה לך לשתף פעולה עם הורייך בעניין הפסיכולוג, הורייך מודאגים מאד וחפצים אך ורק בטובתך, את מבינה , לאור פנייתך, שמצבך לא כתמול שלשום, ובלי התערבות מקצועית יכול מצבך להתדרדר, תני להורייך לעזור לך.

      לגבי הפסיכיאטר, לא כל כך מהר מאשפזים בבית חולים לבריאות הנפש, אם את מתנגדת לאישפוז את כבר בגיל שיכול להתנגד והעניין יובא בפני בית משפט לנוער. את יכולה לבוא עם עו"ד.

      יחד עם זאת, ושוב, עזרי לעצמך ועזרי להורייך לסייע לך לקום מהמקום בו את נמצאת היום.

      לבריאות.

      26 במרץ 2012
     שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form