• 30 בדצמבר 2013

  שכרנו דירה לפני 4 חודשיים ובעל הדירה החליט שהוא רוצה למכור את הנכס

  שלום שגיא
  רציתי לדעת מה הזכיות שלי במצב הזה האם הוא יכול לפנות אותי לפני תום החוזה /תקופת האופציה ,ולגבי הצגת הדירה האם אני אצטרך לסבול עכשיו ביקורים של קונים עד שימצא קונה?
  להלן נוסח החוזה בסעיף תקופת השכירות:
  תקןפת השכירןת:
  1. תקופת השכירות הינה למשך 12 חודשים החל מיום 29.8.13 עד ליום 29.8.14 (להלן
  תקופת שכירות)

  2.לשוכר הזכות להאריך את תקופת השכירות ל- 2 תקופות נוספת של 12 חודשיים כ"א (להלן:"תקופת האופציה") באופן שהשכירות תסתיים ביום 29/08/2016

  3.השוכר יחשב כמאריך באופן אוטומטי את תקופת השכירות לתקופת האופציה, אלא אם כן
  יודיע במכתב רשום למשכיר, לא יאוחר מ - 90 יום לפני תום תקופת השכירות על כוונתו שלא לחדש את תקופת השכירות, וזאת אך ורק בתנאי שיעמוד בכל תנאי ההסכם ככתבם וכלשונם במהלך תקופת השכירות .

  4. עשה השוכר שימוש באופציה הנתונה לו, יחולו על תקופת האופציה כל תנאי הסכם זה בשינויים המחויבים,כאשר דמי השכירות בתקופת האופציה יקבע בנפרד.

  5.מוסכם כי המשכיר יהיה רשאי למכור את הנכס תוך תקופת השכירות ו/או האופציה, ובלבד שזכויות ו/או חובות עפ"י הסכם זה לא יפגעו והשוכר מצהיר כי לא תהיינה לו כל טענות ואו תביעות בשל כך ומתחייב לחתום על הסכם שכירות מתאים עם רוכש הנכס בתנאיי חוזזה זה ובגובה דמי שכירות זהה.(על המשכיר לתת התראה של 90 יום)

  6.מוסכם כי המשכיר יהא רשאי להראות את הנכס לשוכרים חדשים, תוך תיאום מראש עם
  השוכר, בשלושת החודשים האחרונים של תקופת השכירות ו/או האופציה לפחות שלוש
  פעמים בשבוע .

  30 בדצמבר 2013
 • 31 בדצמבר 2013

  שכרנו דירה לפני 4 חודשיים ובעל הדירה החליט שהוא רוצה למכור את הנכס

  שלום
  התשובה לעניין הצגת הדירה מפורטת ב"רחל בתך הקטנה" בפסקה האחרונה בס' 6 -זה מה שהסכמתם ביניכם.
  כל עוד את עומדת בחוזה אין לו אפשרות לפנות אותך טרם סיום החוזה ו/או האופציה.
  בהצלחה,

  31 בדצמבר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?