Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

חייב! ראה הוזהרת. על אזהרה לחייב

ביהמ"ש נתן פסק דין נגדך. לא שילמת את החוב. קיבלת "אזהרה" בדואר רשום. מה זה אומר?

מאת: מערכת משפטי |
10.01.10
תאריך עדכון: 02.12.15
2 דק'
חייב! ראה הוזהרת. על אזהרה לחייב

ביהמ"ש נתן פסק דין נגדך. לא שילמת את החוב. קיבלת "אזהרה" בדואר רשום. מה זה אומר? מה אתה צריך לעשות עכשיו?

כאשר נפתח בלשכת ההוצאה לפועל תיק כנגד החייב, עוד לפני נקיטת ההליכים, יש למסור לחייב "אזהרה". האזהרה תישלח לחייב ע"י לשכת ההוצאה לפועל, בדואר רשום עם אישור מסירה. באזהרה יצוינו כל הפרטים הרלוונטיים להליך, ביניהם: פרטי הזוכה, פרטי בא כוחו של הזוכה (במידה שיש לזוכה עורך-דין שמייצג אותו), שכר טרחת עו"ד, מקור החוב (פסק דין/שטר/שעבד/משכון) וכד'. כמו-כן תצורף לאזהרה הוראת תשלום.
תוכן האזהרה ומהותה.

למציאת עו"ד לייצוג חייבים באינדקס משפטי 

האזהרה תכלול הודעה לחייב לפיה, אם הוא לא יכול לעמוד בתשלום החוב או בתשלומים שנקבעו לו, הוא צריך להתייצב בלשכת ההוצאה לפועל לשם ביצוע חקירת יכולת. וזאת, תוך 21 יום מיום המצאת האזהרה או מועד אחר שנקבע באזהרה. באזהרה יפורטו אילו מסמכים החייב יצטרך לביא עימו לחקירת היכולת. החייב יוזהר, כי אם לא ישלם את החוב או לא יתייצב לחקירת היכולת במועד שנקבע לו, יראו אותו כמי שמשתמט מתשלום החובות, והוא יהיה צפוי למאסר.

מסירה כדין

ע"פ החוק, אין לנקוט הליכי הבאה או לתת צו מאסר כנגד חייב, אלא אם כן הוא התייצב בפני ראש ההוצאה לפועל, או שהומצאה לו אזהרה בדרך של המצאה מלאה.
זוכים רבים מבקשים מראש ההוצאה לפועל לבצע מסירה אישית של האזהרה לידי החייב. כך, יוסר הספק אם בוצעה מסירה מלאה או לא.
שליח שמבצע את המסירה של האזהרה צריך לקבל חתימה של החייב או של בן משפחתו שנראה כי גילו מעל ל-18.

במקרה שהשליח יתקל בסירוב מצד החייב או בן משפחתו לחתום על אישור המסירה או אף לקבל את המעטפה שבה האזהרה, הזוכה יחתים את השליח על תצהיר שבו הוא מאשר את השתלשלות העניינים- כלומר את הנסיבות שבהן בוצעה המסירה והסירוב לה. הזוכה יגיש את התצהיר ללשכת ההוצאה לפועל, וזו תראה בכך כאילו בוצעה המצאה מלאה.

קיבלת אזהרה- מה עושים?

לאחר שהחייב קיבל לידיו אזהרה, הוא צריך להחליט אם הוא מגיש התנגדות, במסגרתה יעלה טענות כנגד חלק מהחוב או כולו, כולל טענת "פרעתי". אם החייב לא מגיש התנגדות בזמן, יראו אותו כמי שמודה בחוב. הוא לא יוכל, ברוב המקרים, לבקש בקשות בנוגע לחוב עצמו, אלא רק בנוגע לדרך התשלום.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים