נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

סטיה מכלל חלוקת הרכוש - "נסיבות מיוחדות"

סעיף 8(2) לחוק יחסי ממון מאפשר לבית המשפט לסטות מכלל החלוקה השווה של הנכסים בין בני הזוג - מתי ואיך? קראו ולמדו

מאת: עו"ד ענת הורניק | | 4
סטיה מכלל חלוקת הרכוש - "נסיבות מיוחדות"

מה קובע חוק יחסי ממון?

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג - 1973 (להלן: "החוק"), קובע את הסדר חלוקת הרכוש במקרה של פקיעת הנישואין, מה שנקרא בשפת החוק: "איזון המשאבים". 
סעיף 5 לחוק קובע, כי על דרך הכלל, איזון המשאבים ייעשה בדרך של חלוקה שווה, באופן שכל אחד מבני הזוג יהיה זכאי למחצית שווים של כלל הנכסים בני האיזון שנצברו במהלך הנישואין. 

עם זאת, בסעיף 8 לחוק הקנה המחוקק לבית המשפט סמכות מיוחדת לסטות מהכלל שנקבע בסעיף 5 לחוק, וזאת בהתקיים "נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת", שאז רשאי בית המשפט, בהתאם לסעיף 8(2) לחוק, לקבוע כי איזון המשאבים בין בני הזוג לא יהיה בחלוקה שווה ביניהם אלא לפי יחס אחר שיקבע "בהתחשב, בין השאר, בנכסים עתידיים, לרבות בכושר ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג".

בהתייחס לרציונל המונח ביסוד סעיף 8 לחוק, כבר נקבע בפסיקה, כי מטרת הסעיף היא להקנות לבית המשפט שיקול דעת לבצע איזון משאבים צודק בין בני זוג, מתוך גמישות והתחשבות בשיקולים של צדק והוגנות

הרציונל ביסוד סעיף 8 לחוק - "נסיבות מיוחדות"

בהתייחס לרציונל המונח ביסוד סעיף 8 לחוק, כבר נקבע בפסיקה, כי מטרת הסעיף היא להקנות לבית המשפט שיקול דעת לבצע איזון משאבים צודק בין בני זוג, מתוך גמישות והתחשבות בשיקולים של צדק והוגנות (ע"מ (חיפה) 614/07 פלונית נ' פלוני, ניתן ביום 16.4.2008, פורסם במאגר "פסק דין"). 

בהקשר לכך ראוי להביא מדבריה של כבוד השופטת שטרסברג-כהן בע"א 1915/91 יעקובי נ' יעקובי, פ"ד מט(3) 529, בעמ' 614: "כאן מתאפשרת גמישות רבה, הנותנת בידי בית המשפט כלים לאזן את הרכוש בין הצדדים, תוך לקיחה בחשבון של שיקולים כלכליים ואחרים לפי צורכיהם ולאו דווקא שווה בשווה. כאן נפתח פתח להעניק לצד החלש והנזקק (כמו האישה, המטופלת בילדים) יותר מאשר שווי מחצית הרכוש, מה שאין כן בחזקת השיתוף".  

אשר לתפיסה המבוססת על עקרונות של "צדק חלוקתי" בעת פירוק השיתוף, אף בין בני זוג עליהם חלה הלכת השיתוף, קבע כבוד השופט שוחט בתמ"ש (ת"א) 70030/98 א' ט' נ' ל' ט', ניתן ביום 19.1.2000, פורסם במאגר "נבו", את הדברים הבאים: "שיטה משפטית המחלקת את הרכוש שווה בשווה מבלי שתיתן את המשקל הנכון למצבו של בן הזוג, לרבות נחיתותו האישית, כולל נטלים אישיים המוטלים על כתפיו לאחר הפירוד אינה מביאה לשוויון בתוצאות. 
ה. הפתרון לשאלה זו יכול לבוא בשינוי הקונספציה. לא עוד חלוקה שווה בשווה אלא חלוקה שוויונית של נכסי העתודה הכלכלית של בני הזוג במטרה להקנות לכל אחד מהם סיכוי שווה בעתיד. השוויון יעשה לא בחלוקה שווה של הנכסים אלא חלוקת הנכסים תעשה באופן שיקנה שוויון הזדמנויות לכל אחד מבני הזוג לבנות את עתידו".  

מן הצד השני, בתי המשפט התייחסו בפסיקה שוב ושוב לסכנה שקיימת בשימוש בסעיף 8(2) לחוק, אשר למעשה פוגע ביציבות ובוודאות ומאפשר לבית המשפט גמישות ושיקול דעת רחב מאוד

רק במקרים מיוחדים

מן הצד השני, בתי המשפט התייחסו בפסיקה שוב ושוב לסכנה שקיימת בשימוש בסעיף 8(2) לחוק, אשר למעשה פוגע ביציבות ובוודאות ומאפשר לבית המשפט גמישות ושיקול דעת רחב מאוד. לכן נקבע, כי השימוש בסעיף זה יעשה אך ורק במקרים "היוצאים מן הכלל והחריגים, בהם חוסר האיזון בולט באופן מיוחד" (דברי כבוד השופטת וילנר בדעת רוב בע"מ (חיפה) 614/07 פלונית נ' פלוני, ניתן ביום 16.4.2008, פורסם במאגר "פסק דין"). 

חלק נכבד מהמקרים בהם בית המשפט מצא לנכון להשתמש בסעיף 8(2) לחוק ולחלק בצורה בלתי שווה, היה כאשר האשה וויתרה על קריירה משל עצמה והקדישה את כל כולה לבית ולמשפחה, בשעה שהבעל התפתח ויצר לעצמו מוניטין ופוטנציאל השתכרות

כשהאשה מוותרת על קריירה, ייתכן שיעשה שימוש בסעיף

חלק נכבד מהמקרים בהם בית המשפט מצא לנכון להשתמש בסעיף 8(2) לחוק ולחלק בצורה בלתי שווה, היה כאשר האשה וויתרה על קריירה משל עצמה והקדישה את כל כולה לבית ולמשפחה, בשעה שהבעל התפתח ויצר לעצמו מוניטין ופוטנציאל השתכרות, כשבמקרה כזה נקבע שגם אם אין נכסים ממשיים, צריך לקחת בחשבון גם את המוניטין ואת פוטנציאל ההשתכרות של הבעל בעתיד, כך שלא ייווצר מצב שהבעל ימשיך להתפתח ולהניב רווחים, כספים ונכסים לאחר הפרידה בעוד שהאשה שוויתרה על התפתחותה האישית תישאר מאחור.

בית המשפט: "תוצאה ראויה המתחשבת בנכסי עתיד ובשוויון ההזדמנויות לכל אחד מבני הזוג היוצא לדרכו החדשה לאחר הגירושין" 

הוצאת זכויות הפנסיה מהחלוקה

מקרה קלאסי, בו בית המשפט עשה שימוש בסעיף 8(2) נדון על ידי בית המשפט בחיפה, בעמ"ש (חיפה) 363/06 פלונית נ' פלוני, ניתן ביום 8.2.2007. 

במקרה זה הבעל המשיך לעבוד לאחר הגירושין והשתכר סך של כ-13,000 ₪ לחודש, ואילו האשה יצאה לפנסיה מוקדמת וקיבלה גמלת פנסיה בסך 6,000 ₪ לחודש, כאשר הגמלה היוותה נכס בר איזון שנצבר לה ממקום עבודתה בזמן הנישואין, ולכן הבעל היה זכאי לכאורה למחצית הגמלה. 

דהיינו, אילו הייתה נעשית חלוקה שווה של הנכסים, אז הכנסת האשה היתה יורדת ל-3,000 ₪ לחודש בעוד שהכנסת הבעל הייתה עולה לסך של 16,000 ₪ לחודש. לכן בית המשפט המחוזי בחיפה קבע, כי מדובר בתוצאה בלתי מתקבלת על הדעת וכדי לתקן את העוול, נקבע כי הוכחו נסיבות המצדיקות חלוקה בלתי שווה לפי סעיף 8, כך שאפשר יהיה להשיג "תוצאה ראויה המתחשבת בנכסי עתיד ובשוויון ההזדמנויות לכל אחד מבני הזוג היוצא לדרכו החדשה לאחר הגירושין". בסופו של דבר נקבע, באותו מקרה, שמוציאים את זכויות הפנסיה מתוך החלוקה, באופן שכל אחד מבני הזוג יישאר עם הפנסיה שצבר לזכותו. 

בפסק דין שניתן בביהמ"ש לענייני משפחה בחיפה, כבוד השופטת אלה מירז הביאה בחשבון את מצבם הכלכלי של בני הזוג, הפערים בהשתכרותם ובזכויותיהם, משך הנישואין, החשש כי לאחר מכירת הדירה עלולה האשה למצוא עצמה מחוסרת קורת גג וכן שיקולי צדק נוספים, ובהתאם לכך מצאה לנכון להפעיל את סעיף 8(2) לחוק

ביצוע תשלום מהוון לפני הפיכת זכויות הבעל לנזילות

במקרה אחר, שנדון בתמ"ש (חיפה) 44621-06-11 פלונית נ' פלוני, ניתן ביום 7.4.2013, ביקשה האשה לחייב את הבעל לשלם את זכויותיה באמצעות היוון מיידי של הזכויות העתידיות מתוך כספי תמורת הדירה. 

כבוד השופטת אלה מירז הביאה בחשבון את מצבם הכלכלי של בני הזוג, הפערים בהשתכרותם ובזכויותיהם, משך הנישואין, החשש כי לאחר מכירת הדירה עלולה האשה למצוא עצמה מחוסרת קורת גג וכן שיקולי צדק נוספים, ובהתאם לכך מצאה לנכון להפעיל את סעיף 8(2) לחוק כדי לחרוג מכלל האיזון במועד גמילתן של זכויות ולקבל את בקשת האשה לביצוע תשלום מהוון, עוד בטרם הפכו זכויותיו של הבעל לנזילות.  

בעמ"ש (ת"א) 1229-07 י' ב' ואח' נ' א' ב', ניתן ביום 27.10.2010, בוצע איזון בין חשבונותיהם של בני הזוג ביחס של 40/60 לטובת האשה, בהסתמך על סעיף 8(2) לחוק יחסי ממון ולנוכח התנהלותו של הבעל, אשר פעל להברחת כספים. 
סוף דבר, הכלל הקבוע בחוק יחסי ממון הוא כי בעת פקיעת הנישואין בית המשפט יורה על חלוקה שווה של הנכסים בין בני הזוג. 

חישוב הכספים שמגיעים לצדדים

לצד הכלל, מקנה סעיף 8(2) לחוק לבית המשפט סמכות שבשיקול דעת לסטות מכלל החלוקה השווה ולקבוע חלוקה של הנכסים על פי יחס אחר, וזאת במקרים חריגים ויוצאי דופן, משיקולי צדק ופערים כלכליים ועל מנת לתקן עיוותים שנוצרו.  

ליצירת קשר עם עו"ד ענת הורניק
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חלוקת רכוש חוק יחסי ממון איזון משאבים
עו"ד ענת הורניק

קבע פגישה עם
עו"ד ענת הורניק

משרד עו"ד מוביל בתחום דיני המשפחה והגירושין הנותן שירות משפטי מקיף וכולל בכל ענייני המשפחה.

לפרופיל המלא