Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

אשה תפוצה בשל אלימות פיזית ומילולית וגירושה בעל כורחה

ביהמ"ש קבע, כי אין ספק כי נגרם לאשה נזק פיזי ואף נפשי, ועל כן יש מקום לפצותה. סכום הפיצוי הועמד על 150,000 ש"ח

מאת: מערכת משפטי |
22.04.12
תאריך עדכון: 22.10.15
4 דק'
אשה תפוצה בשל אלימות פיזית ומילולית וגירושה בעל כורחה

בימ"ש לענייני משפחה בטבריה קיבל תביעתה הנזיקית של אשה מוסלמית כנגד בעלה לשעבר בשל אלימות במשפחה ופיצוי בשל גירושיה בעל כורחה, וחייב אותו לשלם לה פיצוי בסכום של 150,000 ₪ בגין עוולות אלה בצרוף הוצאות משפט בסך 7,500 ₪.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום משפחה

האשה עתרה לשלושה סעדים עיקריים כנגד בעלה לשעבר (הנתבע). שני הסעדים הראשונים התקבלו, אך הסעד השלישי נדחה.
א. האשה בקשה לחייב את בעלה לשעבר בפיצוי כספי בגין נזקי גוף ונפש שנגרמו לה עקב התעמרותו המילולית והפיסית בה ואשר בגינה אף הוגש כתב אישום כנגדו.
ב. האשה בקשה לחייב את בעלה לשעבר בפיצויים עקב כך שגירש אותה בעל כורחה.
ג. האשה בקשה לקבוע, כי קיימות לה זכויות בגין חלקה בבניית ביתם המשותף ו/או לחילופין לחייב האיש במחצית מעלות טקסי החתונה עליהם ויתרה.

המידה הראייתית הנדרשת להוכחת אלימות לצרכי פיצוי

השופט אסף זגורי דן, בין היתר, במידה הראייתית הנדרשת להוכחת אלימות לצרכי קבלת פיצוי כספי וביישום הוראת החוק בדבר שימוש בפסק דין מרשיע ובהודאה של הנתבע בהליך הפלילי (הוראת סעיף 42א(א) לפק' הראיות).

השופט זגורי קבע, כי קיימת הרשעה חלוטה בהליך פלילי כנגד הבעל לשעבר בדבר תקיפת האשה והכאתה בבטנה. ראיה זו לא נסתרה על ידו, והוא אינו יכול לטעון כנגד אותה הרשעה במסגרת הליך האזרחי. יחד עם האמור, זו היתה רק אחת מתקיפות נוספות להן טענה האשה ובגינן לא התלוננה, כגון הכאתה בפניה, הכאתה עד הפלתה על הכביש וחבלתה והשלכת קופסת עץ בפניה.
בנוגע ליתר התקיפות שנטענו כנגד הבעל, ואשר לא הועמד בגינן לדין, קבע השופט זגורי כי נדרשת בחינה ראייתית ברמה של מאזן הסתברויות, כמקובל בהליך זה וזאת על בסיס חומר העדויות שבפניו.

ביהמ"ש: אין ספק כי נגרם נזק פיזי ונפשי

השופט החליט לקבל את גרסת האשה לפיה היא הותקפה מספר פעמים במהלך הנישואין וסבלה מנחת זרועו של בעלה, יותר מפעם אחת במהלך הנישואין (הקצרים יחסית) ואף סבלה מאלימות רוחנית ומילולית.
השופט קבע, כי אין ספק כי נגרם לאישה גם נזק נפשי בעקבות התקיפות החוזרות ונשנות, וזאת בהתאם לחוות הדעת הפסיכיאטרית אשר קבעה לה 10% נכות לצמיתות.

השופט זגורי ציין, כי לאחר שקילת מכלול הנסיבות, התקיפות שחוותה האשה, מספרן הרב, הנישואין הקצרים, החבלות שנגרמו לה, האופן בו הדבר נתפס על ידה ועל ידי האיש, ההליך הפלילי לרבות הענישה שהושתה עליו והפיצוי לקרבן, יש לפסוק פיצוי גלובלי על דרך האומדנא בשיעור של 60,000 ₪.

גירושין בעל כרחה של האשה - עילה נזיקית

באשר לגירושין בעל כורחה, קבע השופט כי ביום 1.11.12, הורשע האיש בבית המשפט השלום בנצרת, על פי הודאתו בעבירה של גירושי האשה בעל כרחה. פסק הדין הפלילי הינו חלוט ומכאן ששאלת האחריות אינה עומדת כלל על הפרק. השופט ציין, כי סוגיית הגירושין החד צדדיים, ללא הסכמה אצל מוסלמים, נדונה בשורה ארוכה של פסקי דין ובתי המשפט הכירו בקיומה של עילת תביעה בנזיקין כאשר התרת הנישואין היתה בעל כורחה של האשה והיא מהווה עבירה על הוראות חוק העונשין.

השופט הבהיר, כי מחוות דעת המומחה עולה בבירור, כי נזקה הנפשי של האישה נבע באופן ישיר כתוצאה מהתנהגותו של האיש כלפיה הן בעניין האלימות והן בעניין כפיית הגירושין. השופט החליט להעמיד הפיצוי בגין העוולה של גירושי האשה בעל כרחה על הצד הגבוה ובהיקף כולל של 90,000 ₪, כאשר מסכום זה יש לקזז המוהר שנפסק לה בבית הדין השרעי והפיצוי שנפסק בהליך הפלילי.

עתירת האשה למחצית משווי הדירה או ההשקעה בה נדחתה על הסף. בסיכום, הבעל לשעבר חוייב בתשלום לתובעת של הוצאות המשפט בסך 7,500 ₪.

(תמ"ש 34994-06-10 ש.א. נ' ס.ד.)

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים