נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

ייפוי כוח מתמשך: 5 עובדות שחשוב לדעת

אף אחד אינו יכול לדעת מה צופן לו העתיד מבחינה רפואית וקוגניטיבית. מומלץ לגלות אחריות ולערוך ייפוי כוח מתמשך, הכולל הנחיות בעניינים אישיים, רכושיים ורפואיים

מאת: עו"ד לירון בניטה | | 4
ייפוי כוח מתמשך: 5 עובדות שחשוב לדעת

פציעה, מחלה או הזדקנות: אין זה משנה איזו סיבה מובילה אדם להפוך לבלתי כשיר לקבלת החלטות ולהשלמת פעולות. בכל מקרה, טוב ורצוי שיהיה מי שיעשה זאת במקומו ועבורו. בדיוק למטרה זו, מומלץ לעשות שימוש בכלי המשפטי החדשני, ייפוי כוח מתמשך.

לכל אדם, בפרט לאדם שהגיע לגיל השלישי, מומלץ לערוך ייפוי כוח מתמשך, ולהעניק במסגרתו לאדם אחר את הכוח להתנהל בשמו, בהתקיים נסיבות מסוימות אשר בעטיין לא יוכל האדם לקבל החלטות בעצמו

מהו ייפוי כוח מתמשך?

מדובר במסמך משפטי, הנערך בהתאם לכללי החוק. במסגרת המסמך, נכללות מספר קביעות:

1. זהותו של מיופה הכוח: במסגרת ייפוי הכוח, קובע מייפה הכוח כי הוא ממנה את פלוני להיות מיופה כוח עבורו.

2. מהות ייפוי הכוח: במסגרת ייפוי כוח מתמשך, מעניק מייפה הכוח למיופה הכוח את הסמכות להחליט ולפעול בשמו, כשהוא עצמו לא יוכל לעשות זאת בעתיד.

3. העובדה כי מדובר בייפוי כוח מתמשך, במובחן מייפוי כוח מסוגים אחרים: קיימים סוגים שונים של ייפויי כוח, המשמשים למטרות שונות ומגוונות. ייפוי כוח מתמשך הוא ייפוי כוח ייחודי ורב חשיבות, בעל מאפיינים ייחודיים.

לכל אדם, בפרט לאדם שהגיע לגיל השלישי, מומלץ לערוך ייפוי כוח מתמשך, ולהעניק במסגרתו לאדם אחר את הכוח להתנהל בשמו, בהתקיים נסיבות מסוימות אשר בעטיין לא יוכל האדם לקבל החלטות בעצמו. כדי להבין את חשיבות ייפוי הכוח המתמשך, את הנסיבות המצדיקות לערוך אותו, ואת האופן בו יש ליצור ייפוי כוח מתמשך חוקי ובעל תוקף משפטי, חשוב להכיר את מאפייניו הייחודיים. במאמר זה נציג חמש עובדות חשובות על ייפוי כוח מתמשך.

בעבר, רק מי שמונה להיות אפוטרופוס יכול היה לפעול בשמו של אדם שאיבד מכושרו או יכולתו להחליט ולפעול. כיום, קיימת גם אפשרות "לחסוך" את הליך מינוי האפוטרופוס ולהסתפק בעריכת ייפוי כוח מתמשך

עובדה ראשונה: ייפוי כוח מתמשך - תוצר של מהפכה משפטית

רבים מכנים את תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, בו נוסד הכלי המשפטי של ייפוי כוח מתמשך, בכינוי "מהפכה". זאת, משום שהתיקון שינה את המצב הקיים באופן מהותי ומשמעותי.
עד לחקיקת התיקון האמור, רק מי שמונה להיות אפוטרופוס, יכול היה לפעול בשמו של אדם שאיבד מכושרו או יכולתו להחליט ולפעול. כיום, לצד אופציית האפוטרופסות, קיימת גם אפשרות "לחסוך" את הליך מינוי האפוטרופוס ולהסתפק בעריכת ייפוי כוח מתמשך.

ייחודו של ייפוי הכוח המתמשך בולט בשני מאפיינים: 1. מועד כניסתו לתוקף; 2. מועד ונסיבות פקיעתו של ייפוי הכוח. כל ייפוי כוח, מלבד ייפוי כוח מתמשך, נכנס לתוקף לאחר חתימתו. לעומת זאת, ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף רק כאשר הממנה (האדם שנותן את ייפוי הכוח המתמשך) מאבד את יכולתו וכשירותו להחליט ולפעול.

לפני התיקון לחוק, בכל מצב שבו הממנה היה מנוע מלפעול, כל ייפוי כוח אחר היה פוקע עם אובדן כשרותו של מייפה הכוח. כיום, עקב התיקון לחוק, ייפוי כוח מתמשך דווקא נכנס לתוקף במצב זה. במילים אחרות: ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם למנות שליח, ששליחותו אינה מסתיימת עם הגיע השולח למצב של היעדר יכולת לבצע ולהחליט; להיפך: שליחותו מתחילה ונכנסת לתוקף בנסיבות אלה.

עובדה זו מאפשרת לאדם להחליט מראש לגבי עתידו, עוד בהיותו כשיר וצלול. כך, אדם יכול ליהנות משקט נפשי, ביודעו כי מיופה הכוח - שהוא עצמו בחר מבעוד מועד - יפעל על פי ההוראות שהוא עצמו נתן מבעוד מועד, בהתאם לקביעות שהוא עצמו בחר לכלול בייפוי הכוח. כל זאת, ללא כל סכנה שסמכותו של מיופה הכוח תפקע.

ייפוי הכוח עשוי לכלול הרשאה לפעול גם בנוגע להליכים רפואיים, אך חייב לכלול הרשאה לפעול בנוגע לענייני רכוש

עובדה שנייה: כל בוגר בעל כשירות משפטית רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך

החוק קובע שני תנאים מצטברים, שרק בהתקיימם יכול מייפה כוח לערוך ייפוי כוח מתמשך:

1. תנאי הגיל: אדם מעל גיל 18 רשאי למנות לעצמו מיופה כוח; 2. כלל הכשירות: רק אדם בעל כשירות משפטית יכול לעשות כך. הכשירות לערוך ייפוי כוח מתמשך מוגדרת בחוק כיכולת להבין את משמעותו והשלכותיו של ייפוי כוח מתמשך.

יש אפשרות לציין מספר מיופי כוח ואף לקבוע מי יהיה "יורש" הסמכות במקרה שמיופה הכוח לא יוכל למלא את שליחותו

עובדה שלישית: לייפוי הכוח יש היקף משתנה

מייפה הכוח קובע בעצמו את מהותו והיקפו של ייפוי הכוח. הוא כפוף רק לכלל אחד: ייפוי הכוח חייב לכלול הרשאה להחליט לפעול בענייני רכוש. כלומר: ייפוי הכוח עשוי לכלול הרשאה לפעול גם בנוגע להליכים רפואיים, אך חייב לכלול הרשאה לפעול בנוגע לענייני רכוש.

ייפוי כוח יכול להתמקד בענייני רכוש או בענייני רכוש ובריאות, אך אינו יכול להתמקד בענייני בריאות בלבד. ייפוי כוח כזה, הדן בצרכים רפואיים בלבד, הוא ייפוי כוח נפרד ומיוחד, המכונה "ייפוי כוח לטיפול רפואי".
מלבד הגבלה זו, לא חלה כל הגבלה על מייפה הכוח. כך, הוא יכול לקבוע את גדרי ייפוי הכוח כאוות נפשו. האוטונומיה שלו נרחבת. בין היתר, רשאי מיופה הכוח לקבוע בייפוי הכוח את הדברים הבאים:

1. זהות מיופה הכוח - יש אפשרות לציין מספר מיופי כוח, ואף לקבוע מי יהיה "יורש" הסמכות, במקרה שמיופה הכוח לא יוכל למלא את שליחותו;

2. הגדרת הנושאים וגדרי הסמכות - עבור מיופה/י הכוח;

3. פירוט הנחיות למיופה/י הכוח - בדבר אופני הפעולה שיש לנקוט בנסיבות מסוימות; או, לחילופין, הענקת שיקול דעת חופשי ומלא;

4. פירוט הוראות לעניין פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח - לרבות מועד פקיעתו, העשוי להיות קודם להפעלתו.

רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך

עובדה רביעית: תוקפו של ייפוי הכוח המתמשך תלוי בשמירה על הכללים

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע מספר כללים בנוגע לייפוי כוח מתמשך. עמידה בכללים אלה ומילוי התנאים מהווים תנאי לתוקפו של ייפוי הכוח. במילים אחרות: אם אחד הכללים שיפורטו להלן לא יכובד - ייפוי הכוח המתמשך יהיה בלתי תקף ולא ניתן יהיה לקיימו. אלה הכללים:

1. ניתן למנות כמיופה כוח רק מי שמלאו לו 18 שנים;

2. רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך;

3. רק עורך דין שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח המתמשך המדובר רשאי לערוך אותו;

4. כדי שייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף, יש להפקידו לאחר עריכתו אצל האפוטרופוס הכללי.

יש להגיש את ייפוי הכוח המתמשך להפקדה אצל האפוטרופוס הכללי. ההגשה  מתאפשרת בעזרת עורך הדין שערך את ייפוי הכוח, ובהיותו מורשה, הוא בעל גישה למערכת מקוונת להגשת ייפויי כוח

עובדה חמישית: נחוץ עורך דין

מי שמעוניין לערוך ייפוי כוח מתמשך חייב להיעזר בעורך דין, לשם עריכתו והפקדתו. מעבר לעובדה שאת ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת, יש לעורך הדין משימות נוספות להשלים, בדרך ליצירת ייפוי כוח מתמשך תקף. כך, בין היתר: מי שנותן ייפוי כוח (הממנה) חייב לאשר בפני עורך הדין שעורך את הייפוי כי הוא מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו.

בנוסף, הממנה נדרש לאשר בפני עורך הדין כי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון, וכי לא הופעלו עליו כל לחץ או השפעה בלתי הוגנת על ידי צד שלישי, וכי מצוקתו או חולשתו לא נוצלו לרעה. לצד אישור זה של הממנה, במסגרת החובה המוטלת על עורך הדין, עליו לפרט בפני הממנה את המשמעויות המשפטיות של ייפוי הכוח, את מאפייניו ואת האלטרנטיבות לעריכתו.

לצד כל אלה, נחוץ גם סיועו של עורך הדין בהפקדת ייפוי הכוח. מדובר כאמור בהפקדה המהווה תנאי לתוקף ייפוי הכוח. יש להגיש את ייפוי הכוח המתמשך להפקדה אצל האפוטרופוס הכללי. ההגשה לאפוטרופוס הכללי מתאפשרת בעזרת עורך הדין שערך את ייפוי הכוח. בהיותו מורשה, הוא בעל גישה למערכת מקוונת להגשת ייפויי כוח. הממנה יכול לבצע את ההפקדה אישית בעצמו, ללא סיוע עורך הדין, במשרדי האפוטרופוס הכללי. כך או כך, הממנה יזדקק שוב לשירותים משפטיים, נוכח החובה לשמור עותק מקורי וחתום של ייפוי הכוח המתמשך אצל עורך הדין.

לסיכום: ייפוי כוח מתמשך מהווה דרך ראויה ויעילה לכל אדם, שרוצה להבטיח כי בעתיד יתקבלו ויבוצעו החלטות בעניינו, בהתאם לרצונו. ייפוי הכוח המתמשך הוא מוסד משפטי חדשני, בעל מאפיינים ייחודיים, המבדילים אותו מיתר ייפויי הכוח. כדי להבטיח את תוקפו, יש להסתייע בעורך דין ולפעול על פי מגוון כללים רלוונטיים.

* עו"ד לירון בניטה עוסק בהכנת ייפוי כח מתמשך, מקרקעין, משפט אזרחי, ירושות וצוואות
** סייעה בהכנת הכתבה: נגוהה שפרלינג, כתבת zap משפטי

ליצירת קשר עם לירון בניטה - משרד עורכי דין
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
עריכת צוואה מינוי אפוטרופוס ייפוי כח מתמשך
עו"ד לירון בניטה

קבע פגישה עם
עו"ד לירון בניטה

עו''ד לירון בניטה בוגר תואר במשפטים (LLB), התמחה במנהל עסקים מטעם המרכז הבינתחומי בהרצליה וחבר בלשכת עורכי הדין. מתמקד בעיקר...

לפרופיל המלא