Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

חוק הערבות – על מי הוא מגן ואיך?

ערבות היא אמצעי הגנה לנושים מפני החייבים להם והיא נפוצה בעולמות המסחר, העסקים, הבנקאות ובחוזי שכירות של דירות למגורים. על מטרתו של חוק הערבות ועל מקומם של נותני הערבות בו

מאת: סתיו שינדלר
05.10.22
תאריך עדכון: 12.12.23
6 דק'
חוק הערבות – על מי הוא מגן ואיך?

עיקרי הכתבה:

 • מהי ערבות? מהותה של ערבות היא לקיחת אחריות על חוב של אדם אחר לצד שלישי. משמע, הערב יכסה את חובו של אדם אחר אם אותו אדם לא יוכל לעמוד בהתחייבותו לנושה. הערבות יכולה להיות על החוב כולו או על חלק ממנו והיא נקבעת במסגרת הסכם בין הערב לנושה.
 • מהו תפקידו של חוק הערבות? מטרת העל של חוק הערבות, שנחקק ב-1967 ועבר שני תיקונים מאז, היא להגן על הערב מפני פגיעה בלתי סבירה כתוצאה מערבות בלתי מוגבלת.
 • ערבים בחוזה שכירות - ערב שלוקח חלק בחוזי שכירות נחשב לערב רגיל לפי הגדרת החוק, ותפקידו לערוב כלכלית לשוכר במקרה שזה לא יעמוד בתשלום השכירות אליו התחייב בחוזה השכירות.
  _________________________________________

מהותה של ערבות היא לקיחת אחריות על חוב של אדם אחר לצד שלישי. משמע, הערב יכסה את חובו של אדם אחר אם אותו אדם לא יוכל לעמוד בהתחייבותו לנושה. הערבות יכולה להיות על החוב כולו או על חלק ממנו. הערבות נקבעת במסגרת הסכם בין הערב לבין הנושה. כמו כן, הערב חב גם בריבית, בהוצאות ובדמי נזק של החייב מול צד ג'.

חוק הערבות מפרט את ההגנות שעומדות בפני הערבים ומבדיל בין שלושה סוגים של ערבים: ערב רגיל, ערב יחיד וערב מוגן. ההבדלים בהם טמונים בעיקר בהיקף ההגנה לה הם זכאים.

כתב הערבות הניתנת לחוב מוגדר מראש של בעל חוב כלפי נושה יכיל את סכום החוב ואת החיובים הנוספים לחוב

איך יוצרים ערבות?

ערבות היא כלי כלכלי-משפטי שנועד להגן על הנושים מפני החייבים להם. לפי חוק הערבות, הערבות צריכה להיות מעוגנת בחוזה בין הערב לבין הנושה, אך במקרים מסוימים היא תקפה גם בעל פה (כמו בחוזה שכירות למשל). כך לפי חוק הערבות, "הערבות נוצרת בהסכם בין הערב לבין הנושה או בהתחייבותו של הערב שהודעה עליה ניתנה לנושה - ואם הייתה הערבות על פי צו של רשות – משנמסר כתב הערבות לרשות".

קיימים כמה סוגי ערבויות:

ערבות מוגבלת בסכום – כאשר סכום הערבות קבוע וידוע מראש, ערבות זו יכולה להוות כבטוחה למגוון מצבים, כגון הלוואות ואשראי בחשבון.

ערבות לחוב מוגדר – ערבות הניתנת לחוב מוגדר מראש של בעל חוב כלפי נושה. כתב הערבות יכיל את סכום החוב ואת החיובים הנוספים לחוב.

ערבות מתמדת וערבות שאינה מוגבלת בסכום – ערבות אשר במסגרתה הערב מסכים לפרוע חיובים קיימים ועתידיים של החייב לנושה. ערבות זו נפוצה בקרב גופים פיננסיים.

החוק מתייחס לכך כי ערבות לתאגיד פיננסי שאינה של בן זוג, שותף או בעל עניין, חייבת להיות מוסדרת במסמך כתוב. זאת לעומת ערבויות אחרות, כמו למשל ערבות על שכר דירה שיכולה להינתן גם בעל פה

מהו תפקידו של חוק הערבות?

מטרת העל של חוק הערבות, שנחקק ב-1967 ועבר שני תיקונים מאז, היא להגן על הערב מפני פגיעה בלתי סבירה כתוצאה מערבות בלתי מוגבלת. בין היתר, החוק מתייחס לנושאים הבאים: הטלת חובת זהירות על המלווה (בעיקר גופים פיננסיים כמו בנקים וחברות ביטוח), במטרה להגן על הערבים. במידה שאותם גופים לא עומדים בחובת הזהירות, בית המשפט עלול לבטל את הערבות או חלק ממנה.

כמו כן, החוק מתייחס לכך כי ערבות לתאגיד פיננסי שאינה של בן זוג, שותף או בעל עניין, חייבת להיות מוסדרת במסמך כתוב. זאת לעומת ערבויות אחרות, כמו למשל ערבות על שכר דירה שיכולה להינתן גם בעל פה.

החוק גם מבדיל בין שלושה סוגי ערבים:

ערב יחיד - כך לפי החוק: "מי שאינו תאגיד, ולמעט בן זוג של החייב או שותפו של החייב, בין בשותפות רשומה ובין בשותפות שאינה רשומה; היה החייב תאגיד, לא ייחשב כערב יחיד גם מי שהוא בעל ענין בתאגיד; לעניין זה, "בעל ענין בתאגיד". 

ערב מוגן – כך לפי החוק: "ערב יחיד, שבחוזה הערבות בינו לבין הנושה נקוב סכום שאינו עולה על 89,311.66 שקל. ערב יחיד, שבחוזה הערבות בינו לבין הנושה נקוב סכום שאינו עולה על 744,263.82 שקל, ובלבד שהחיוב הנערב נועד לרכישת זכויות בדירה המיועדת למגורי החייב, ילדיו הבגירים או הוריו".

ערב רגיל – ערב שלא נכנס תחת ההגדרה של ערב יחיד או מוגן. ערב רגיל הוא אדם שחתם על ערבות מול נושה שהוא לא בנק או תאגיד פיננסי אחר.  

לאחר שהערב שילם את חובו של החייב, הוא רשאי לתבוע ממנו את סכום הכסף ששילם עבורו בתוספת ריבית

תפקידו של ערב – זכויות וחובות

ראשית, נתחיל בהגדרה החוקית של ערב לפי חוק הערבות-1967: "התחייבותו של אדם לקיים חיובו של אדם אחר כלפי אדם שלישי". חשוב להבין, שמהרגע שחתמתם על ערבות אתם אחראים על החוב בדיוק כמו החייב העיקרי, כאילו אתם הייתם החייבים.

מאחר שהיו לא מעט מקרים של ערבים שהסתבכו כלכלית בעקבות ערבות שלקחו על עצמם, החוק העמיד לרשותם זכויות והגנות, כמו למשל: לאחר שהערב שילם את חובו של החייב, הוא רשאי לתבוע ממנו את סכום הכסף ששילם עבורו בתוספת ריבית.

זכות נוספת של הערב היא האפשרות לתבוע מהחייב שיעבוד על נכס, במקרה שהערבות מגובה בשיעבוד נכס. כמו כן, אם מדובר בערבות לבנק, החוק מחייב את הבנק לחשוף בפני הערב נתונים על ההלוואה לפני שהוא חותם עליה, כמו למשל גובה הריבית, סכום הקרן, מועדי הפירעון וכו'. בנוסף, החוק מבדיל בין ההגנות של ערב יחיד לבין ההגנות של ערב מוגן.

הגנות של ערב יחיד

 • הנושה לא יוכל לפנות לערב עד מיצוי הליכי הגבייה אל מול החייב העיקרי.
 • הערבות חלה רק על הסכומים המוסכמים בחוזה.
 • הערב פטור מערבות שאינה מוגבלת בסכום, גם אם חתם עליה.
 • הנושה מחויב לחשוף בפני הערב את תנאי החוזה – כולל ריביות, מועדי תשלומים, סכום הקרן וכו'.
 • אם הבנק העניק הלוואה נוספת לחייב העיקרי, למרות שטרם פרע את ההלוואה הקודמת, הערב יכול לדרוש לבטל את הערבות.

הגנות של ערב מוגן

 • ערב מוגן יהיה זכאי לכל ההגנות של ערב יחיד.
 • הערב יתבקש לשלם את חובו של החייב העיקרי רק לאחר שהוצא פסק דין נגד החייב.
 • אם הנושה הגיש תביעה נגד החייב, הוא יתבקש להודיע על כך לערב.
 • ערב ששילם את חובו של החייב רשאי לנקוט בהליכי גבייה נגד החייב ולהפוך לנושה שלו.

במקרה של חוזה שכירות, הערבים הם הכתובת הראשונה לגביית החוב אם החייב הראשי לא עמד בהתחייבויותיו, וזאת גם במידה שהשוכר נפטר

ערבים בחוזה שכירות

חתימה של ערב/ים בחוזי שכירות הפכה לדרישה שכיחה של בעלי הדירות בשנים האחרונות. ערב שלוקח חלק בחוזי שכירות נחשב לערב רגיל לפי הגדרת החוק ותפקידו לערוב כלכלית לשוכר במקרה שלא יעמוד בתשלום השכירות אליו התחייב בחוזה השכירות שחתם מול בעל הדירה.

במקרה של חוזה שכירות, הערבים הם הכתובת הראשונה לגביית החוב אם החייב הראשי לא עמד בהתחייבויותיו, וזאת גם במידה שהשוכר נפטר או שהוצא נגדו צו פירוק או צו קבלת נכסים. כמו כן, חשוב לציין שלפני שבעל הדירה פונה לערבים, הוא מחויב למצות את כל ההליכים מול השוכר.  

מה למדנו? חוק הערבות נועד להגן על הערבים וזאת בעקבות מקרים רבים שבהם ערבים הסתבכו כלכלית בעקבות ערבויות שנתנו. החוק מעניק מספר הגנות לערבים, ביניהן: הטלת חובת זהירות על הנושים, חיוב הנושים לפרט בפני הערב את פרטי החוב המלאים ועוד.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים