Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

ניהול עזבונות - שאלות ותשובות מהפורום

האם בן משפחה יכול להתמנות כמנהל עיזבון? האם אפשר להתנגד למינוי של מנהל עיזבון? מהו שכר הטרחה המגיע למנהל של עיזבון? שאלות אלו ואחרות נשאלו לאחרונה בפורום ניהול עזבונות בפורטל משפטי. מנהלת הפורום, עו"ד אתי סדיס, השיבה

מאת: מערכת משפטי |
19.02.13
תאריך עדכון: 04.06.19
3 דק'
ניהול עזבונות - שאלות ותשובות מהפורום

בן משפחה כמנהל העיזבון
שאלה:
האם ניתן לאפשר לבן משפחה להיות מנהל העיזבון?
האם זה מומלץ או שעדיף לתת למישהו חיצוני? איך אני יכולה להיות בטוחה שמישהו שהוא לא מהמשפחה יטפל בעיזבון כראוי?

תשובה: ראשית, ניתן למנות בן משפחה להיות מנהל עיזבון. לעניין שאלתך אם מינויו של בן משפחה הוא דבר מומלץ, אענה כי הכל תלוי בנסיבות. יש להניח, כי מנהל עיזבון חיצוני ייגבה שכר טרחה גבוה מן העיזבון, על אף שגם בן משפחה שמשמש מנהל עיזבון זכאי לגבות שכר טרחה בגין ניהול העיזבון. באופן עקרוני - אם בן המשפחה הוא אדם אמין, שאינו פועל תוך ניגוד עניינים ואיננו מקפח מישהו מבין היורשים, אין מניעה למינוי בן משפחה כמנהל עיזבון. הכל כמובן בכפוף לכך כי לבן המשפחה יש את הידע המשפטי הכרוך בניהול עיזבון.

גם אתם רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום ניהול עזבונות

שכר טרחת מנהל עיזבון
שאלה
: בצוואה נקבע שאני אהיה מנהל העיזבון. טיפלתי בכל הדברים שהתבקשתי לעשות. מכרתי את הדירה של המנוח לפי בקשתו וערך הדירה צריך להתחלק ביני לבין 2 יורשים נוספים. היורשים לא מדברים איתי ולא מוכנים לשלם לי את שכר הטרחה שמגיע לי. מי אמור לפקח על תשלום שכר הטרחה?

תשובה: הגוף המוסמך לקביעת שכר טרחה למנהל עיזבון הוא בית המשפט שקובע את שכר הטרחה לפי כללים הקבועים בחוק ובתקנות הירושה. מציעה לבצע פנייה לבית המשפט באמצעות עורך דין המכיר את הכללים ואשר יוכל לפרט עבורך את הפעולות הרלוונטיות שנעשו- מהותן, היקף העבודה ושכר הטרחה הראוי וההוגן עבורן.

התנגדות למנהל עיזבון
שאלה:
האם מותר ליורשים להתנגד למנהל עיזבון שנקבע ע"י הנפטר?

תשובה: ליורשים מותר להתנגד למינוי מנהל עיזבון מסויים שנקבע על ידי הנפטר, ולבקש מינוי של מנהל עזבון אחר. יותר מכך, אם אין צורך ממשי במנהל עיזבון וניתן לממש הירושה בלעדיו, אפשר להימנע ממינויו. כמו כן, אם אין לאחד היורשים אמון במנהל העיזבון או יש חשש שמנהל העיזבון איננו נייטרלי זוהי עילה לביטול המינוי.

עו"ד כמנהל עיזבון - שכר טרחה
שאלה
: קיבלתי על עצמי עיזבון עבור לקוחה. האם מקובל לרשום בצוואה גם את שכר הטרחה העתידי של מנהל העיזבון?

תשובה: לשאלתך אם מקובל לרשום בצוואה גם את שכר הטרחה העתידי של מנהל העזבון - מקובל, אך לא חובה. גם אם בצוואה נקוב שכר טרחה מסוים, עדיין הוא טעון אישורו של בית המשפט לענייני משפחה. הסמכות המכריעה לכל ענייני שכר הטרחה היא בית המשפט לענייני משפחה.

מכירת נכס מעיזבון ויורש בפשיטת רגל
שאלה
: בצו ירושה שנשלח מהרשם, נרשם ליד שם אחד היורשים: "בהליך פש"ר" .
מה באופן כללי יהיו המשמעויות של הערה זאת במידה שהיורשים ( והיורש שלגביו) ירצו למכור נכס בעיזבון?

תשובה: כפי שבוודאי הבנת, משמעות הרישום בצו הירושה היא, שאחד היורשים מצוי בהליך של פשיטת רגל. על זכויותיו של היורש תהיה הערת אזהרה של כונס הנכסים או המנהל המיוחד שיתמנה על ידי בית המשפט. על נכסיו של אדם המצוי בהליך של פשיטת רגל מתמנה מנהל מיוחד או כונס נכסים לכינוס נכסיו של אותו אדם.

המשמעות היא שאותו מנהל מיוחד נכנס בנעליו של פושט הרגל. כל תקשורת ומשא ומתן לא תיערך עם היורש פושט הרגל באופן ישיר אלא רק עם המנהל המיוחד שנכנס בנעליו. אם אתם מעוניינים למכור את הנכס, יש להגיע להסכמה עם המנהל המיוחד לגבי המכירה, סכום המכירה ושאר הפרטים הנלווים, אך הסכמה זו תהיה כפופה לאישורו של בית המשפט. כלומר: המנהל המיוחד יפנה לבית המשפט ויבקש שבית המשפט יאשר את העסקה ובלעדי אישורו של בית המשפט לא ניתן יהיה לבצע את המכירה.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים