משפטי– זאפ
משפטישונותניכוי מסהחוק לעידוד השקעות הון: תיקוני חקיקה/פרשנות

החוק לעידוד השקעות הון: תיקוני חקיקה/פרשנות

השינוי האחרון נעשה בתחילת יולי 2013. בעקבות ביקורת ציבורית, משרד האוצר מתכנן תיקון לחוק

מאת: ד"ר אבי נוב, עו"ד
18.07.13
תאריך עדכון: 18.07.13
3 דק'

החוק לעידוד השקעות הון עבר שינויים רבים מאז שנחקק בשנת 1959. השינוי האחרון נעשה בתחילת חודש יולי 2013 במסגרת תיקון 70 לחוק לעידוד השקעות הון. משרד האוצר מתכנן תיקון נוסף לחוק לעידוד השקעות הון, ביחס לשיעורי המס הקבועים בחוק זה. להלן סקירה תמציתית של התיקון החדש לחוק לעידוד השקעות הון והתיקון הצפוי.

תיקון מספר 70
תיקון 70 לחוק לעידוד השקעות הון התקבל בכנסת ביום 1 ביולי 2013, והוא עוסק באחד הקריטריונים המרכזיים לקבלת הטבות מס. הצעת החוק ודברי הסבר לחוק לעידוד השקעות הון פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 735, מיום כ"ט בתשרי התשע"ג (15 באוקטובר 2012), עמ' 124.

עד לתיקון 70 לחוק לעידוד השקעות הון, אחד הקריטריונים המרכזיים לקבלת הטבות מס היה שיווק לשווקים מעל 12 מיליון תושבים. הרעיון היה להעניק הטבות מס לעסקים שמייצאים לחו"ל. קריטריון "גודל השוק" נוסח בזמנו על ידי משרד המשפטים שלא רצה להסתבך עם ארגון הסחר העולמי האוסר התניית הטבות מס בייצוא. לכן נקבע קריטריון "גודל שוק" כדי לטשטש את העובדה שמדינת ישראל מפירה הסכמים בינלאומיים.

כאשר נקבע קריטריון "גודל השוק" בשנת 2005, ישראל והרשות הפלסטינאית ביחד לא הגיעו ל- 12 מיליון תושבים. החל משנת 2012 ישראל והרשות עברו את רף ה- 12 המיליון. לפיכך, חברות רבות במשק אמורות ליהנות ממס חברות מופחת, החל משנת המס 2012, על אף שהן אינן מייצאות דבר, מכיוון שהן משווקות במשק שעולה על 12 מיליון תושבים. כאשר רשות המסים גילתה את הפירצה הזאת, אנשיה יזמו את תיקון 70 לחוק לעידוד השקעות הון, הקובע כי קריטריון "גודל השוק" יהיה 14 מיליון תושבים עם מנגנון התאמה של 2% בשנה.

נוסח תיקון 70 לחוק
להלן נוסח תיקון 70 לחוק אשר מתקן את סעיף 18א לחוק לעידוד השקעות הון:

1. בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959  (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 18א(ג)(1)(ג), במקום "12 מיליון" יבוא "14 מיליון" ובסופו יבוא "מספר התושבים לפי פסקת משנה זו יעלה, ב-1 בינואר של כל שנת מס, בשיעור של 1.4% ביחס למספר התושבים לפי פסקת משנה זו ב-1 בינואר של שנת המס הקודמת."

2. תחילתו של סעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).

תיקון שיעורי המס
נכון להיום, שיעור המס החל על חברה המסווגת כמפעל מועדף, לפי החוק לעידוד השקעות הון - ביחס לשנים 2011 ו-2012, באזור פיתוח א' - הוא 10%, ואילו בשאר הארץ - 15%. ביחס לשנים 2013 ועד 2014: באזור פיתוח א' - 7%, ואילו בשאר הארץ - 12.5%. החל משנת 2015, באזור פיתוח א' - 6%, ואילו בשאר הארץ - 12%. בגין דיבידנד שמחלקת חברה מועדפת, חל מס בשיעור 15% ועל דיבידנד בין חברות יחולו הוראות הפקודה. 

בעקבות ביקורת ציבורית כלפי החוק לעידוד השקעות הון, וגם בשל הרצון להגדיל את הכנסות המדינה ממסים, משרד האוצר מתכנן תיקון לחוק לעידוד השקעות הון, ביחס לשיעורי המס הקבועים בחוק זה. משרד האוצר מעוניין שהחל משנת 2014 והלאה, שיעור המס לחברות המוטבות יעמוד על 10% לחברות מוטבות מהפריפריה ו־15% לחברות מוטבות ממרכז הארץ. כמו כן, הכוונה היא להעלות את שיעור המס שמחלקת חברה מועדפת ל- 15%.

* ד"ר אבי נוב הוא עורך דין לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום