Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

תשלום מס עבור יחידת דיור בישוב קהילתי

אילו תשלומים צריך לשלם מי ששוכר יחידת דיור ביישוב קהילתי? עו"ד מרדכי שחם, מנהל פורום אגודות שיתופיות, משיב על שאלה

מאת: מערכת משפטי |
17.09.13
תאריך עדכון: 22.10.15
2 דק'
תשלום מס עבור יחידת דיור בישוב קהילתי

שאלה: האם בישוב קהילתי - אגודה שיתופית יכולים לחייב את חבר הישוב במס שוכר על יחידת הדיור בנוסף למיסי ישוב שבעל הבית משלם? ומבחינה משפטית מי צריך לשלם את הכסף?

תשובה: השאלה המוצגת איננה ברורה דיה; עם זאת יצוין, כי בית-מגורים בישוב קהילתי, אשר הושכר ע"י בעליו לשוכר – בעל הנכס, חבר האגודה השיתופית ביישוב, חייב בתשלום דמי-חבר לאגודה, על-פי תקנונה, בגין חברותו; לעתים מכונה תשלום זה "מסי אגודה", אך אין זה "מס" במובנו המשפטי. אם על-פי תקנון האגודה הוסדרה תוספת-תשלום בגין נכס מושכר ביישוב, יכול החבר-החייב, בעל המושכר, להתנות ולקבוע עם השוכר, בהסכם השכירות, תוספת תשלום לדמי השכירות, לכיסוי ( מלא או חלקי ) של נטל כספי זה.

בנוסף ובנפרד, חייב בעל הנכס בתשלומי חובה לרשות המקומית בגין הנכס, הידועים כ"מסים מוניציפאליים"; יש להבדיל כאן בין תשלומים שוטפים של ארנונה כללית, לבין היטלים מיוחדים לייעודים מוגדרים, כגון סלילת רחוב ומדרכה, המשביחים את הנכס.

תשלומי הארנונה, המגיעים לפי הוראות הדין למועצה האזורית ( או לוועד המקומי ביישוב, ככל שהותירה והתירה לו המועצה ) – משולמים בעיקרם בגין שירותים הנוגעים להחזקה ולשימוש בנכס. מכיוון שכל המתגורר בבית ביישוב נהנה משירותים אלה כמחזיק וכמשתמש בפועל בנכס – זכאית הרשות המקומית, לפי הדין, לגבות את תשלומי הארנונה ממנו, במקום מבעל-הנכס.

יובהר עוד, כי את התשלומים הנדרשים, מכל סוג, אין לבחון על-פי הכינוי שניתן להם (כגון הכינוי השגוי "מס שוכר", הנזכר בשאלה), אלא על-פי מהותם, מקור ביסוסם וייעודם. ככל שקיים צורך בהבהרות מצד האגודה, הוועד המקומי או המועצה האזורית, לכל עניין כאמור – על אלה החובה להשיב כראוי לכל פנייה מתאימה, אף תוך הצגת הביסוס לדרישת התשלום שבבירור.

מכל מקום, את נטל התשלומים בגין המגורים בנכס, ביחסים שבין בעל-הנכס והשוכר, מקובל להסדיר מראש בהסכם השכירות, והתנאים המוסכמים בין צדדים אלה - מחייבים ביניהם ( מבלי שהדבר יפגע בזכויות הרשות המקומית, כאמור, לגבות את המגיע לה בגין ארנונה – בין מבעל-הנכס ובין מהמחזיק בנכס ). כך גם בהשכרת נכס מגורים ביישוב עירוני – מבחינה כללית ומקובלת זו, אין ייחוד בהשכרת נכס מגורים ביישוב קהילתי.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים