Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

ביקורת מים באגודה שיתופית

האם רשות המים יכולה לערוך ביקורת ביישוב ולחייב את החברים להציג מסמכים שונים? עו"ד מרדכי שחם, מנהל פורום אגודות שיתופיות, השיב בהרחבה על השאלה

מאת: מערכת משפטי |
15.10.13
תאריך עדכון: 22.10.15
2 דק'
ביקורת מים באגודה שיתופית

שאלה: אני מתגוררת במושב שיתופי. רשות המים מעוניינת לערוך ביקורת ביישוב ומחייבת אותנו להציג מסמכים שונים כדי לבדוק את שימושי המושב במים. האם על פי חוק אנחנו מחויבים לתת מסמכים לפקח של רשות המים לצורכי ביקורת?

תשובה: מחסור ארצי מתמשך במים, עקב שנות משקעים שחונות לעומת עליה מבורכת במספר האוכלוסין, הביא בעשור האחרון להתערבות רשותית נרחבת – בדאגה למשק המים בישראל, על מקורותיו וניצולו: בין היתר ע"י תיקוני חקיקה בהיקף ניכר, לפיהם גם הוקמה רשות ממלכתית למים (ולביוב , שהינו גם מקור למים מושבים ), אשר הוענקו לה סמכויות מגוונות. סמכויות אלה באו לאפשר לא רק את הסדרת השימושים השונים למשאב החיוני, אלא גם בקרה ופיקוח על שמירת הוראות הדין המחייבות בנושא.

כללים מחייבים
מכוח "חוק המים, תשי"ט-1959" ו"חוק מדידת מים, תשט"ו-1955", עם תיקוני החקיקה ששולבו בהם, הותקנו כללים מחייבים, וביניהם – "כל מפיק, ספק וצרכן חייב למסור למנהל הרשות הממשלתית, על פי דרישתו, פרטים מלאים לגבי כמויות המים שהוא מפיק, מספק או צורך...". מי שמקפיד על שמירת הכללים לגבי השימושים במים, אין לו לחשוש מהצגת נתונים.

מינוי ועדת משנה מיוחדת
בכל הנוגע לנושא המים וצריכתם באגודה שיתופית של מתיישבים חקלאיים, מומלץ מינויה של ועדת משנה מיוחדת לנושא, אשר תתעדכן מהרשות הממשלתית, מדי פעם, בכל הכללים, ההוראות והמגבלות הנקבעים בנושא, תביא את המידע המתאים לידיעת כל צרכני המים ביישוב, וכן תיזום ותרכז פעילויות של חיסכון במים ושל יעילות ניצולם.
ועדה כזו תוכל גם לסייע בכל מגעיה של האגודה עם הרשות הממשלתית למים ולביוב, ולפי הצורך גם להסתייע בייעוץ משפטי. אם ממצאי בקרה של הרשות מצביעים, לדעת הרשות, על חריגה מצד האגודה או צרכניה – הרי שבצד בדיקה עצמית ותיקון שיבושים אצל האגודה, לפי הממצאים והצורך, ניתן לבחון אצל הרשות גם זאת: האם בקרה והערות דומות מצדה מופעלות גם כלפי אחרים? האם קיים אצל הרשות נוהל של "ועדת חריגים"? ומה עשתה ועושה הרשות לשם הבאת ההוראות והמגבלות לידיעת הצרכנים, כולל עדכונים ותזכורות ברצף הזמנים הנמשך?

בכל הנוגע ליישובים שיתופיים אשר בתחומי מועצות אזוריות, מצופה כי כל מועצה תסייע בנושא זה בכללו, לרבות כגוף-ביניים בין הרשות לבין צרכניה שבתחום המועצה, ולרבות בריכוז פעילויות בהיקף רחב ויעיל יותר, בעבור התושבים ואגודותיהם.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים