zap group mishpati logo

מיסים: היכונו להעברת מידע בין מדינות

ע"פ תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, יותקנו תקנות שיאפשרו את זיהוי הבעלים של החשבונות המופקדים במוסדות פיננסים

22.05.14
תאריך עדכון: 30.03.24
3 דק'

תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה בנושא העברת מידע בענייני מס, פורסם לאחרונה על ידי משרד האוצר. בהתאם לתזכיר החוק, כל מוסד פיננסי בישראל יחויב לברר את זהותו של בעל זכות בחשבון המופקד בידיו. רשות המסים בישראל תקבל את המידע מהמוסדות הפיננסיים. העברת המידע לרשות המיסים ייקבע בהמשך בתקנות שיתקין שר האוצר כמפורט להלן.

הזהות של בעל חשבון בנק נבדקת כבר היום, לצורך חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, אך בהתאם לחוק האמור, אין סמכות להשתמש במידע שנתקבל אלא לצרכי יישום החוק האמור. החקיקה החדשה מבקשת להסמיך את שר האוצר להתקין תקנות שיאפשרו את זיהוי הבעלים של החשבונות המופקדים במוסדות פיננסים, בנוסף לזיהוי שנעשה לפי חוק איסור הלבנת הון, כדי שהממשלה תוכל לעמוד בהתחייבויותיה לפי הסכמים בינלאומיים.

אזרחים אמריקאיים

החקיקה החדשה נולדה, בין היתר, בעקבות הסכם בין ממשלת ישראל לממשלת ארצות הברית בדבר שיפור ציות מס בינלאומי. ההסכם עם האמריקאים מכונה הסכם FATCA.

ביחס לבעל זכות בחשבון בנק שהוא אדם אמריקאי (אדם אמריקאי כולל בין השאר, תושב ארצות הברית או אזרח ארצות הברית וחברה או שותפות שהתאגדו בארצות הברית) ידרוש המוסד הפיננסי לדווח על קיום החשבון לרשות המיסים בישראל, וזו תעביר את המידע לשלטונות המס בארצות הברית. 

אופן העברת המידע אופן 

החקיקה מוסיפה לפקודת מס הכנסה את סעיף 135ב' – דרישת מידע ממוסד פיננסי, ולפיו: "שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות לזיהוי פרטים של בעל זכות בחשבון במוסד פיננסי ואופן העברתם למנהל". 

ביחס למי שיפתח חשבון בנק חדש תחול חובת הבדיקה האמורה לפי הסכם FATCA כבר לגבי פתיחת חשבון ביום 1 ביולי 2014.

מי מחויב להעביר מידע?

מוסדות פיננסיים חייבים לאסוף את המידע ביחס למי שמוגדר כ"בעל זכות בחשבון במוסד פיננסי" ולהעבירו לרשות המסים. מוסד פיננסי מוגדר בתזכיר החוק כמוסד למשמורת, מוסד לפיקדונות, ישות העוסקת בהשקעות, חברת ביטוח מסוימת ומי שיקבע על ידי שר האוצר, באישור וועדת הכספים של הכנסת כמוסד פיננסי.

"מוסד למשמורת" מוגדר בתזכיר החוק כאדם המחזיק כחלק מהותי מעסקיו נכסים פיננסים בשביל אחר, ובתנאים נוספים שנקבעו. "ישות העוסקת בהשקעות" מוגדרת בתזכיר החוק כאדם המנהל כעסק אחת או יותר מהפעולות הבאות, למען אחר, בין היתר, מסחר בשוק ההון, מסחר במכשירים בשוק ההון ובהם המחאות, שטרות, תעודות פיקדון, נגזרים, ניירות ערך סחירים, שערי חליפין, המרה, מכשירים הצמודים למדד או חוזים עתידיים לגבי סחורות; "חברת ביטוח מסוימת" מוגדרת בתזכיר החוק כאדם המתחייב לבצע תשלומים ביחס לחוזה ביטוח וכן חבר בני אדם שהוא בעל שליטה המחזיק באדם כאמור.


נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, בגוגל פלוס

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים