zap group mishpati logo

ביהמ"ש: אפשר לפרק חברה שנמחקה

ביהמ"ש המחוזי בירושלים קבע לאחרונה, כי אפשר לפרק חברה שנמחקה טרם כניסתו של חוק החברות לתוקף, ונתן צו לפירוק חברת אי.טי.די. אינדיס אינטרנשיונל בע"מ.

מאת: מערכת משפטי
09.02.10
תאריך עדכון: 22.10.15
2 דק'
ביהמ"ש: אפשר לפרק חברה שנמחקה

האם אפשר לפרק חברה שנמחקה טרם חוקק חוק החברות ? האם בעל מניות בחברה יכול לבקש מחיקתה בשל חוב חלוט נגדה מכח היותו גם נושה וגם "משתתף"? האם יש מקום לדחות את הבקשה לפירוק מהטעם שפסק הדין שניתן נגדה ניתן בהעדר הגנה ולא הוצא לפועל במשך שנים ארוכות, ורק עתה מבוקש לבטלו?

אלו השאלות שביהמ"ש המחוזי בירושלים דן בהן לאחרונה במסגרת בקשה לפירוק של חברת אי.טי.די.אינדיס אינטרנשיונל בע"מ, שהוגשה ע"י אחד מבעלי מניותיה (שהחזיק ב-25% ממניות החברה), אשר טען כי היה עובד שכיר בחברה ובידו פסק דין חלוט נגדה.

המדובר בחברה שנמחקה בשנת 99 לפני חקיקת חוק החברות, וזאת בשל אי תשלום אגרות שנתיות.
החברה טענה, כי לא ניתן לפרק אותה, משום שהיא נמחקה לחלוטין ואין לה כל נכסים. כמו-כן פסק הדין שניתן נגדה ניתן בהעדר הגנה. המבקש טען מנגד, כי עצם זה שהחברה מחוקה לא מונע את פירוקה, וכי התמלאו התנאים לפירוק ע"פ דין.

הבקשה לפירוק החברה התקבלה
השופט יוסף שפירא קיבל את הבקשה לפירוק החברה, וקבע כי הוראות החוק מאפשרות לביהמ"ש לתת צו במקרה שיהא צודק לעשות כן במקרה שהחברה נמחקה, גם טרם כניסת חוק החברות לתוקף בשנת 2000. השופט ציין, כי המחוקק היה ער לעובדה שחיסולה של חברה עשוי לפגוע בחברה, באחד מחבריה או בנושים שלה, ועל כן קבע מנגנון להחייאת החברה והחזרת שמה לפנקס. השופט קבע, כי במקרה הנדון קיים קושי להחיות את החברה, אך ניתן ע"פ החוק "לקצר" את הדרך, ולהכריז על פירוקה,  הליך שהוא למעשה הליך המשך לחיסולה.

טענת החברה, כי המבקש הוא "משתתף" שלא רשאי להגיש בקשת פירוק נדחתה, באשר נקבע כי המבקש היה אמנם בעל מניות, אך גם שכיר.
בנוגע לפסק הדין, נקבע כי מדובר בפסק דין חלוט שניתן לפני שנים רבות, וכי המבקש אשר מעוניין לפרק את החברה רוצה לעשות זאת כדי לממש את זכויותיו במוסד לביטוח לאומי.

בהתאם לכך, השופט נתן צו לפירוק אי.טי.די. אינדיס אינטרנשיונל בע"מ.

(פש"ר 6280/09 עובדיה ברק נ' אי טי די אינדיס אינטרנשיונל בע"מ).
• ב"כ המבקש: עו"ד א' הס
• ב"כ המשיבים: עו"ד ג' תורג'מן, עו"ד ט' גרדל

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה