zap group mishpati logo

שעות נוספות וזכויות העובד - מה קובע החוק?/מדריך

האם למעסיק שלכם מותר לדרוש מכם לעבוד שעות נוספות? אם כן, כמה הוא יצטרך לשלם לכם בגינן? ומהו הגמול על שעות נוספות במנוחה השבועית? מידע מפורט לפניכם

24.03.15
תאריך עדכון: 30.03.24
4 דק'
שעות נוספות וזכויות העובד - מה קובע החוק?/מדריך

מהן שעות נוספות?

מקום עבודה המעסיק עובד 6 ימים בשבוע - יום עבודתו לא יעלה על 8 שעות.
מקום עבודה המעסיק עובד 5 ימים בשבוע - יום עבודתו לא יעלה על 9 שעות.
בעבודה ששעתיים ממנה, לפחות, הן בין 22.00 ל- 6.00 ( להלן: "עבודת לילה") תחום יום העבודה לא יעלה על 7 שעות.

שעות נוספות מחושבות רק על פי אותו יום, ולא ניתן לערוך קיזוז שלהן מיום אחר. 

שבוע עבודה לא יעלה על 43 שעות שבועיות לעובד שעובד 5 ימים, ו- 47 שעות לעובד שעובד 6 ימים בשבוע.
כל שעה נוספת מעבר לתחום שעות עבודתו היומית של העובד - תקרא שעה נוספת.

אילו מגבלות חלות על העסקה בשעות נוספות?

במקומות עבודה שבהם עובדים 6 ימים בשבוע, ניתן להעסיק עובדים לכל היותר 4 שעות נוספות ליום, אך לא יותר מ-12 שעות נוספות בשבוע.
במקומות עבודה שבהם עובדים 5 ימים בשבוע, ניתן להעסיק עובדים לכל היותר 3.4 שעות נוספות ליום, כלומר 12 שעות עבודה ביום, אך לא יותר מ-15 שעות נוספות בשבוע.

מהו תשלום בגין השעות הנוספות?

125% משכר העבודה הרגיל עבור שעתיים הראשונות, ו- 150% עבור כל שעה נוספת שלאחריהן.

איסור שכר שכולל שעות נוספות - מהו? 

המעביד אינו רשאי לקבוע שכר רגיל הכולל בתוכו את תשלום השעות הנוספות, אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי שאושר בידי שר התמ"ת.

תשלום גלובאלי עבור שעות נוספות  - האם אפשרי?

לפעמים המעסיק יבחר להעריך את שעות העבודה הנוספות הממוצעות שלכם ולהוסיף אותן באופן קבוע לחוזה ולשכר. שימו לב שהתשלום הזה צריך לשקף את השעות הנוספות שאכן תעבדו בפועל.
יש לפרט בהסכם מה יהיה השכר הבסיסי עבור שעות העבודה הרגילות, ולהגדיר את השעות הנוספות.

המנוחה השבועית – מהי גדר הזכאות?

כל עובד זכאי למנוחה שבועית בהתאם לעיסוקו, למגזרו, לדתו ולהסכם אליו שייך.
בדרך כלל המנוחה השבועית תהיה לפחות 36 שעות רצופות.

מהו גמול שעות נוספות ועבודה במנוחה השבועית?

מעביד שמעסיק עובדים בשעות מנוחה ושעות נוספות  חייב לקבל אישור על ידי שר התמ"ת.
ישנה קבוצה של עובדים המחויבים לעבוד ביום המנוחה או בחגים -חשוב לבדוק האם אתם שייכים לקבוצה זו.

מהו הגמול עבור  עבודה בימי המנוחה השבועית?

אם עובד מועסק במנוחה השבועית, חייב המעביד לשלם לו לפחות 150% משכר הרגיל של העובד.
עובדים המחויבים לעבוד בשעות המנוחה – זכאים לתוספת של 50% משכרם.

בנוסף לתוספת השכר, זכאים העובדים לשעות מנוחה חלופיות: "מנוחת פיצוי". לא ניתן להמיר שעות אלה בפיצוי כספי, אלא ישנה חובה לאפשר לעובד לצאת לחופשה בפועל. ימים אלה לא יורדים ממכסת ימי החופשה.

מהו הגמול עבור שעות נוספות במנוחה השבועית?

אם עובד מועסק בשעות נוספות במנוחה השבועית, הוא יהיה זכאי לגמול עבור העבודה במנוחה השבועית בצירוף הגמול עבור השעות הנוספות (כלומר: 150% עבור המנוחה השבועית + 25% עבור השעות הנוספות, סה"כ 175% עבור השעתיים הראשונות הנוספות, ו-200% עבור כל שעה נוספת שלאחריהן במנוחה השבועית).

שעות נוספות לעובדים המחויבים לעבוד בשעות המנוחה – עבור שעות נוספות זכאי העובד לגמול נוסף. שעתיים הראשונות – 25% מהשכר הרגיל עבור שעת עבודה. כלומר 175% בסה"כ. 100%+50%+25%=175%

עבור כל שעה נוספת מעבר לשעתיים הראשונות, ישולמו 200% משכר עבודתו הרגיל.

פנקס שעות עבודה - מהו?

בשנת 2009 תוקן החוק בדבר ניהול פנקס שעות העבודה ומנוחה. 

• לפי סעיף 25(א)ו (ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה, חייב המעביד לנהל פנקס שעות עבודה.

• אם לא בוצע הרישום בפנקס באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, ייחתם הרישום מדי יום בידי העובד, ויאושר בחתימת אחראי שהמעביד מינה לכך, אלא אם ישנה הוראה חוקית אחרת (כדוגמת צו או הסכם קיבוצי) לביצוע הרישום.

על מי מוטל נטל ההוכחה בעניין שעות נוספות?

נטל ההוכחה בעניין שעות נוספות  ועבודה בשעות מנוחה חל על המעביד.

אי ניהול פנקס שעות עבודה ומנוחה לפי חוקי העבודה מהווה עבירה פלילית על חוקי העבודה. ניהול פנקס שעות עבודה ומנוחה חייב להתבצע על ידי המעסיק עצמו ובאחריותו המלאה. 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים