zap group mishpati logo

צו הבאה בהליך הוצאה לפועל - מהו ומה תפקידו?

אם אתה חייב בהוצאה לפועל, כדאי שתדע שיכולים להוציא נגדך צו הבאה. קרא מה זה אומר בדיוק

מאת: מערכת משפטי
14.03.10
תאריך עדכון: 12.12.23
4 דק'
צו הבאה בהליך הוצאה לפועל - מהו ומה תפקידו?

קיבלת זימון לחקירת יכולת בפני ראש ההוצאה לפועל ולא הגעת. לילה אחד, אתה שומע נקישות על דלת ביתך. אשתך פותחת את הדלת. שוטר בא לעצור אותך כדי להביא אותך בפני ראש ההוצאה לפועל. רגע, הוא יכול לעשות זאת?

השימוש במערכת ההוצאה לפועל נעשה לשם גביית חובות מחייבים אשר אינם משלמים את חובם. אחד האמצעים העומדים לרשות הנושים, אשר מעוניינים לקבל מהחייבים את הכסף שמגיע להם, הוא צו הבאה. כשמו כן הוא: השוטר מביא את החייב בפני ראש ההוצאה לפועל.

 

ישנם מקרים שבהם לא ניתן להוציא צו הבאה כנגד חייב, כך למשל כאשר מדובר בחייב שהוא קטין ו/או פסול דין או כאשר מדובר בחייב שהנושה שלו הוא בן זוגו או אחד מהוריו / צאצאיו, אלא אם כן מדובר בחוב הנובע ממזונות

 

כפייה באמצעות צו


ע"פ חוק ההוצאה לפועל, אם החייב לא הופיע לחקירת יכולת ו/או לבירור שנקבעו לו בלשכת ההוצאה לפועל, ראש ההוצאה לפועל יוכל לכפות את הבאתו באמצעות צו. עם זאת, יש לדעת, כי הצו לא יינתן באופן אוטומטי, אלא רק לבקשת הנושה אשר מעוניין לגבות את חובו מהחייב, או לבקשת עורך דין מטעמו.

ישנם מקרים שבהם לא ניתן להוציא צו הבאה כנגד חייב, כך למשל כאשר מדובר בחייב שהוא קטין ו/או פסול דין או כאשר מדובר בחייב שהנושה שלו הוא בן זוגו או אחד מהוריו / צאצאיו, אלא אם כן מדובר בחוב הנובע ממזונות.

מעצר וסמכויות ראש ההוצאה לפועל

הגוף שאחראי על ביצוע צו ההבאה הוא משטרת ישראל-מדור ההוצאה לפועל. השוטרים רשאים לעצור את החייב למשך 24 שעות לפני הבאתו בפני ראש ההוצאה לפועל. במקרה שהחייב נעצר, ראש ההוצאה לפועל יכול להורות על שחרורו בערובה.
ע"פ החוק, חייב לא ייעצר בערב שבת או חג.

סמכויות ראש ההוצאה לפועל כלפי חייב שהובא בפניו מכח צו הבאה הן רחבות:
ראש ההוצאה לפועל רשאי לקבל כל החלטה שהיא, אשר נחוצה לדעתו לצורך פירעון החובות של החייב, כולל: לתת או לשנות צו תשלומים, לדרוש כל מידע בנוגע להכנסת החייב, נכסיו וההתחייבויות שלו, להכריז על החייב כמוגבל באמצעים, להזמין את החייב לחקירת יכולת במעמד הזוכה ולתת צו להמצאת מסמכים במועד אחר. כמו-כן, החייב יידרש לחתום על כתב ויתור על סודיות.

עצה לחייב: מומלץ לחייב שלא מצליח לשלם את חובו או חייב שלא התייצב לדיון בפני ראש ההוצאה לפועל, שיכין מראש את כל המסמכים, האישורים והטפסים הרלוונטיים, כדי שבמקרה שייעצר יוכל להציגם בפני ראש ההוצאה לפועל במעמד ההבאה.

לטופס בקשת זוכה לנקיטת הליכי ביצוע 2

כל הזכויות שמורות לאתר רשות האכיפה והגבייה

איך מוציאים צו הבאה?

בקשה לצו הבאה יש להגיש לרשם ההוצל"פ. הטופס הרלוונטי הוא טופס 217 - בקשת זוכה לנקיטת הליכי ביצוע 2, ולציין שהסעד המבוקש הוא סעד מס' 60: צו הבאה.
על הזוכה לשלם אגרה. לאחר חודשיים מהמועד בו הומצאה לחייב ההזמנה לבירור, חקירת יכולת או בדיקה, או אם לא התייצב לאלו – הצו יינתן. וכן לאחר 14 ימים מיום שנשלחה לחייב התראה, שאם לא יפרע את החוב, יוצא נגדו צו הבאה.

אם החוב לא נפרע, צו ההבאה יועבר לביצוע המשטרה, עד 90 ימים מהיום שהצו הועבר אליה.

 האם ניתן לבטל צו הבאה?

ניתן לבטל את הצו ע"י הגשת בקשה של הזוכה לבטל את הצו, או אם הצו לא בוצע תוך חצי שנה מכיון שהחייב נמצא בחו"ל או בשל נסיבות המנויות 74 י"ז לחוק ההוצאה לפועל. 
כמו כן, גם החייב יכול להגיש בקשה לביטול צו ההבאה, וזאת בתנאי ששלם או הקטין את החוב בסכום שבגינו ניתן הצו, או אם נתן ערובה כפי שקבע ראש ההוצל"פ, או אם הראה טעם אחר לפיו אין לבצע את הצו.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה