Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

פינוי דייר מוגן - מתי?

האם ניתן לפנות דייר מוגן? באילו תנאים מפורשים? ומה קבע ביהמ"ש בנושא זה?

מאת: מערכת משפטי |
02.05.10
תאריך עדכון: 09.12.17
3 דק'
פינוי דייר מוגן - מתי?

כיום, אין כמעט אנשים אשר גרים בדיירות מוגנת. עם זאת, באשר לאלו שעדיין כן גרים, וחוק הגנת הדייר חל עליהם, נקבעו כללים באשר לשאלה מתי ניתן לפנות דייר מוגן מדירתו.

עילות פינוי

עילות הפינוי אשר נקבעו בחוק הגנת הדייר ובפסיקה הן אלו:

1. כאשר הדייר צובר חובות ולא משלם את דמי השכירות.

2. כאשר הדייר לא מקיים תנאי מתנאי השכירות, ואי קיומו של תנאי זה מאפשר לבעל הבית לפנות אותו לפני תנאי השכירות.

3. כאשר המושכר ניזוק בצורה רבה בזדון ע"י הדייר.

4. כאשר הדייר או אדם אחר ברשותו משתמש במושכר למטרה לא חוקית.

5. כאשר הדייר או אדם אחר ברשותו מטריד או מרגיז את השכנים, כולל בעל הבית שהוא שכנו.

6. כאשר הדייר משכיר בשכירות משנה את הדירה, ומפיק מכך רווח לא הוגן ביחס לדמי השכירות אותם הוא משלם.

7. בעל הבית רוצה להרוס את המושכר, או את הבניין שבו נמצא המושכר כדי להקים במקומו בניין אחר, והוא קיבל את רשיון הבנייה הדרוש לכך, והודיע לדייר על נכותו להעמיד לרשותו סידור חלופי.

8. כאשר הדייר חדל להשתמש במושכר למטרה הקבועה בחוזה השכירות, יש בכך כדי להוות נטישת המושכר.

חוק הגנת הדייר מאפשר לביהמ"ש להימנע מלצוות על פינוי, גם אם מתקיימת אחת מהעילות הנ"ל. זאת, כאשר הוא שוכנע שבנסיבות העניין לא יהיה זה צודק לפנות את הדייר.

יש לדעת, כי באשר לחלק מעילות הפינוי - לא ניתן יהיה לממשן, אלא אם מובטח לדייר סידור חלופי שיעמוד לרשותו בזמן שעליו לפנות את המושכר. ביהמ"ש רשאי לקבוע שהסידור החלופי יהיה ע"י דירה אחרת או בית עסק אחר או פיצויים או בדרך אחרת. התקבלה תביעה לפינוי דייר מוגן
לאחרונה, ביהמ"ש דן בתביעה לפינוי דייר מוגן מבית עסק.
התובעות טענו, כי הדייר הפר את התחייבויותיו החוזיות כאשר נמנע מלתקן מיד ועל חשבונו את הנזקים שנגרמו למושכר עקב הזנחתו. כן נטען, כי הדייר השתמש במושכר למטרה שונה מזו שהותרה לו על פי חוזה השכירות. העילה השלישית  עסקה בנטישת המושכר משום שהתובע חדל להשתמש במושכר למטרה הקבועה בחוזה השכירות.

השופט טובי מביהמ"ש השלום בת"א קיבל את התביעה, וקבע כי התובעות לא הוכיחו עילת פינוי בשל הזנחת המושכר. לא הוכח קיומו של "קלקול או נזק" במערכות החשמל והמים, רק כי הן לא פעלו. גם הטענה באשר להזנחת התריסים נדחתה, שכן מדובר בתריסים ישנים ויש בלאי טבעי שלהם.

אולם, הוכח כי הדייר חדל להשתמש במושכר למטרה לשמה הושכר (כמשרד או בית מלאכה) באופן המקים עילת פינוי שוכר.

כמו-כן, שינוי מטרת השכירות מהווה נטישת המושכר.

(ת"א 67935/06 נילי דורם נ' בן הדר אברהם).
• ב"כ התובעות: עוה"ד א. דרזנר ואח'
• ב"כ הנתבע: עוה"ד ח. ליפקין

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים