zap group mishpati logo

צו לפירוק שיתוף וחיוב התובעים בהוצאות/ סקירה

ביהמ"ש קבע, כי התובעים, המסוכסכים עם שכניהם, זכאים לתשלומי איזון רק עבור שביל הגישה.

מאת: מערכת משפטי
12.05.11
תאריך עדכון: 12.12.23
3 דק'
צו לפירוק שיתוף וחיוב התובעים בהוצאות/ סקירה

בימ"ש השלום בראשון לציון דן לאחרונה בסכסוך שכנים מתמשך, שהתנהל בביהמ"ש במשך תקופה העולה על 5 שנים.

הצדדים הם בעלי זכויות חכירה לדורות במגרש בשטח של 486 מ"ר הנמצא ברחוב החיל 10 בחולון . על החלקה בנויות שתי יחידות דיור צמודות קרקע. ביחידה החזיתית מתגוררים התובעים (להלן: "היחידה הקדמית") וביחידה העורפית מתגוררים הנתבעים (להלן: "היחידה העורפית"). זכויות הצדדים בחלקה הן בבעלות קרן קיימת לישראל. לא קיים הסכם בדבר אופן השימוש והחזקה בחלקה.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום מקרקעין

לקבלת ייעוץ משפטי בתחום הנדל"ן פנו אל עורכי דין מקרקעין

עיקר המחלוקת בין הצדדים היא בדבר אופן המעבר מרחוב החיל אל היחידה העורפית. הגישה היחידה האפשרית מהרחוב ליחידה העורפית הינה דרך השטח של היחידה הקדמית (להלן: "שביל הגישה").

הנתבעים, המעוניינים בהסדרת שביל הגישה, הגישו בקשה להיתר בנייה לועדה המקומית לתכנון ובנייה חולון. בניית קיר ההפרדה ויצירת שביל הגישה באופן שיתאפשר מעבר ליחידה העורפית, גורע משטחה של היחידה הקדמית. על כן, התובעים הגישו את התביעה נגד הנתבעים, במסגרתה עתרו לסעד הצהרתי בדבר ביטול היתר הבניה שניתן על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ולצו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לפגוע בזכויותיהם הקנייניות של התובעים על דרך של בנית גדר/קיר הפרדה.

במהלך הדיונים הקודמים בתיק מונו מומחים, והצדדים הגיעו להסכמות כלשהן.
כעת, התובעים מבקשים תשלומי איזון עבור מחצית מהזכויות בחלקה.

זכאות לתשלומי איזון

השופטת  מיכל עמית - אניסמן  קבעה, כי התובעים לא הוכיחו טענתם כי הם זכאים לקבלת תשלומי איזון עבור מחצית מהזכויות בחלקה, אלא רק עבור שביל הגישה.  מסקנה זו עולה גם מחוות דעת השמאי, אשר הוגשה לבית המשפט.

נפסק, כי התובעים נמנעו מלהגיש אישור זכויות עדכני בדבר היקף זכויותיהם ממינהל מקרקעי ישראל, אלא נתלו במסמכים שאין להן נפקות משפטית לצורך קביעת שיעור חלקם בחלקה עבור חלוקת תשלומי האיזון. "חזקה כי אם אישור זה היה תומך בטענתם, הרי שהיה מוגש על ידי התובעים", כתבה השופטת בפסק הדין.

עוד נקבע, כי סוגיית שיעור חלקם של התובעים בזכויות בחלקה לא התעוררה כלל על ידם ממועד רכישת חלקם בחלקה ועד למועד הגשת התביעה, אלא כתוצאה מהמחלוקת לעניין שביל הגישה. התובעים רכשו את זכויותיהם בחלקה בשני חלקים: בשנת 1978 ובשנת 1985 ומאז ועד לסיום התנהלותה של תביעה זו לא טענו כל טענה בדבר זכאותם למחצית מהזכויות בחלקה כנגד הבעלים הקודם של חלק מהחלקה שבבעלות הנתבעים או קודמי קודמיהם.

בסיכום, נקבע כי התובעים לא זכאים לתשלומי איזון מעבר לשביל הגישה.
השופטת נתנה צו לפירוק השיתוף בין הצדדים בחלקה, וקבעה כי הנתבעים יהיו רשאים לבנות את קיר ההפרדה בהתאם להיתר בניה.

בנוסף, נקבע כי נוכח אופן התנהלות התיק, שכללה עשרות רבות של בקשות ומינוי שני שמאים מטעם בית המשפט, והתארכותם של ההליכים, יש לפסוק לטובת הנתבעים הוצאות משפט בסך של 20,000 שקלים.

רוצים לקרוא את פסק הדין? תקדין - פסק דין
(ת"א 3715-05 רז ואח' נ' שקורי ואח')

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה