Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

מס רכוש – מהו ומתי מוטל?

מס רכוש מוטל על קרקע פנויה שאינה קרקע חקלאית. בשנת 2000 בוטל מס רכוש, ומאז לא מחייבים נישומים במס רכוש

מאת: מערכת משפטי |
06.07.11
תאריך עדכון: 18.04.19
3 דק'
מס רכוש – מהו ומתי מוטל?

מס רכוש הוא מס שמוטל על קרקע פנויה שאינה קרקע חקלאית.

סוגי הקרקעות, שבעליהן חייבים בתשלום מס רכוש הם אלו:

1) קרקע פנויה

2) שאינה קרקע חקלאית גם אם טרם הותרה לבניה

3) קרקע פנויה שעליה עומד מבנה זמני

קרקע שעליה בנוי בניין קבע, ששטחו פחות מ- ‎30 אחוזים מהשטח שמותר היה לבנות בזמן הבנייה, או בזמן שהחייב במס נעשה לבעל הקרקע (למעט בדרך של ירושה או מתנה מקרובים), לפי המועד המאוחר - תחויב בתשלום מס רכוש על קרקע רק בחלקה.

רוצים לשאול שאלה בנושא? היכנסו עכשיו לפורום מיסים

למציאת עורכי דין מקרקעין באתר משפטי


המטרה של מס רכוש הייתה להוות גורם שידרבן את בעלי הקרקעי לבנות עליה. אולם, ב-1.1.200 הועמד שיעור המס ל-0%, כלומר: מס הרכוש בוטל, ובהתאם לכך לא מחייבים נישומים במס רכוש משנת המס 2000 ואילך. מס הרכוש בוטל בשל בעיות שיצר כאשר המדינה הטילה קנסות על אזרחים על כך שבבעלותם קרקע שלא נוצלה לבנייה, כאשר בפועל רוב הקרקעות היו כאלו שהשימוש בהן נאסר שלא באשמת הבעלים.

קרקע חקלאית

קרקע המוגדרת כקרקע חקלאית לא חייבת במס רכוש. קרקע חקלאית היא קרקע המיועדת לחקלאות, ע"פ תוכנית בניין ערים; אין צורך בהוכחה כי הקרקע משמשת בפועל לחקלאות. גם קרקע שאינה מיועדת לחקלאות (ע"פ תוכנית בניין ערים), אך משמשת לחקלאות במשקו החקלאי של בעליה, שעיקר הכנסתו
מחקלאות, מוגדרת כקרקע חקלאית.

חיוב במס רכוש

בעל קרקע יהיה חייב בתשלום מס רכוש, אם הוא עונה על אחת מהדרישות הבאות:

א. מי שהקרקע רשומה על שמו.

ב. חוכר או חוכר משנה של קרקע, לתקופה של ‎25 שנה ויותר, בין אם הקרקע רשומה בטאבו על שמו כחוכר ובין אם יש לו זכות להחזיק בה, וליהנות ממנה בנסיבות שעושות אותו לחוכר.

ג. מי שמדינת ישראל או מינהל מקרקעי ישראל הרשו לו להשתמש בקרקע, לכל תקופה שהיא.

שומת הקרקע

מנהל מס רכוש חייב לקבוע שומה לקרקע אחת לחמש שנים, אך הוא רשאי לתקן אותה כל שנה, אם שווי הקרקע עלה או ירד ב- ‎20 אחוזים לפחות, לעומת השומה האחרונה שנקבעה.

התיקון יכול להיעשות ביוזמת מנהל מס רכוש או ביוזמת בעל הקרקע.

אם התרחש שינוי כלשהו בקרקע – ע"י בנייה או הריסה או ע"י שינוי היעוד ע"פ תוכנית בניין ערים - והשינוי הוא מקרקע חקלאית ליעוד אחר - תיקון השומה יעשה מיום השינוי ולא מתחילת השנה.

מצב מס רכוש כיום

כאמור, מס רכוש בוטל בשנת 2000 כדי לשנות את העוולות שיצר המס. הביטול נכנס לתוקף ב- 1.1.2000, ולפיו מיום זה שיעור מס רכוש עומד על 0%.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים