נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

זכויות עובדת ועובד בטיפולי פוריות

עובדים אשר עוברים טיפולי פוריות זכאים להגנות שהחוק מקנה להם. האם חובה לספר למעסיק על טיפולי פוריות? האם ניתן לפטר עובדת שעוברת טיפולי פוריות? כל התשובות, בכתבה שלפניכם

מאת: עו"ד הדר פלד-טל | | 4
זכויות עובדת ועובד בטיפולי פוריות

החקיקה בנושא זכויות נשים בהריון ולידה הקיימת כיום מעניקה הגנות רבות וזכויות מרובות לנשים בתקופת ההיריון ולאחר הלידה. על זכויותיהן של נשים שנמצאות בטיפולי פוריות, ומייחלות להיריון תקין שיסתיים בלידת תינוק בריא, אנחנו ממעטים לשמוע.
אולי ההסבר לכך הוא, שאחוז הנשים שמטופלות בטיפולי פוריות נמוך מאלו שבהיריון או אחרי לידה; הסבר אפשרי נוסף הוא, שנשים שמצויות בטיפולי פוריות ממעטות לשתף את המעסיק, ועוד פחות מכך ממעטות להתעמת עם המעסיק המתנכל או המפטר; ייתכן שנשים אלו מעדיפות 'לבלוע את הגלולה' ולהבליג, מחשש שהמתח הנפשי והמעמסה הרגשית יזיקו להן, ואולי משום שהן חושבות שאין להן איך להוכיח שפוטרו בגלל הטיפולים, או שהן פשוט אינן מודעות להוראות החוק.

הזכות להיעדר מהעבודה בשל טיפול פוריות
חוק עבודת נשים הוא החוק שמסדיר את הזכות להיעדר מהעבודה בשל טיפולי פוריות. החוק קובע כי היעדרות מהעבודה בזמן ולצורך הטיפולים, דינה כדין היעדרות מפאת מחלה. יש צורך בהמצאת אישור בכתב מאת הרופא המטפל המאשר כי הטיפול מחייב את ההיעדרות.

תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון) מסדירות את משך ההיעדרות המקסימלי האפשרי בחוק. התקנות מגדירות מהי סידרת טיפולים ומהו מספר הימים המוכרים בחוק כימי היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון. סדרה טיפולית (סדרה של טיפולים בהפריה חוץ גופית, בין באשפוז ובין בטיפול אמבולטורי, לרבות ימי המנוחה הכרוכים בסדרה כאמור) במקום עבודה בו עובדים 5 ימים בשבוע, לא תעלה על 16 ימי היעדרות; סדרה טיפולית במקום עבודה בו עובדים 6 ימים בשבוע לא תעלה על 20 ימים. בסה"כ התקנות מכירות ב- 4 סדרות טיפולים בשנה כ"היעדרות" המוכרת בחוק.
אצל הגברים, לעומת הנשים, ההיעדרות המוכרת היא עד 12 ימים בשנה.
מאחר שהחוק מכפיף את ההיעדרות מחמת טיפולי פוריות ופריון, לזכות לימי מחלה, יש צורך בימי מחלה צבורים כדי לזכות בתשלום עבורם. אם אין לכם מספיק ימי מחלה צבורים כדי לכסות את ימי ההיעדרות, אזי ההיעדרות תהיה על חשבונכם ותנוכה משכרכם (או מימי חופשה צבורים, אם המעסיק יסכים).

שאלה שעולה בעניין זה היא, האם בן הזוג יכול להיעדר מהעבודה כדי ללוות את אשתו לטיפולים (כשאינו עובר טיפול בעצמו) והאם ההיעדרות תחשב כהיעדרות מפאת מחלה? נושא זה אינו מוסדר בחוק עבודת נשים, כי אם בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), המאפשר לבן הזוג לזקוף עד 6 ימי מחלה בשנה כדי לסעוד את אשתו. ע"פ החוק והתקנות, יש לצרף הצהרה חתומה וכן אישור רופא על כך שמצבה של האשה לא אפשר לה לטפל בעצמה ולבצע פעולות יומיום בסיסיות בזמן ההיעדרות.

הגנה מפני פיטורים
החוק מגן על כל אישה וגבר שנמצאים בטיפולי פוריות מפני פיטורים שרירותיים. פיטוריהם של עובד או עובדת שעוברים טיפולי פוריות מצריכים הגשת בקשה לממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה, לשם קבלת אישור.
ע"פ ההסדר בחוק, לא ניתן לפטר עובדת או עובד אשר עוברים טיפולי הפריה חוץ גופית או טיפולי פוריות בימי העדרם מהעבודה עקב הטיפולים. הגנה זו מותנית במסירת הודעה מראש למעסיק ובהצגת אישור רפואי מהרופא המטפל.
ההגנה מפני פיטורים משתרעת לא רק על ימי ההיעדרות עצמם אלא גם למשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות. פיטורים במהלך תקופה זו מחייבים קבלת היתר מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה, וההיתר יינתן רק אם הממונה תשתכנע שהפיטורים אינם קשורים עם ההיעדרות או עם הטיפולים;
הוראת הסעיף הנ"ל מלמדת, כי בכל פעם שעובד/ת נעדר/ת מהעבודה לצורך טיפולים, מתחילה תקופת הגנה של 150 ימים שבמהלכה אי אפשר לפטרו/ה ללא אישור. ואולם, המחזוריות של 150 הימים איננה לעולם ועד; היא מסתיימת לאחר שנתיים לכל היותר, מיום שהתחילה ההיעדרות הראשונה, לגבי עובד או עובדת שעבדו אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה במשך השנתיים האמורות.

שאלה מעניינת בהקשר זה, היא מה הדין לגבי לידת ילדים נוספים?
החוק קובע, כי ההוראות הנ"ל יחולו לגבי עובד או עובדת העוברים טיפולים לקראת שתי לידות לכל היותר, בתקופת העסקתם אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ואם יש להם ילדים מבני זוג קודמים - גם לקראת שתי לידות עם בן הזוג הנוכחי.

מה דינם של עובד או עובדת שלא נעדרו מהעבודה לצורך הטיפולים, או שלא הודיעו למעסיק שההיעדרות היא לצורך טיפולי פוריות?
גם עובדים אלו זכאים להגנה מפני פיטורים במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ-גופית, ע"פ אישור בכתב מהרופא המטפל, ובלבד שמסרו הודעה למעסיק על היותם בטיפולים בתוך 3 ימי עבודה ממועד מסירת הודעת הפיטורים או ההודעה המוקדמת לפיטורים, וכן אם מסרו למעסיק אישור בכתב מאת הרופא המטפל בתוך 14 ימים מאותו מועד.
ואולם, ישנו הבדל חשוב אחד ביחס לעובד/ת שלא נעדר/ה מהעבודה לצורך הטיפולים (ולצורך העניין גם לא הודיע/ה למעסיק על הטיפולים) – ההגנה תוענק לו/לה רק לאחר שהשלים 6 חודשי וותק לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
לכן, אם קבלתם הודעת פיטורים או הודעה מוקדמת לפני פיטורים, או אפילו הודעה על כוונה לפטר (כגון זימון לשימוע) ומעסיקכם אינו יודע שאתם מטופלים בטיפולי פוריות, עליכם להודיע לו בתוך 3 ימים על הטיפולים ולמסור לו אישור בכתב מהרופא המטפל בתוך 14 ימים.

איזו הגנה יש בחוק לעובד או עובדת שלא שיתפו את המעסיק בטיפולים, לא הודיעו עליהם מראש, ועבדו אצל אותו מעסיק פחות מ- 6 חודשים? 
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר על אפלית עובדים, בין השאר, מחמת טיפולי פוריות או טיפולי הפרייה חוץ גופית. עובד או עובדת שיפוטרו בנסיבות שבהן הם אינם מוגנים ע"י חוק עבודת נשים, יוכלו לזכות בהגנה של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, אם יוכיחו שפיטוריהם נעשו בשל הטיפולים. לצורך העניין, אין עליהם להוכיח את האפליה עצמה, אלא די שיוכיחו שלא היתה בהתנהגותם או במעשיהם סיבה אחרת לפיטוריהם, כדי שהנטל יעבור על כתפי המעסיק להוכיח שהפיטורים לא נעשו תוך אפליה המנוגדת לחוק.

לשונו של חוק עבודת נשים מלמדת שאין צורך להסתיר את הטיפולים מהמעסיק אלא להפך, כדאי לשתף את המעסיק בטיפולים כדי לזכות מייד בהגנת החוק. יתרה מכך, מעסיק שיחליט על פיטורי עובדת המצויה בטיפולי פוריות מבלי שידע על הטיפולים, סביר להניח שיקבל היתר לפיטוריה אם יפנה למשרד הכלכלה, לאחר שיוכיח כי לא ידע על הטיפולים עת החליט על פיטוריה (ומכאן שהפיטורים לא יכולים להיות קשורים לטיפולים).

איסור פגיעה בהיקף המשרה וההכנסה
בנוסף לאיסור הפיטורים, החוק אוסר גם על פגיעה בהיקף המשרה או בהכנסה של עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות, בתקופה שבה הם מוגנים מפני פיטורים ע"פ החוק. שינוי בהיקף המשרה או בהכנסתם של עובד או עובדת המצויים בתקופה המוגנת, גם הוא מחייב הגשת בקשה לקבלת היתר מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה. הממונה לא תתן אישור לכך אם הבקשה, לדעתה, קשורה לעילה שבשלה חלה אותה הגבלה.
אמנם לשון החוק מתייחסת רק לפגיעה בהיקף משרה או פגיעה בהכנסה, אך בתי הדין לעבודה פירשו פיסקה זו בהרחבה, וקבעו כי כל שינוי בתפקידה של העובדת (הגם שאין בו פגיעה בהיקף המשרה או בהכנסה) עשוי להיחשב כ"פגיעה" כלשון החוק ועשוי להיחשב לבלתי חוקי אם לא ניתן עליו אישור של משרד הכלכלה. 

פנייה בתביעה לבית הדין לעבודה
פיטורים או זימון לשימוע בזמן טיפולי פוריות, מחייבים פנייה להתייעצות מקצועית מקיפה כדי לעמוד על כלל נסיבות המקרה ועל ההגנות הקיימות בחוק. במקרים רבים זכו עובדות שפוטרו שלא כדין, לפיצוי כספי נכבד בבית הדין לעבודה. כדאי לפנות ליעוץ מקצועי גם במקרה בו המעסיק מגיש בקשה להיתר פיטורים למשרד הכלכלה, ואף אם ניתן כבר היתר פיטורים ע"י משרד הכלכלה, כדאי לבדוק אם ההיתר ניתן כדין, ואם אין מקום לערער עליו לבית הדין לעבודה.

ליצירת קשר עם עו"ד הדר פלד-טל
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
זכויות נשים בהריון זכויות בטיפולי פוריות
עו"ד הדר פלד-טל

קבע פגישה עם
עו"ד הדר פלד-טל

עו"ד הדר פלד-טל היא בעלת משרד עצמאי בקריית-ביאליק וניסיון של למעלה מ- 18 שנה בכל הנוגע לדיני עבודה, לרבות: זכויות...

לפרופיל המלא