open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 11 במאי 2014

      התפטרות

      עבדתי שבוע עד עכשיו,ורשום בחוזה את הדברים הבאים:
      תקופת ההסכם
      א. מוסכם בזאת כי כל צד רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת תוך הודעה למשנהו, בת 14 ימים, פרט למקרה של פיטורין בנסיבות השוללות תשלום פיצויי פיטורים ו/או הודעה מוקדמת.
      למרות האמור לעיל, בשלושת החודשים הראשונים, הפסקת הסכם זה תהיה בהודעה מראש על פי המתחייב בחוק בלבד.
      ב. יחד עם זאת שמורה לחברה הזכות לפי שיקול דעתה, לוותר על עבודת העובד בתקופת ההודעה המוקדמת כולה או חלקה תמורת תשלום, חלף הודעה מוקדמת.
      אי תחרות
      העובד מתחייב להימנע מכל פעולה ומכל שיתוף פעולה עם גורם מתחרה לחברה. במשך תקופת העסקתו בחברה ובמשך 12 חודשים מתום תקופת הסכם ההעסקה בינו לבין החברה, ו/או ממועד הפסקת ביצוע עבודות עבור החברה, מכל טעם שהוא, בין במישרין ובין אם בעקיפין, וזאת בכל תחום בו עוסקת או תעסוק החברה.
      נכון למועד חתימת הסכם זה, עיסוק החברה הינו בתחום הובלות ולוגיסטיקה.
      התחייבות העובד בנושא סודיות ואי-תחרות הינן הן לטובת החברה המעבידה, ולכל גוף או תאגיד הקשורים אליה.
      פיצוי מוסכם
      היה והעובד יפר איזו מחובות הסודיות, הנאמנות ו/או אי-התחרות, הרי מבלי לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת העומדת לחברה, יפצה העובד את החברה בפיצוי מוסכם ללא צורך בהוכחת נזק בגובה של 12 משכורות אחרונות מלאות של העובד.

      שאלתי היא אם עכשיו אני מפסיק את עבודתי ואני הולך לעבוד בלוגיסטיקה אני צריך לשלם פיצוי בסך 12 משכורות למרות שלא קיבלתי אפילו משכורת אחת?
      והאם חלה הודעה מוקדמת של 14 יום למרות שעבדתי רק שבוע? והאם הם יכולים לעשות משהו אם צילום ת.ז. ומס' חשבון בנק?

      11 במאי 2014
     • 12 במאי 2014

      התפטרות

      בנסיבות העניין מומלץ לפנות לייעוץ משפטי, משרדנו עומד לרשותך. עו"ד אריק שלו arik.shalev@law-shalev.co.il ייעוץ אישי- .073-2505384

      12 במאי 2014
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form