• 11 באפריל 2016

  סעיף 3א לחוק הודעה לעובד - הודעה על אי קבלה לעבודה

  היי, האם מישהו נתקל במקרים של הגשת תביעה בעילה של אי-הודעה על אי- קבלה לעבודה מכוח ס'3א לחוק הודעה לעובד?
  חיפשתי בנבו ובעוד מאגרים ולא הצלחתי למצוא פסיקה בנושא (משער שהנושא טרי).
  אשמח לעזרה, תודה!

  11 באפריל 2016
 • מנהל הפורום עו"ד גל גורודיסקי 17 באפריל 2016

  סעיף 3א לחוק הודעה לעובד - הודעה על אי קבלה לעבודה

  תשומת לבך, כי לפי ס' 3א:
  3א. (א) מעסיק ימסור למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון לעבודה הודעה בכתב על –
  (1) התקדמות הליכי המיון לעבודה; הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון;
  (2) אי-קבלתו לעבודה של המועמד; הודעה כאמור תימסר לא יאוחר מ-14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.
  (ב) הודעות לפי סעיף קטן (א) יכללו, בין השאר, את אלה:
  (1) שם המעסיק ושם המועמד לעבודה;
  (2) מועד תחילת הליכי המיון לעבודה, וזהות הגורם שעורך את הליכי המיון – אם אינו המעסיק;
  (3) התפקיד או המשרה שלגביהם נערכים הליכי המיון;
  (4) שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו.
  (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על מועמד לעבודה –
  (1) בעבודה שתקופת העבודה בה אינה עולה על שלושים ימים;
  (2) בעבודה בענף ההסעדה;
  (3) בעבודה אצל מעסיק המעסיק לא יותר מ-25 עובדים.
  (ד) השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי עבודות או מקומות עבודה שהוראות סעיף 3א לא יחולו לגביהם.
  (ה) בסעיף זה –
  "הודעה" – לרבות הודעה באמצעי אלקטרוני או אמצעי טכנולוגי אחר;
  "הליכי מיון לעבודה" – ריאיון או בחינה

  17 באפריל 2016
  • 20 באפריל 2016

   סעיף 3א לחוק הודעה לעובד - הודעה על אי קבלה לעבודה

   תודה אבל זה לא מה ששאלתי ולא עונה על שאלתי...

   20 באפריל 2016
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?