open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 22 באוקטובר 2013

      צו מניעה לאסיפת כללית

      שלום רב,
      האם ניתן למנוע קיום אסיפה כללית בדבר שינוי תקנון של אגודה שיתופית?
      המושב רוצה לבצע שינויים בתקנון וזימן אסיפה כללית לאשר את השינויים
      אני פניתי למושב מלפני זמן רב (וגם לרשם האגודות השיתופיות) לקבל מידע מהמושב אך עדין לא קיבלתי תשובה האם אפשר למנוע את קיום האסיפה עד אשר אקבל את המידע המבוקש? אם כן באיזו דרך?
      תודה

      22 באוקטובר 2013
     • 25 באוקטובר 2013

      צו מניעה לאסיפת כללית


      שלום רב!
      הנטייה השיפוטית הכללית הינה, שלא למנוע התכנסות של אסיפה כללית; זאת - לא רק עקב רתיעה מהתערבות בחופש ההתכנסות ובחופש הביטוי, אלא גם מטעמים מעשיים: הרי יתכן כי הצעת-החלטה לא תזכה באסיפה לרוב הדרוש; וגם אם תתקבל לכאורה – ניתן יהיה לבחון את תקינות הליכי קבלתה, ואם תוכנה איננו פסול.
      זכותו של ציבור חברי האגודה השיתופית להביא לשינויים בתקנון-האגודה, שהיא זכות המובנת מאליה, בוטאה במפורש בתקנה 7(א) של "תקנות האגודות השיתופיות ( ייסוד ), תשל"ו-1976".
      עם זאת, לאור ההשלכות המשמעותיות של כל שינוי בתקנון האגודה – נקבעו בתקנת-משנה (ב) של התקנה הנ"ל תנאים ודרישות לגבי הליכים להסדרתו של תיקון כזה, ועמם גם בקרה של "רשם האגודות השיתופיות": אין תוקף לשום תיקון-תקנון, ללא אישורו של הרשם ורישום התיקון אצלו.
      תקנת-משנה 7(ו) אף מבהירה ומזהירה, כי "רשם האגודות השיתופיות לא יאשר בקשה לרישום תיקון לתקנות אגודה שיתופית, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו, כי קוימו הוראות תקנת משנה (ב)", אשר אלה קביעותיה-תנאיה :
      "(1) נכחו באסיפה הכללית הראשונה לפחות שני שלישים מכלל חברי האגודה, או באסיפה כללית נדחית מספר נוכחים כלשהו, ובלבד שהאסיפה הכללית הנדחית כונסה לא לפני עשרה ימים ולא יאוחר משלושים יום מיום כינוס האסיפה הכללית הראשונה;
      (2) הצביע בעד התיקון רוב של שלושה רבעים מהמצביעים, מלבד אם נקבע בתקנות האגודה רוב גדול יותר". ברם, לפי תקנת-משנה 7(ג), אם "אישר הרשם מראש ובכתב הצעת תיקון לתקנות אגודה שהוגשו לו מאת הועד – יכול שהצעת התיקון תתקבל ברוב של שני שלישים מהקולות שניתנו בהצבעה באסיפה כללית, יהא מספרם אשר יהא, ובלבד שהאסיפה הכללית לתיקון התקנות כונסה לא יאוחר משלושה חודשים לאחר תאריך אישור הרשם...";
      "(3) בסדר היום של האסיפה הכללית הכלול בהזמנה, הופיע סעיף מפורש בדבר תיקון התקנות, ובהזמנה לאסיפה כללית נדחית – צויין שההחלטה באותה אסיפה כללית יכולה להתקבל במספר חברים נוכחים כלשהו;
      (4) לפני ההצבעה באסיפה....חולק לחברי האגודה הסבר בכתב, הכולל את הרקע לתיקון המוצע, הנסיבות שהצריכו את התיקון ומשמעויות התיקון במלוא היקפן." בהקשר זה: לפי תקנת-משנה 7(ד) שם, בין המסמכים שחובה להגיש לרשם עם הבקשה לרישום תיקון-לתקנות – גם "ההסבר בכתב שחולק לחברים בהתאם לתקנת משנה 7(ב)(4)" הנ"ל.

      במצב דברים זה, בו כל הדרישות מחייבות במצטבר – לא נראה כי יש מקום לרמת הדאגה העולה מהשאלה, אך מבלי לגרוע מהצורך בעירנות הראויה ובפנייה מתאימה לדעת-הקהל ביישוב.

      25 באוקטובר 2013
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form