Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

אגודות שיתופיות - חובת פרסום תקציב ודו"חות

האם חובה לפרסם דו"ח רווח והפסד לפני אסיפה כללית? ומה בנוגע לסעיפים שלא פורסמו - האם ניתן להביאם להצבעה באסיפה הכללית? עו"ד מרדכי שחם, מנהל פורום אגודות שיתופיות, משיב

מאת: מערכת משפטי |
05.05.14
תאריך עדכון: 22.10.15
4 דק'
אגודות שיתופיות - חובת פרסום תקציב ודו"חות

חובת פרסום תקציב ודוח רווח והפסד, סעיפים שלא פורסמו לפני
שאלה: האם ועד הישוב חייב לפרסם דו"ח רווח והפסד לפני האסיפה? אם כן - כמה זמן לפני?
אותה השאלה גם לגבי תקציב.
האם סעיף לגביו הצביעו חברי אגודה שלפי תקנון האגודה לא יכולים להצביע בסעיף זה פסול ויש להביאו לאסיפה חוזרת?
האם מותר להכניס סעיפים שלא פורסמו לאסיפה תחת סעיף תקציב? (הסעיף המדובר הוא לקיחת כספי בעלי הנחלות לטובת שיפוץ בריכה)
האם מותר תחת סעיף תקציב להביא להצבעה סעיף שלא פורסם בעניין הלוואה מהחברים שוב תחת סעיף תקציב?
האם ניתן לפתור את כל הכתוב לעיל תחת סעיף 39 " סטייה בלתי מהותית מהוראות תקנות אלה שאין בה כדי עיוות דין, בדבר זימונה, כינוסה ודרך ניהולה של אסיפה, או של רשות מרשויות האגודה, או בדבר ייצוג חבר, מינוי חבר, בחירתו או כשרותו לכהן בה, לא תפגע בכשרות החלטה שקיבלה רשות כאמור"?

תשובה: תקנה 2א של "תקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות )" קובעת, כי "הועד יכין לכל שנת כספים הצעת תקציב שנתי, ויביא הצעתו  לאישור האסיפה הכללית..."; תקנה 2 של התקנות מורה, כי "הועד יכין לכל שנת כספים של האגודה מאזן שנתי ודו"ח ריווח והפסד" לפי תקנות שהותקנו בנושא בתשל"ו-1976 ולפי הוראות רשם האגודות מכוחן.

דו"ח כספי והצעת תקציב - על ועד ההנהלה להביא בפני כל אסיפה כללית שנתית, לכינוסה תוך 9 חודשים מתום שנת המאזן, או לפי ארכה מרשם האגודות השיתופיות (תקנות 3 ו-4 של התקנות הנזכרות כאן להלן).

הצעת תקציב
בעוד הדו"חות הכספיים עוברים בדיקה ובקרה חשבונאית מוסמכת - הצעת התקציב הינה מעשה ידיו של ועד ההנהלה, הראויה לבחינה טרם אישורה באסיפה הכללית, אף שהיא מתווה "רק" מסגרת תקציבית עתידית, הנתונה לשינוי ע"י האסיפה במקרים המתאימים.
בהכנת הצעת התקציב, בהצגתו לאישור החברים וכמובן בביצוע על-פיו, חייבים ועד ההנהלה וחבריו בחובות הכלליות שבתקנה 23(ג) של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )": הועד וחבריו יפעלו בתחום סמכויותיהם, בכפוף לתקנות האגודה והחלטות האסיפה הכללית, לטובת האגודה וללא הפליה." פעולות הועד עומדות לבחינה ולבקרה, גם על-פי תכתיבים אלה.

תקנה 4(ב) לתקנות הנ"ל מהווה בסיס לשיגור העתק המאזן והדו"ח הכספי לכל חבר שדרש זאת, לפני התכנסות האסיפה. ברם, גם בהעדר הוראה דומה לגבי הצעת התקציב שהכין הועד – אין למנוע דיון ענייני בכל פריט תקציב מיוחד, שאיננו נובע מפעילות שוטפת או מאושרת (למשל: מימון שיפוץ הנדרש לשמירת תקינות ובטיחות של בריכה פעילה, נבדל ממשית מתשלום חובה חדש בבסיסו, כ"הלוואת חברים" חדשה, המחייבת דיון ואישור נפרדים).

חובת הצגה ראויה
מהאמורים לעיל נגזרת חובת הצגה ראויה של הוצאות ושל תשלומי חובה מתוכננים, ולפחות אלה החורגים מהרגיל (בין משום מהותם ובין משום שיעוריהם ), כדי לאפשר דיון ענייני באסיפה הכללית: דיווח מתאים לחברים לקראת האסיפה, יאפשר לכל בעל עניין לכוון עצמו להופיע לדיון ולהצבעה; בהעדר דיווח כאמור עלול להיווצר ( ולהימצא ) עיוות של ממש.

הליך פגום
הליך פגום שלא יצר עיוות, עשוי להימצא בר תוקף לפי תקנה 39 של התקנות הנ"ל, המצוטטת בשאלה. למשל: אם קולות אחדים שנספרו בהצבעה באסיפה כללית נמצאו פסולים – מדוע תיפסל תוצאת ההצבעה, אם נותר גם אז יתרון-רוב להחלטה שנתקבלה!?
(יש להזכיר, כי זכות הצבעה של חבר אגודה מוסדרת בחוק, הגובר על כל תקנה או תקנון).
פרשנות תקנה 39 ותחולתה עשויות להשתנות לפי נסיבות המקרה, ואף לפי גישתו של הטריבונל הפוסק. בבחינה המעשית המתבקשת כאן, עשויים להשתלב, לעתים, שיקולים עקרוניים, מערכתיים ואחרים. עם זאת, כל חשש ממשי לעיוות התוצאה עקב פגם בהליך, מצדיק צעדים לבירור, ולפי ייעוץ של עו"ד - אף בדרך משפטית.

עו"ד מרדכי שחם במשפטי

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים