• 10 בפברואר 2014

  מה חובה להציג במליאת תקציב

  שלום
  האם יש חובה לדווח באסיפה השנתי על דו"ח רווח והפסד, מאזן, מצב חשבון , תזרים ... או כל דבר אחר מלבד הצעת התקציב עצמה?
  האם יש חובת הצגה לוועדת ביקורת או לאסיפה או רק לוועד??

  10 בפברואר 2014
 • 15 בפברואר 2014

  מה חובה להציג במליאת תקציב

  שלום רב!
  תקנת-משנה 4(א) של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )" קובעת רשימה של נושאי-חובה, לכלילתם בדיוניה של כל אסיפה כללית שנתית באגודה השיתופית; בין אלה:
  "(4) אישור המאזן המבוקר כחוק וחשבון ריווח והפסד... (5) דיון בהערות הרשם, ברית הפיקוח ומבקר החשבונות של האגודה לגבי המאזן, אם היו כאלה. (6) אישור התקציב השנתי של האגודה, ואם מוצע להטיל על החברים מסים – אישור המסים האמורים. - - - (11) השימוש ברווחים, או הדרכים לכיסוי גרעונות". כל זאת – אפילו לא נכללו הדברים בתקנון-האגודה.
  לפי תקנת-משנה 4(ב) לתקנות הנ"ל – בידי רשם האגודות, ברית הפיקוח או מבקר החשבונות של האגודה, לחייב את ועד-ההנהלה לשלוח "לכל אחד מחברי האגודה, לפי דרישתו, העתק מהמאזן ומחשבון הרווח וההפסד שבוקרו, 7 ימים לפחות לפני התאריך שנקבע לקיום האסיפה הכללית השנתית".
  לפי החוק, על האגודה להחזיק במשרדה, לעיון החברים, גם נוסח מלא של התקנות הנ"ל, וכן נוסח מלא ועדכני של תקנון-האגודה. ועד-ההנהלה, החייב לפעול לכיבוד הוראות הדין והתקנון, אמור לעיין במסמכים אלה ולפעול על-פיהם, אף ללא צורך בתזכורת או דרישה.
  יש להזכיר עוד, כי לפי תקנה 9 של "תקנות האגודות השיתופיות ( ניהול וביקורת חשבונות )": "אגודה שאיננה חברה בברית פיקוח, חייבת להודיע לרשם – תוך שלושים יום – על מינויו של מבקר חשבונות בידי האסיפה הכללית ועל פקיעת כהונתו."

  15 בפברואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?