חובת פרסום תקציב ודוח רווח והפסד, סעיפים שלא פורסמו לפני - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • עופר

  נשלח ע"יעופר 14:28, 12 באפריל 2014

  האם וועד הישוב חייב לפרסם דוח רוח והפסד לפני האספה וכמה זמן? האם וועד הישוב חייב לפרסם תקציב לפני האספה וכמה זמן לפני? האם סעיף שבו הצביעו חברי אגודה שלפי תקנון האגודה לא יכולים להצביע בסעיף זה פסול ויש להביאו לאסיפה חוזרת? האם מותר להכניס סעיפים שלא פורסמו לאספה תחת סעיף תקציב? ( הסעיף המדובר הוא לקיחת כספי בעלי הנחלות לטובת שיפוץ בריכה) האם מותר תחת סעיף תקציב להביא סעיף שלא פורסם של הלוואה מהחברים שוב תחת סעיף תקציב? האם ניתן לפתור את כל הכתוב למעלה תחת סעיף 39 " סטיה בלתי מהותית מהוראות תקנות אלה שאין בה כדי עיוות דין, בדבר זימונה, כינוסה ודרך ניהולה של אסיפה, או של רשות מרשויות האגודה, או בדבר ייצוג חבר, מינוי חבר, בחירתו או כשרותו לכהן בה, לא תפגע בכשרות החלטה שקיבלה רשות כאמור. "?

  השב
 • 09:37, 14 באפריל 2014

  שלום רב!
  תקנה 2א של "תקנות האגודות השיתופיות ( ניהול וביקורת חשבונות )" קובעת, כי "הועד יכין לכל שנת כספים הצעת תקציב שנתי, ויביא הצעתו לאישור האסיפה הכללית..."; תקנה 2 של התקנות מורה, כי "הועד יכין לכל שנת כספים של האגודה מאזן שנתי ודו"ח ריווח והפסד" לפי תקנות שהותקנו בנושא בתשל"ו-1976 ולפי הוראות רשם-האגודות מכוחן.
  דו"ח-כספי והצעת-תקציב על ועד-ההנהלה להביא בפני כל אסיפה כללית שנתית, לכינוסה תוך 9 חודשים מתום שנת המאזן, או לפי ארכה מרשם-האגודות-השיתופיות ( תקנות 3 ו-4 של התקנות הנזכרות כאן להלן ).
  בעוד הדו"חות הכספיים עוברים בדיקה ובקרה חשבונאית מוסמכת - הצעת התקציב הינה מעשה ידיו של ועד-ההנהלה, הראויה לבחינה טרם אישורה באסיפה הכללית, אף שהיא מתווה "רק" מסגרת תקציבית עתידית, הנתונה לשינוי ע"י האסיפה במקרים המתאימים.
  בהכנת הצעת-התקציב, בהצגתו לאישור החברים וכמובן בביצוע על-פיו, חייבים ועד-ההנהלה וחבריו בחובות הכלליות שבתקנה 23(ג) של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )":
  "הועד וחבריו יפעלו בתחום סמכויותיהם, בכפוף לתקנות האגודה והחלטות האסיפה הכללית, לטובת האגודה וללא הפליה." פעולות הועד עומדות לבחינה ולבקרה, גם על-פי תכתיבים אלה.

  תקנה 4(ב) לתקנות הנ"ל מהווה בסיס לשיגור העתק המאזן והדו"ח הכספי לכל חבר שדרש זאת, לפני התכנסות האסיפה. ברם, גם בהעדר הוראה דומה לגבי הצעת-התקציב שהכין הועד – אין למנוע דיון ענייני בכל פריט-תקציב מיוחד, שאיננו נובע מפעילות שוטפת או מאושרת ( למשל: מימון שיפוץ הנדרש לשמירת תקינות ובטיחות של בריכה פעילה, נבדל ממשית מתשלום-חובה חדש בבסיסו, כ"הלוואת חברים" חדשה, המחייבת דיון ואישור נפרדים ).

  מהאמורים לעיל נגזרת חובת הצגה ראויה של הוצאות ושל תשלומי-חובה מתוכננים, ולפחות אלה החורגים מהרגיל ( בין משום מהותם ובין משום שיעוריהם ), כדי לאפשר דיון ענייני באסיפה הכללית: דיווח מתאים לחברים לקראת האסיפה, יאפשר לכל בעל-עניין לכוון עצמו להופיע לדיון ולהצבעה; בהעדר דיווח כאמור עלול להיווצר ( ולהימצא ) עיוות של ממש.

  הליך פגום שלא יצר עיוות, עשוי להימצא בר-תוקף לפי תקנה 39 של התקנות הנ"ל, המצוטטת בשאלה. למשל: אם קולות אחדים שנספרו בהצבעה באסיפה כללית נמצאו פסולים – מדוע תיפסל תוצאת-ההצבעה, אם נותר גם אז יתרון-רוב להחלטה שנתקבלה!?
  (( יש להזכיר, כי זכות-הצבעה של חבר-אגודה מוסדרת בחוק, הגובר על כל תקנה או תקנון )).
  פרשנות תקנה 39 ותחולתה עשויות להשתנות לפי נסיבות המקרה, ואף לפי גישתו של הטריבונל הפוסק. בבחינה המעשית המתבקשת כאן, עשויים להשתלב, לעתים, שיקולים עקרוניים, מערכתיים ואחרים. עם זאת, כל חשש ממשי לעיוות התוצאה עקב פגם בהליך, מצדיק צעדים לבירור, ולפי ייעוץ של עו"ד – אף בדרך משפטית.


  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.