התמנות וועד ללא בחירות - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • איציק

  נשלח ע"יאיציק 13:19, 14 ביולי 2014

  שלום רב, וועד אגודה שיתופית אשר סיים את תקופת כהונתו מזה כשנתיים, המשיך בכהונתו לכהונה נוספת ללא בחירות ומהסיבה שלא היו מועמדים נוספים מעבר ל 5 המדוברים - אכן לא היו מועמדים נוספים. א. האם הייתה חובה לקיים בחירות סביב ה 5 האלה בכדי לדעת מי מהם מקבל את מירב הקולות בכדי לקבוע את היו"ר? ב. האם הייתה חובה לקיים אסיפה כללית ובה הצבעה להמשך כהונתם? אשמח לדעת ולקבל מידע אחר / מחייב לסיטואציה המדוברת כולל חובת דיווח על המשך הכהונה וכדומה כולל הפניה לסעיפים הקשורים בתקנות האגודות השיתופיות. בברכה, איציק

  השב
 • 11:06, 16 ביולי 2014

  שלום רב!
  אגודה שיתופית חייבת לקיים, מדי שנה – באחריות ועד-ההנהלה שלה – לפחות אסיפה כללית שנתית, שמועדה עד 9 חודשים מתום שנת הכספים שחלפה. באסיפה כזו חייבים לדון ולהחליט, בין היתר, בנושאים המפורטים להלן אשר בתקנה 4 של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה ), תשל"ה-1975" ( כל תקנה להלן היא מתקנות אלה ), והמובאים לפי מספרי הפיסקאות שבתקנה:
  (2) דין וחשבון של הועד על פעולות האגודה ומצב עסקיה; (4) אישור המאזן המבוקר כחוק;
  (6) אישור התקציב השנתי של האגודה; (7) בחירת ועד-ההנהלה, אם תמה כהונתו.

  לפי תקנה 28 שם, חובה על הועד לכנס אסיפה כללית לבחירת ועד חדש – תוך שלושה חודשים מתום תקופת כהונתו, ואם לא כונסה האסיפה הכללית בתום שלושת החודשים - תסתיים כהונתו. רשם-האגודות-השיתופיות רשאי להאריך תקופה זו עד שלושה חודשים נוספים, לכל היותר, לפי בקשה מתאימה מצד הועד.
  לפי תקנה 23(ד), "תקופת כהונתו של הועד תיקבע בתקנות האגודה, והיא לא תעלה על ארבע שנים", אולם "באגודה שיתופית להתיישבות קהילתית ובכפר שיתופי, יכול שבתקנות האגודה תיקבע תקופת כהונה של הועד שלא תעלה על חמש שנים." זאת, בצד הגבלות אחרות שבתקנת-המשנה הנ"ל, הניתנות ל"מעקף" בהוראה מפורשת בתקנון-האגודה.

  כנהוג, וכפי שקובעת תקנה 24(ב) – יושב-ראש הועד נבחר ע"י חברי-הועד, ולא ע"י האסיפה הכללית; בהקשר זה, כשלעצמו, אין מקום לכינוס אסיפה. מאידך, חברי-הועד עצמם אמורים להיות מעוניינים בקיום בסיס ו"כיסוי" כדין למינויים ולפעילותם – בהעדר החלטה מתאימה של האסיפה הכללית, כל מי שהתיימרו או יתיימרו לפעול כ"ועד-הנהלה", או כמורשי-חתימה בשם האגודה, עלולים להימצא אחראים אישית גם לכל מעשה או מחדל, אשר גרם נזק או הפסד לאגודה או לחברי-אגודה, או לצד שלישי אשר סמך על התנהלותם.

  המצב המתואר בשאלה נראה חריג ותמוה: האם במשך זמן כה רב לא התעוררה שאלה בנושא, לא מצד חברים ולא מצד מוסדות האגודה!? האם בסניף-הבנק, בו מתנהל חשבון האגודה, לא נשאלה שאלה לגבי הרשאת-החתימה ולגבי תוקפה!? יתכן כי במסגרת אסיפה כללית שנתקיימה, אושר מינוי מחודש לחברי-הוועד, בהעדר מועמדים אחרים ( כאמור בשאלה ), בהחלטה כלאחר-יד אשר לא הותירה רישומה בזיכרון החברים, אך חייבת היתה להירשם בפרטיכל-הדיון.
  מומלץ אפוא לבדוק, בעזרת מזכירות האגודה: (1) האם בספר הפרטיכלים של האסיפה הכללית מצויה החלטה בנושא; (2) האם בתקנון האגודה קיימת הוראה לגבי תקופת כהונתו של ועד-ההנהלה, והאם קויימה במקרה המדובר.

  תגובה
 • 18:10, 16 ביולי 2014

  שלום רב,

  ראשית תודה על תשובתך המפורטת,

  א. אתקן ברשותך, שבמקרה המדובר לא אותם חברים שהיו חברי וועד בקדנציה הקודמת המשיכו אחריה כפי שכתבתי בטעות, אלא רק 3 מהם, בעוד 2 נכנסו כחדשים לגמרי וזאת היות ו 2 אחרים שהיו בקדנציה הראשונה לא הציגו מועמדותם להמשך - היו"ר הקודם שהיה קודם נשאר.
  ב. מתשובתך הבנתי שאין צורך באישור אסיפה להמשך כהונתו של יו"ר הוועד שזה כאמור נבחר ע"י חברי הוועד, אך אם זאת רצוי שאלה יאשררו המשך כהונתם ע"י אסיפה כללית - האם מדובר בחובת אישור אסיפה כללית או בגדר אפשרות? אם כן, אשמח לדעת בהסתמך על איזה סעיף קיימת חובה לאשר את חברי הוועד להמשך כהונתם?
  ג. במקרה המדובר ש 2 מחברי הוועד הנוכחיים נכנסו כחדשים - האם יכלו להיכנס בלא אישור אסיפה?
  עובדתית לא נערכה שום אסיפה שאישרה את כהונתם מחדש ומה גם שאין כל הנחיות ברורות בנושא בתקנון האגודה.

  תודה, איציק

  תגובה
 • 07:39, 17 ביולי 2014

  שלום רב!
  1) כל האמור בתשובה הקודמת – עומד בעינו, וחל ממילא גם על חלק מאלה הנחזים להיות "ועד-הנהלה" של האגודה, ועל כל יחיד מקבוצה כזו.
  2) כהונה ( או: חברות ) בועד-ההנהלה של אגודה שיתופית נוצרת רק לפי בחירה כדין של האסיפה הכללית ( מבלי להתייחס כאן למינוי ועד-ממונה ע"י רשם-האגודות-השיתופיות ), ולא ע"י "כניסה" עצמאית או "הצטרפות" התנדבותית של יחיד או יחידים.
  מוסבת תשומת-הלב גם לתקנה 23(א), הנזכרת בתשובת הח"מ לשאלה הבאה.
  כל החלטה של האסיפה הכללית, לרבות בחירת חבר או חברים לועד-ההנהלה, חייבת ברישום מתאים בפרטיכל, הצריך להישמר במסגרת "ספר הפרטיכלים" של אסיפות חברי-האגודה.
  יוסף עוד, כי לפי תקנה 27 לתקנות הנזכרות בדבר "רשויות האגודה", יש חובה "להודיע בכתב לרשם, תוך חמישה-עשר יום, על בחירת ועד ועל כל שינוי בהרכבו; אגודה שהיא חברה בברית פיקוח תעביר את ההודעה לרשם באמצעות ברית הפיקוח."
  3) מובן מאליו, כי יו"ר-ועד חייב להיות חבר-ועד שנבחר כדין ע"י האסיפה הכללית; רק מעמדו הנוסף כיו"ר הוא על-פי בחירת חברי-הועד עצמם.
  מופנית תשומת-הלב גם לתשובת מנהל-הפורום מיום 6/1/2013, בנושא "אופן בחירת יו"ר".

  תגובה
 • 12:01, 17 ביולי 2014

  שלום רב,

  כך או כך הנושא נבדק לעומק ונמצא שאין ולא הייתה כל אסיפה שאישרה את הוועד הנוכחי.
  לטענת יו"ר הוועד שלא היה צריך לכנס אסיפה לאשר את חברי הוועד היות ולא היו מועמדים נוספים מעל ה 5 המדוברים

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.