מה קורה כאשר וועד מחליט לא לאשר מאזן - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • אהרון

  נשלח ע"יאהרון 01:42, 17 באוקטובר 2014

  כוונתי באופן לא ענייני (כאשר אין לכך סיבה ביחס לפעילות למול אישור התקציב ) שאלה נוספת : עד כמה חריגה מהתקציב היא נורמלית ? (באחוזים ).

  השב
 • 07:31, 19 באוקטובר 2014

  שלום רב!
  .א) לעומת "תקציב שנתי" של אגודה, הכולל תכנון עתידי לפי פריטי-ביצוע מיועדים וסכומיהם - "מאזן שנתי" בא לתאר מצב קיים שלאחר ביצועי השנה שחלפה, כולל פירוטי הכנסות לעומת הוצאות שנעשו. מדי שנה, על וועד-ההנהלה של האגודה להכין ולהגיש לאסיפה הכללית הצעת-תקציב שנתית לשנה הקרובה; קל-וחומר, אסור לוועד להתחמק מחובתו להציג לציבור החברים את המצב הכספי של האגודה, כפי שכבר נוצר לתום שנת-המאזן.

  תקנה 4 של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )" מחייבת את האגודה לכלול בסדר-היום של האסיפה הכללית השנתית – גם "אישור המאזן המבוקר כחוק וחשבון ריווח והפסד...".
  תקנה 1 של "תקנות האגודות השיתופיות ( ניהול וביקורת חשבונות )" קובעת: "ועד האגודה חייב בניהול סדיר ויעיל של חשבונות האגודה ופנקסיה, בהתאם להנחיות המקצועיות של ברית הפיקוח או מבקר-החשבונות שלה...". תקנה 2 שם קובעת: "הועד יכין לכל שנת כספים... מאזן שנתי ודו"ח ריווח והפסד או הכנסות והוצאות, בהתאם להוראות שקבע הרשם" לפי "תקנות האגודות השיתופיות ( דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות ), תשל"ו-1976".
  לפי תקנה 4(א) שם, חובה על כל אגודה שיתופית להגיש לרשם-האגודות, לא יאוחר משמונה חודשים מתום שנת-הכספים, "את הדוחות הכספיים המבוקרים שלה, כשהם ערוכים לפי כללי חשבונאות ולפי תקנות הדוחות" משנת תשל"ו-1976, הנזכרות לעיל.
  לפיכך, על וועד-ההנהלה להציג בפני חברי-האגודה, מבעוד מועד, את תוצאות עבודת-ההכנה של ברית-הפיקוח הקשורה עמה ( או של מבקר-החשבונות של האגודה ), כטיוטת-בסיס של הדו"ח הכספי. זאת - גם אם יש לוועד הערות או הסתייגויות; ממילא, הדיון המסכם לגבי הדו"ח הכספי, יחד עם ההחלטה לאישורו, נתונים בידי האסיפה הכללית.

  .ב) חריגה מתקציב שנתי חייבת להיבחן על-פי נסיבותיה, תוך בחינת כל פריט בו חרג ועד-ההנהלה מהתקציב שאושר לו, בשילוב בדיקת היקף החריגה המוחלט והיחסי, ובבחינה כוללת של היקף החריגות מול היקף התקציב ומול היקף ההכנסות. זאת, בנוסף לבדיקת הצדקת החריגה מבחינה עניינית ושאלת היכולת לצפותה מראש.
  אין קנה-מידה באחוזים לבחינת "סבירות" החריגה מהתקציב. אין לשכוח, כי קיימים נושאים אשר היקף ההוצאות הכרוכות בהם אינו ניתן לחיזוי, עקב תלות בגורמים חיצוניים; דוגמה בולטת לעניין זה – הוצאות משפטיות, התלויות גם בצורך להתגונן בפני תביעות כנגד האגודה, המוגשות לאחר אישור התקציב.
  מכל מקום: למניעת חריגה מהתקציב, ולפחות לצמצומה המירבי, יש להנהיג מערכת בקרה עם דיווח-ביניים אחד ( חצי-שנתי ) לפחות. כמו-כן, בכל מקרה של חריגה העולה על הסביר, יש להפיק לקחים מעשיים ולקבוע נוהלים ואמצעי-בקרה ליישום העתידי הנדרש.
  תגובה
 • 13:32, 20 באוקטובר 2014

  תודה רבה
  בכל זאת מה יש לוועד לעשות הלכה למעשה אם משום סיבה כלשהיא לא מאושר מאזן איך ניתן יהיה להגיש דוחות ?

  תגובה
 • 17:01, 21 באוקטובר 2014

  שלום רב!
  יובהר שוב: חובת הכנת המאזן מוטלת על הוועד, לביצוע ע"י רואה-חשבון של ברית-הפיקוח או רוה"ח שמונה כמבקר-חשבונות של האגודה. על הוועד החובה להציג בפני האסיפה הכללית את טיוטת-המאזן שמציע גורם-הבקרה המקצועי הנ"ל, אף בליווי הערות או הסתייגויות מצד הוועד.
  לאסיפה הכללית יש לזמן, במקרה כזה, גם את מי שהכין את טיוטת-המאזן, למתן הסברים וכן למתן תשובות לשאלות חברים.

  חברי-אגודה המבקשים לאכוף על הוועד את מילוי חובותיו, במקרה הצורך, יכולים לפנות לוועדת-הביקורת של האגודה ו/או אל כל גורם בקרה ופיקוח חיצוניים; בין אלה - היועץ המשפטי של האגודה, ברית-הפיקוח והמפקח האזורי של רשם-האגודות. כמובן, אפשרית פנייה לציבור החברים עצמו, ע"י גיוס חברים לדרישת כינוס אסיפה כללית מיוחדת לנושא, לשם מתן הוראות לוועד, או ישר לעניין - לדיון ולהחלטה לגבי המאזן, שהרי הסמכות לדיון מסכם ולאישור המאזן נתונה לאסיפה הכללית.

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.